« Tagasi

17.nädal 2022

Esmaspäev, 25.aprill:

Porikuu festival algab sel aastal 1.oktoobril Keilas, lepiti kokku tänasel kokkusaamisel linnavalitsuses. Mis ja kuidas - selgub korraldamise käigus. Jälgi kollaseid kummikuid! 🙂  Porikuu festival on Loode-Eestis oktoobris kulgev elamusfestival, mis toob kokku rohkelt põnevaid erineva iseloomuga sündmuseid. https://www.facebook.com/porikuu

Sotsiaalkeskuses toimunud Kevadkontserdil esinesid Reeda rahvatantsurühm, juhendaja Reet Leemets, Keila Pensionäride Ühenduse ansambel PÜÜ ja ansambel Kadri Padiselt, mõlema ansambli juhendaja on Jaan Vaidla. Samaga toimus vanemaealiste huviringide lõpupidu.

Algas Putukate nädal Vikerkaare lasteaias. Lasteaia Looduse sõprade töögrupp korraldas putukate tutvustamise  nädala, kus lapsed said uusi teadmisi putukate müstilisest  maailmast. Esmaspäevast alates said kõik huvilised õuesõppeklassis uudistada vahvat putukate fotode näitust. VAATA PILTE

Tervisekeskuses on sel nädalal laagris Ujumisklubi Garant. Seoses sellega on ujulas ka tavapärasest rohkem lapsi.

 

Teisipäev, 26.aprill:

Keila Linnavolikogu 8.istung

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. aprilli 2018 määrust nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" nii, et osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine" alusel, on 0 eurot kuni 31.detsembrini 2022 ." Keilasse jõudnud Ukraina sõjapõgenike lastele, kes on avaldanud soovi panna oma lapsed Keila lasteaeda, on Keila Miki lasteaias kiiresti loodud vajalikud tingimused. Kuna sõjapõgenike leibkonnad on reeglina majanduslikult raskes olukorras ning ühe vanemaga (emaga), ja nende laste eest tasub riik 2022. aasta lõpuni õpilasepõhise pearaha, milleks alushariduses/hoius on 465 eurot, on võimalik ja põhjendatud kehtestada samaks tähtajaks osalustasu määr 0 eurot

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni. Määrusega reguleeritakse jäätmehoolduse korraldamist ja arendamist Keila linna haldusterritooriumil eesmärgiga vähendada jäätmeteket, suurendada tekkinud jäätmete kordusvõi taaskasutust ja keskkonnaohutut kõrvaldamist. Samaga tunnistati kehtetuks Keila linnavolikogu 25. veebruari 2016 määrusega kinnitatud Keila linna jäätmehoolduseeskiri. Uue redaktsiooniga viidi jäätmehoolduse nõuded kooskõlla kehtiva jäätmeseaduse nõuetega, samuti täpsustati sätete sõnastust lähtudes uutest jäätmekorralduse nõuetest. Eeskirjas on välja toodud nimekiri jäätmeliikidest, mida tuleb tekkekohas eraldi koguda. Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid: paber ja kartong; plastid; metallid; klaas; biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastujäätmed, köögi- ja sööklajäätmed); pakendid; puit; tekstiil; suurjäätmed; probleemtoodete jäätmed; ohtlikud jäätmed; üle jäävad olmejäätmed. Taaskasutuseks kõlbmatud jäätmed, mis ei ole kaetud jäätmekäitluslepingutega, kõrvaldatakse tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervise- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas, sealhulgas jäätmejaam, jäätmepõletustehas või prügila või antakse käitlemiseks üle keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Eeskirja on lisatud nõuded jäätmekäitluse korraldamisele avalikel üritustel.

