Projekti nimetus

Keila Ringtee tänava rekonstrueerimine

Projekti reg.nr.

EU50087

Projekti rahastaja

Euroopa Regionaalarengu Fond

Meetme rakendusüksus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti rahastatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele.

Toetussumma

739 469,40 eurot

Omafinantseering

130 494,60 eurot

Kogumaksumus

869 964,00 eurot

Elluviimise aeg

29.02.2016-31.10.2017

Projektijuht

Timo Suslov

Keila Ringtee tänava väljaehitamine loob eelkõige eeldused Keila linnas juba tegutsevate ettevõtete

tegevuse laiendamiseks, nii nende võimaluse läbi laiendada tootmist sama linna sees ühest piirkonnast

teise kui ka uutele ettevõtetele, kes soovivad Keilas tegevust arendada.

Ringtee tänava rekonstrueerimine on oluline Keila linna arenguperspektiivide ning ohutu

linnakeskkonna tagamise seisukohast Keila linna lõuna osas asuva olemasoleva tööstusala tõttu, kuhu

viiv Ringtee tänav on amortiseerunud. Olemasolevas olukorras on tee seisukord takistuseks tööstusala

arenguks ning olemasolevate ettevõtete transport on sunnitud läbima selleks mitte ette nähtud

väikeseid linnatänavaid, häirides selliselt linna elukeskkonda. Tänava rekonstrueerimine toetab linna

üldplaneeringu ja linna arengukava elluviimist. Tänava rekonstrueerimine nähakse ette olemasoleval

tee trassil, mistõttu märkimisväärset maakasutuse muutust tee rekonstrueerimisega ette ei nähta.

Ettevõtete osas on eelkõige eelistatud spetsiifilised logistikaja

tootmisettevõtted, kelle tegevus

sisaldab raudteel liikuva kauba käitlemist. Lisaks raudteel liikuva kauba töötlemisele saab piirkonnas

laiendada ka teravilja töötlemist ja ladestamist, s.t. olemasolevad ettevõtted saavad laiendada enda

tegevust. Arvestades linnas juba asuvate ettevõtete tootmisprofiili on võimalikeks kasusaajateks ka

elektroonika ja muud tööstusettevõtted.

Ringtee tänava rekonstrueerimisega loodetakse tekitada juurde

 

Ringtee tänava kapitaalremondi projekt