VARJUPAIGATEENUS

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Varjupaiga teenus on tasuline teenus.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab avalduse esitada blanketil: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

http://www.keilasots.ee/images/PDF/Sotsiaalkeskusehinnad012021.pdf

http://www.keilasots.ee/index.php/teenused


Sotsiaalnõunik: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726

Keila Sotsiaalkeskuse juhataja: Riina Sippol
Riina.sippol@keilasots.ee
6791571