Linnavolikogu seadis Keila linna kasuks tähtajatu sundvalduse kergliiklustee rajamiseks Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnistu osadele. Sundvalduse ala pindala on Pargi tn 1 katastriüksusel ligikaudu 27 m² ja Pargi tn 3 katastriüksusel ligikaudu 45 m². Sundvaldus seatakse avalikult kasutatava kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks teede võrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavolikogu kehtestas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja korra. Määruses on esitatud põhimõtted tänava- ja turukaubandusele ja kauplemisele avalikul üritusel. Juhul, kui avaliku ürituse korraldaja on linnavalitsuse hallatav asutus (nt Keila Kultuurikeskus, kes korraldab Keila Päeva laata), siis tegutsevad kauplejad linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja lausel. Kaupleja peab tagama oma tegevuses majandustegevuse nõuete täitmise, eelkõige toote või teenuse ohutuse, nõuetele vastavuse, vastava kauba käitlemise või teenuse osutamise nõuete täitmise. Piirangud teatud kaupade ja teenuste müügil on sätestatud eriseadustes (nt alkoholiseadus, tubakaseadus). Määrus reguleerib Keila linnas avalikult kasutataval maa-alal kauplemist ning kauplemist avalikul üritusel. Avalikult kasutatav maa-ala võib olla ka eramaa, kuid kui see koht on avalikkusele avatud (nt Rõõmu Kaubamaja parkla, Selveri parkla jmt), siis kehtivad käesoleva määruse nõuded ka sellisel maa-alal kauplemisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid koduõues kauplemisele, kuna koduõued ei ole avalikult kasutatavad. Kauplemine avalikult kasutataval maa-alal tänavakaubanduse korras on lubatud linnavalitsuse määratud kohtades ja tasu müügikoha kasutusse andmise eest määrab samuti linnavalitsus. Tänavakaubanduse müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust; müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;  müügikoht ei takista heakorranõuete täitmist; müügikoht on kavandatava kauba müügiks sobiv; müügikoht ei sega avalike ürituste läbiviimist; kaupleja on kohustatud kauplemise ajal ja kauplemise lõpetamisel hoidma müügikoha ja selle ümbruse korras;  müügikoha juurde on paigaldatud vähemalt üks mahuti jäätmete kogumiseks, tekkivad jäätmed käideldakse nõuetekohaselt; müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra. Linnavalitsus võib kehtestada müügikohale täiendavaid tingimusi. Turukaubandus on lubatud Keila linnas Uus tn 19 ja 19a kinnistul.

Linnavalitsuse saalis toimus Keila linna kliima- ja energiakava avalik arutelu. Keila linna kliima- ja energiakava on leitav https://www.keila.ee/kliimakava

Vikerkaare Putukate nädalal: teisipäeva hommikul pandi õuesõppeklassi üles õppematerjal "Putukate eluring", mida lapsed koos oma rühma õpetajaga uurida said. Läbi vahvate õpetaja Svetlana Balta heegeldatud õppevahendite tutvusid lapsed lepatriinu, kärbse ja mesilase arenguettappidega. Lisaks oli iga putukaga kaasas mõni vahva mäng, vanasõna, mõistatus või jutuke.Sõimerühmade alal toimus samal päeval putukate päev, kus osales 4 rühma: Murumunad, Lotte, Nublu ja Metsluiged. Lastega askeldasid kahes põnevas pesakeskuses Lepatriinu Marion ja Mesilane Malle. Enne pesadesse külla minemist toimus ühine sissejuhatav osa keskplatsil, kus Mesilane ja Lepatriinu ennast lastele tutvustasid ja kirjeldasid teineteise iseloomulikke tunnuseid. Mesimummiga lendlesid rühmad slaalomirajal ja pesakeskuse ees said endale mütsi külge mesilasega vahva kleebise ehk „pileti". Siis tuli pugeda läbi tunneli, trepist ronida ning liugu lasta. Korjeplatsile jõudes sai iga laps väikese lusika ja kausikese, kuhu koguti lillede juurest mängult „mett". Mesi viidi perenaise juurde, kes selle kokku kogus ja kaalus. Lapsed said maitsta ka meie lasteaia köögis valmistatud nn mängumett.  Samal ajal tegutses teine grupp lapsi koos rõõmsameelse Lepatriinuga. Lenneldes liiguti seina juurde, kus olid lepatriinu pildid. Koos arutleti ja leiti, et neil puuduvad täpid. Iga laps sai valitud lepatriinule täppe kinnitada. Rõngast rõngasse hüpates ja lenneldes liikusid lapsed Lepatriinu järel järgmisesse põnevasse pessa, kus räägiti putukatest, kellele meeldib lehti närida. Lastele pakkus õpetlik PUTUKATE PÄEV palju avastamisrõõmu ja elevust.

