« Tagasi

Keila Linnavolikogu 28. istung

Keila Linnavolikogu 28. istung toimub teisipäeval, 28. jaanuaril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava heakskiitmine ja avalikustamine

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava  ja otsustas selle avalikustada see koos Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ poolt 2019 koostatud välisõhu mürakaardiga Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Keila linna välisõhu mürakaardi ja välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub 29. jaanuarist kuni 11. veebruarini 2020. Ettepanekuid Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskavale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 11. veebruarini 2020 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee.  Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik istung toimub 11. veebruaril 2020 algusega kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Keila linna välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

 

3. Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta koondeelarve, kus on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 18 613 870 eurot, põhitegevuse kuludeks 16 888 619 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 637 000 eurot, vahendid finantseerimistegevust puuduvad ja likviidsete varade muutus summas + 714 196 eurot.

Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,23 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega.

Koos eelarvega määrati Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad . Sünnitoetus on 400 eurot lapse kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;  muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel,   et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot; juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot; puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot; sügava puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 70 eurot; raske puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 35 eurot; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus; eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär -360 eurot ühe lapse kohta kuus.

 

4.  Ettepanekud Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Linnavolikogu võttis esitatud dokumendi teadmiseks ja tegi ettepanekud Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseväljatöötamise kavatsuse kohta. Linnavolikogu tegi ettepaneku teha koostööd Keila linna piirilähedaste tiheasustusalade kavandamisel eesmärgiga lõimida linnaäärsed asumid Keila linna ruumistruktuuri ning taristutega loogiliselt, inim- ja keskkonnasõbralikult. Lisaks soovitab linnavolikogu Lääne-Harju vallal reserveerida maa Tammermaa piirkonda tee rajamiseks, mis tagab linnale kolmanda raudteeülesõidu. Tammermaa elanikud saaksid siis lühemat teed pidi Keila lõunaosa parkidesse, puhkealadele ning Ohtu rabasse (suur metsamassiiv, alternatiiv Niitvälja soole ja parkmetsadele) jalutama, samuti Tööstuse tänava tehnoparki tööle ning linna lõunapoolse ümbersõidu valmimise järel kiiremini (Keila kesklinna läbimata) Tallinna. Linnavolikogu pööras tähelepanu ka raudteele, paludes informeerida linna, millised veosed täpsemalt kavandatakse raudteele. Keila linna läbival raudteel peab kaubavedu olema ohutu ning keskkonnasäästlik ning ei tohi halvendada elurajoonide elamistingimusi. Valla ÜP KSH-s hinnata kaubavedude ja ohtlike veoste mõjusid Keila linnale. Linnavolikogu soovitab vallal kaaluda linna ja valla halduspiiride muutmist lähtudes Keila kraavi ja Tõllaaugu hooldamise otstarbekusest ja tulevase Tallinn-Paldiski maantee kui maastiku poolitaja trassi asukohast. Tähelepanu pööratakse ka kergliiklusteedele, et valla kergliiklusteede võrgustik oleks seotud linna võrgustikuga.

 

5.   Keila Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Kooli põhimääruse uue redaktsiooni. Oluline muudatus käsitles õppekeelt. Keila Kooli õppekeel on ka edaspidi eesti keel. Keila Kooli põhikooli osades klassides on õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9. klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis,  2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis, 2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026 õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9. klassis.

 

6.   Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse 37 Keila linnas asuvat maaüksust.

 

7.            Keila linna 2020. aasta kultuuripreemia määramine

Vastavalt Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekule otsustas Linnavolikogu määrata 1000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal Kai Kulbokile, kes on noorte hääle võimendaja, mentor ja eeskuju;  

Vastavalt Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekule otsustas Linnavolikogu määrata 1000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal  Kaja Hõimojale, kes on aktiivselt kogukonda kaasates rikastanud Harju Maakonnaraamatukogu tegevust .

Vastavalt Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekule otsustas Linnavolikogu määrata 1000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal Keila Sõpruslinnade Seltsile, kes on linna kultuurimälu hoidja ja sõprussidemete edasi kandja.

Keila linna 2020. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaatidele üle Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel, mis toimub Keila Kultuurikeskuses 21. veebruaril 2020 algusega kell 18.00.