Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 11 "Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine"

Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 lisad:

Lisa 1 Keila linna ÜVK põhirajatiste skeem

Lisa 2 Investeeringute paiknemise skeem

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 5 Vooluhulkade koondtabel

Lisa 6 Vee keemiliste analüüside tulemused

Lisa 7 Kanalisatsioonipumplate koondandmed

Lisa 8 Reoveepuhasti analüüside tulemused

Lisa 9 Veetöötlusjaama tehnoloogiline skeem

Lisa 10 Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem

 

 

 

AS Keila Vesi on registreeritud kui äriühing, meie põhiülesanne on varustada umbes 10 000 elanikuga Keila linna puhta joogiveega ning koguda ja puhastada linna reovett.

Koduleht: www.keilavesi.ee

 

AS Keila Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad alates 1. juulist 2015

 

AS Keila Vesi teatab, et alates 1. juulist 2015 kehtivad AS Keila Vesi teeninduspiirkonnas (Keila linn, Keila valla Kulna ja Valkse külad) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinnad:

Teenuse nimetus

Teenuse hind käibemaksuta

Teenuse hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,12 €/m3

1,34 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,37 €/m3

1,64 €/m3

Abonenttasu veevarustuse eest

-

-

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

-

-

 

Alus: Konkurentsiameti otsus 26.05.2015 nr 9.1-3/15-008

 

Ülenormatiivse reostuse tasu määrad ei muutu. 2015.aastal jäävad kehtima ülenormatiivse reostuse tasu määrad, mis on kinnitatud AS Keila Vesi juhataja 25.11.2013 otsusega (http://vesi.keila.ee/user_upload/lereostus_2014.pdf).