Keila Seeriajooks 2022 Kevad I etapp:  https://my.raceresult.com/191492/results?fbclid=IwAR1YSDJuQfbT24nN88Zhbw_rUuJg16N2fTcsmJZkXjQnGKisbOAcmGGzHtM

Toimus Harju Maakonnaraamatukogu Noorte lugemisklubi aprillikuu kokkusaamine. Seekord toimus raamatu arutelu hoopis tavapärasest erinevas kohas.  Kuna oli noortega võimalus minna kohtuma Rahva Raamatu  kirjastaja Rene Tendermanniga, siis ühendati kasulik meeldivaga ning sõiduaeg Tallinnasse sai sisustatud  aruteluga loetust. Kirjastuse kontoris said klubilised muuhulgas ka teada, mille järgi kirjastajad raamatuid valivad ja mis on poogen. Saime hulganisti heade noortekate lugemissoovitusi ja kõik said ka hea noorteraamatu omanikeks.

Linnapea Enno Fels puhkab ajavahemikus 26.aprill kuni 5.mai 2022 ning sel ajal on linnapea ülesannetes abilinnapea Maret Lepiksaar.

 

Kolmapäev, 27.aprill:

Linnaarhitekt Ramul Saarniit  ja arhitekt Viljar Orub tutvustasid täna linnavalitsuses valmivat turuhoone projekti. Jaama amortiseerunud aida kohale projekteeritava hoone juures on on plaanis kasutada mõningaid vana aida detaile. Koht on leitud ka mõlemale varem Keila jaama raudteeharude vahel asunud ja rekonstrueerimistööde käigus kõrvaldatuna auruveduri veekraanile. On kohad siseturule ja välilettidele. Välisküljele on plaanitud sissepääs avalikku WC-sse. Projekti valmimisega on aega, sest ehitustööde algusaega ei ole veel määratud.

26. Keila Linnavalitsuse istung 27.aprillil 2022.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kultuurikeskuse korraldatava laada müügikoha hinnad.  28.mail toimuva Keila Päeva laada müügikoha ühe mooduli (laius 1 meeter, sügavus 3 meetrit) hind päevas on sõltuvalt kauba liigist 7 – 14 eurot, 6 meetrise toitlustuspinna hind on 175 eurot päev, lõbustuste ja atraktsioonide platsi hind on 30 – 50 eurot. Lisanduda võivad mootorsõiduki müügikohale paigaldamise eest 5 eurot ja elektri tarbimise eest 15 eurot päevas. Sügisese Keila kihelkonna laada müügikoha hind on 5 – 8 eurot mooduli eest ning lõbustuste – meelelehutusatraktsioonide eest 25 eurot päevas.

Linnavalitsus kiitis kaasamismenetlusse suunamiseks heaks eelnõu „Projekteerimistingimuste määramine Keilas Koidu tn 110 kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks". Kinnistu lähiaadressiga Aia tn 16 // Koidu tn 110 suurus on 599 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa. Juurdepääs kinnistule on Koidu tänavalt. Kinnistul asuvad 1962. a kasutusele võetud 64 m² ehitisealuse pinnaga, 343 m³ mahuga, ühekorruseline madala kaldega telk tüüpi katusega elamu ja puurkaev. Taotleja soovib hoonet laiendada peale ja külge ehitamisega, lisades teise elukorruse ja laiendades hoonet põhiliselt lääne suunas.

Linnavalitsus otsustas uuendada Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (Guru Projekt OÜ, töö nr 226-2020) menetlust, millega on määratud krundid, maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus ja arhitektuurehituslikud tingimused, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused, ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse ning tehnovõrkude lahenduse põhimõtted, seatud keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuga kavandatakse senine Harju KEK-i suletud tootmisala ümber linnaelanikele ja külastajatele avatud ning piirkonda sobivate äride, büroode ja väiketootmishoonete alaks, kuhu on kavandatud ka vabaajakeskus (elamuskeskus). Detailplaneering koos menetlusdokumentidega saadetakse heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.

Linnavalitsus moodustas eakate seisukohtade väljaselgitamiseks linna elu puudutavates küsimustes ja nende seisukohtade esitamiseks linnavalitsusele Keila linna eakate nõukogu ning kinnitas komisjoni koosseisu ja komisjoni põhimääruse. Komisjoni tööd hakkab juhtima linnapea Enno Fels, aseesimees Eike Käsi. Komisjoni kuuluvad Urve Paltser (asendusliige Siina Rajamäe), Ago Kokser (asendusliige Sirje Kaur), Evi Peterson-liige (asendusliige Maris Ehrbach), Toivo Lumiste (asendusliige Ilmar Puskar), Aime Põlluvee-Juurik, (asendusliige Kai Taring), Aavi Terasmaa (asendusliige Liis Lille),  Tiiu Oras (asendusliige Maie Kivi), Maret Lepiksaar, Inge Angerjas, Riina Sippol ja Kalle Kask. Keila linnavalitsuse alaliselt tegutseva komisjoni Keila linna eakate nõukogu tegevuse eesmärk on Keila linna eakate seisukohtade väljaselgitamine linna elu puudutavates küsimustes (transport, heakord, kultuuritegevused jt.) ja nende seisukohtade esitamine linnavalitsusele. Komisjoni tegevuse efektiivsuse ja tulemuslikkuse huvides on komisjoni koosseisus lisaks pensionäride esindajatele ja nende asendajatele määratud linnapea, sotsiaal- ja haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea ja ka 2 teiste valdkondade abilinnapead,  Keila Sotsiaalkeskuse juhataja ning Keila linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Nõukogu töövorm on avalik (kui just ei otsustata teisiti) koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Vikerkaare Putukate nädalal: Kolmapäeval osalesid suuremate rühmade lapsed loodusõppeprogrammis: PUTUKATE PÄEV. Lepatriinuks  ja Mesilaseks kehastunud õpetajad Mare ja Anu edastasid lastele  uusi teadmisi putukate kohta ning suunasid lapsed toredale  ja õpetlikule  seiklusrajale  lasteaia õuealal. Rajal olid erinevad punktid, kus lapsed said: *mängida erinevaid õpetlikke mänge  ("Kes on osavam ja kiirem?", "Pane tähele, kes lendab....", "Arva ära!") *uurida luubiga  erinevaid putukaid (kärbes, kimalane, mesilane, kiilassilm, koerliblikas, päevapaabusilm, joonsuru) ja olla entomoloog ehk putukauurija, *lahendada mõistatusi, *põnevat informatsiooni ämblike kohta (ämblikud ei ole putukad!) Lapsed said PUTUKATE PÄEVA lõpus kingituseks väikese šokolaadist lepatriinu, kellega koos muusikaõpetaja Aune juhendamisel lauldi "Lepatriinu lendab". Sipsiku majas PUTUKATE PÄEVA vahvate meisterdamistega toas, lustaka putuka paraadiga, rõõmsate mängudega ja lepatriinu kommi söömisega õues. Paraadil oli esindatud erinevaid tegelasi, kõik väga töökad ja tegutsemishimulised. Paraadi juhatas ja juhendas tegus putukas LEPATRIINU Kaidi. Lapsed said nimetada erinevaid putukaid ning paraadil saadi teada ka nende vajalikkusest läbi hüüdlausete. Lapsed nautisid koos lustimist väga. Väiksemate rühmade lapsed maalisid kividest lepatriinusid ja otsisid putukapaare ning panid putukapuslesid kokku. Iga rühm viis õue näitusele oma meisterdatud putukad. Tore oli oma meisterdusi teistele näidata ja vahva oli ka teiste laste meisterdusi vaadata.

Rajameister Raido Notton andis teada, et viimane suusarada on asfaltringilt kokku lükatud! Rullsuusa/uisurada on puhtaks pühitud ja valmis treenijatele.

Harju Elekter avaldas täna esimese kvartali majandustulemused. Aasta algas ootusrikkalt rekordilise tellimusraamatu, materjali hindade stabiliseerumise võimaluse ning raamlepingute hinnaläbirääkimistega. Sellele vaatamata kujunes kvartal Harju Elektri jaoks keeruliseks ning tulemusele sai saatuslikuks üksteise järel tekkinud ülemaailmsed väljakutsed. 2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 37,3 (2021 I kv: 30,7) miljonit eurot, mis kasvas võrreldava perioodi suhtes 21,5%. Seejuures suurenes müügitulu kõigil kontserni suurimatel sihtturgudel: Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras. Kasvu tagasid eelmise aasta alguses sõlmitud pikaajalised ja suuremahulised lepingud. Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 2 986 (2021 I kv: 3 844) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 8,0% (2021 I kv: 12,5%). Konsolideeritud ärikahjum (EBIT) oli -1 125 (2021 I kv: ärikasum 516) tuhat eurot. Esimese kvartali ärirentaabluseks kujunes -3,0% (2021 I kv: 1,7%). Aruandekvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1 294 (2021 I kv: puhaskasum 297) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas -1 308 (2021 I kv: 310) tuhat eurot. Harju Elekter investeeris esimese kvartali jooksul põhivarasse kokku 1,5 (2021 I kv: 2,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 1,0 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2021 I kv: 2,0) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2021 I kv: 0,1) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumide kompleksi Laohotell III ehitusse ning tootmistehnoloogilisse põhivarasse.

 

Neljapäev, 28.aprill:

Linnavalitsus saatis Keila tööandjatele kirja, milles andis teada Keila linnavalitsuseni jõudnud infost, et Keilas on tööle võetud Ukraina sõjapõgenikke, kellega ei ole sõlmitud töölepingut ning keda ei ole registreeritud töötamise registris. Linnavalitsusel oli palve hiljemalt 4. maiks vastust, kas firmas töötab Ukraina sõjapõgenikke ning kas nendega on tööleping sõlmitud ja töötamine registreeritud. Samaga edastati täiendavalt infolingid olulisema Ukraina sõjapõgenikega töösuhteid puudutava teabe kohta.

Keila Linnavalitsuse ja KredEX-i korraldusel toimus linnavalitsuse saalis kortermajade renoveerimise infopäev. Linnavalitsuse saalis toimuval infopäeval on juttu 2022. aastal avanevatest KredExi toetustest, laenudest ja käendustest. Jagati infot ühistule sobivate teenuste, tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti taotluste täitmisest ja esitamisest.

Keila Kultuurikeskuses toimus AS-i Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis tänavu osa 65 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 581 806 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,28%.  Kinnitati AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 152 757 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 610 tuhat eurot.  Kinnitati AS Harju Elekter 2021. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 52 716 658 eurot- Emaettevõtte omanike osa 2021. a puhaskasumist  2 598 173 eurot. Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2021.a. 55 314 831 eurot. Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)  2 522 598 eurot. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 52 792 233 eurot. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Kinnitati AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Muudeti AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitati põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul. Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022, valiti 6-liikmeline nõukogu tähtajaga 5 aastat alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. Määrati alates 04.05.2022 AS-i Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus.

Keila Muusikakoolis toimus Tallinna Kammerkoori Kevadkontsert. Dirigeerisid Heli Jürgenson ja Kärolin Tuisk.

Vikerkaare Putukate nädalal: Neljapäeval sai iga rühm  võimaluse joonistada õues asfaldile putukaid ja värvida värvipliiatsitega putukaraamatu pilte.

Keila Seeriajooks 2022 Kevad II etapp. 2. etapil joosti mitmeid isiklikke rekordeid. Ja palju ei puudunud ka rajarekorditest. Perekonnast Jano jäi Karmelil 5 sekundit lühikese raja ja Rainil 14 sekundit pika raja rekordist puudu. Tulemusi saab näha siit: https://my.raceresult.com/191492/results

 

Reede, 29.aprill:

Keila Lehe vahel on Keskkonnaleht. Esikaanel linnalilledest. Linnapea Enno Fels teeb pöördumise Keila linnaks nimetamise 84.aastapäeval. Uudistes jäätmevedaja vahetusest, omavalitsuse kuludest, Riigikogust, korvpallist, lauatennisest, "Kiigeraamatukogust", Ax-Teatri uuest etendusest ja EMTA lavakunstikooli 30.lennu  etendusest. Keskkonnalehes Hanno Kübardiga metsapargist linna lõunaserval, linnaruumi elurikkusest, turuhoonest, madalsoo korrastamisest, jäätmehoolduseeskirjast, puude raiumisest ja Keila tulevikukliimast.  Palamets pajatab rüütliturniiridest. Tegija on Martin Noorsalu.

Vikerkaare putukate nädalal : Reedel kogutakse kokku rühmades laste  poolt meisterdatud putukad ning esmaspäeval, 2. mail pannakse lasteaia õuealale  üles näitus.

Keila Lasteaed Mikis etendus näidend" Hobuse haigus" . Etenduse esitasid Võilillede, Kullerkuppude ja Nurmenukkude õpetajad.

 

Laupäev, 30.aprill:

Selle kevade viimasel Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loeb näitleja Veljo Reinik lastele ette Julia Donaldsoni raamatu "Nõialuud".

Keila Kooli vilistlase kokkutulek. Kavas on tutvumine Pargi tänava uue õppehoonega ajavahemikus kell 13.00-16.00, ekskursioonid toimuvad igal täis- ja pooltunnil. Kogunemine vana koolihoone fuajees, sissepääs vanast uksest.

Loodemaja ootab samuti vilistlasi enda juurde. Ringkäigu vanas koolimajas saab teha ajavahemikus kell 13.00-16.00. Ekskursioonid toimuvad igal täis- ja pooltunnil. Kogunemine loodemaja fuajees.

Ajakava koolimajas, Ehitajate tee 1: Uksed avatakse kell 16.30, aktus koolis kell 17.00 – 18.00. Õhtune programm algab aatriumis kell 19.00 ja lavale tuleb ansambel KÕBI. Aulas alustab ansambel ZORBAS kell 20.00.

Keila Tervisekeskuses toimub Harjumaa puuetega inimeste päev.

 

Pühapäev, 1.mai:

Keila linnaks nimetamise 84.aastapäev.

Toimud Sildade Päev. Tähistame Keila linna sünnipäeva sildade ekskursiooniga! Sündmusel on võimalik saada trükisoe brošüür Keila linna praegustest ja olnud sildadest. Brošüüri koostaja Aare Lepiksaar ja õpetaja Tiina Veisalu jagavad Keila sildade kohta infot ja toovad välja unustuste hõlma jäänud mälestusi. Ekskursioonide ajad kell 11 ja 13.30 algusega Harjumaa Muuseumi juurest. Ekskursioonil läbitakse Keila sillad ning jalutuskäigu pikkus on orienteeruvalt 1,5 tundi. Üritus on tasuta.

Keila Linnavalitsus alustab maikuus suure pere toetuse maksmist. Toetust makstakse lapsevanemale, kes kasvatab vähemalt nelja alaealist last, sh jooksval aastal täisealiseks saavat last. Toetust makstakse üks kord aastas 50 eurot lapse kohta ühele vanemale tingimusel, et lapsed ja üks vanem on rahvastikuregistri andmetel registreeritud ühele aadressile. Toetust makstakse rahvastikuregistri andmete põhjal jooksva aasta 1. mai seisuga taotleja ühekordse avalduse alusel. Suure pere toetuse avalduse saab esitada Keila Linnavalitsuse kodulehel e-taotluse keskkonnas, saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile klv@keila.ee või esitada Keila Linnavalitsusele paberkandjal.