Keila Linnavolikogu 26.istung

 

Keila Linnavolikogu 26. istung toimus teisipäeval, 26. novembril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve  kogumahus 157 738 eurot, mille tulemusel suurenes 2019. aastaks kinnitatud eelarve maht 157 738 euro võrra. Vastavalt määrusele suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 209 738 eurot, põhitegevuse kulud -32 740 eurot, investeerimistegevus kogusummas 352 781 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 30 661 eurot. Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele suurendati prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2019. aastal 150 000 euro võrra, millest 130 000 eurot suunatakse Keskpargi remonti  ning 20 000  eurot kassajääki. 2019. aasta II lisaeelarve järgselt on Keila linna jaotamata kassajääk 198 740 eurot.

3.            Keila Põhikooli ümberkorraldamine (II lugemine)

Keila Linnavolikogu otsustas valdava häälteenamusega liita Keila Põhikool Keila Kooliga lõpetades Keila Põhikooli tegevus 1. septembriks 2020. Õpilaste vastuvõtt Keila Põhikooli lõpetatakse alates 2020/2021 õppeaastast ning tagatakse Keila Põhikooli õpilastele võimalus jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist Keila Koolis. Volikogu määras eesti õppekeelega Keila Kooli põhikooli osades klassides õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9. klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis,  2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis, 2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026 õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9. klassis.

Väiksearvulises Keila venekeelse õppega munitsipaalkoolis Keila Põhikool õppivast 179-st õpilasest on vaid 1/3, s.o. ca 60 õpilast Keila linna elanikud. See on ühe omavalitsusüksuse munitsipaalkooli jaoks tavatu olukord. Seejuures õpib täna kooli  1. klassis vaid 2 Keila linna elanikust last. Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Keila Linnavalitsus pöördus käesoleval aastal Keila linnast õpilaskohta ostvate kohalike omavalitsuste üksuste poole ettepanekuga tasuda arvestatud õpilaskoha tegelik maksumus. Tänaseks on tulnud keeldumine Keila Põhikoolis ostetavate õpilaskohtade piirmäära ületava summa tasumiseks kõigilt omavalitsustelt peale Saue valla.  Keila linnaelanikest vene kodukeelega lapsed omandavad koos eesti kodukeelega lastega alushariduse Keila linna eestikeelsetes koolieelsetes õppeasutustes. Keila Põhikoolipraegused klassikomplektid viiakse üle Keila Kooli koosseisu, jätkates põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgset õppetegevust. Tänastel Keila Põhikooli õpilastel võimaldatakse jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist. Enne otsuse tegemist on ära kuulatud Keila Põhikooli hoolekogu ning Keila Põhikooli õpilasesinduse arvamus. Samuti on koolide liitmise teemal ära kuulatud Keila Kooli hoolekogu ning Keila Kooli õpilasesindus. Kõigi nende arutelude põhiküsimus oli hariduse andmise jätkamine Keila Koolis. Keila Põhikooli õpilasesinduse 1.11.2019 koosolekul avaldatud mure saab selge vastuse käesoleva otsusega, mis tagab kõikidele Keila Põhikooli õpilastele võimaluse jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist Keila Koolis. Võttes arvesse, et Keila Põhikooli hoolekogu ei esitanud sisulisi põhjendusi enda otsuse juurde, kaaluvad avaliku huvi kaalutlused Keila Põhikooli ja Keila Kooli liitmiseks üles Keila Põhikooli hoolekogu 30.10.2019 koosolekul esitatud otsuse olla liitmisele vastu. Lähiaastatel on ruumipuuduse lahendamise ning õppekeskkonna kaasaegsemaks muutmise eesmärgil plaanis Keila Kooli mahukas ning kulukas juurdeehitus.  

 

4.            Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. märtsi 2016 määrust nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas". Kokku tehti 17 täpsustavat, peamiselt elukoha registreerimisega seotud muudatust.

 

5.            Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 27.01.2015 määrust nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord"  kümnes punktis.

 

6.            Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 26. veebruari 2013 määrust nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend"   asendades praeguses struktuuris linnasekretäri alluvuses rahvastikuregistri spetsialisti juristiga, linnapea alluvuses arendusnõuniku abilinnapeaga, tõstes kultuurinõuniku uue abilinnapea alluvusse, lisades planeeringute valdkonna abilinnapea alluvusse spetsialisti, asendades finantsjuhi alluvuses raamatupidaja-eelarvestaja raamatupidajaga. Haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisu lisati täiendav lastekaitsetöötaja ametikoht.

 

7.            Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele

Linnavolikogu delegeeris keskkonnakaitsega seotud ülesannete täitmise Keila linnavalitsusele. Määrusega delegeeriti linnavalitsusele keskkonnakaitsega seotud õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ja viidi sama sisuga  Keila linnavolikogu määrus kooskõlla kehtivate õigusaktidega, sh 01.10.2019 jõustunud veeseadusega.

 

8.            Keila Noortevolikogu koosseisu kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila Noortevolikogu esimesse koosseisu järgmiselt:  Ronald Wilhelm Rozin, Sander Laiv, Daniel Sei, Karl Olaf Loog, Gerhard Trolla, Marite Tiismaa, Henry Heinleht, Pauli Nathan Jürgens, Katariina Loog, Kathreen Trolla, Georg Marcus Vellmann, Demi Viira Richard Nurmela ja Ekaterina Raevskaya. Kandideerimise kuni 7-le noortevolikogu kohale kuulutas välja linnavalitsus Keila Lehe (18.10.2019), linna ametliku veebilehe ja linna FB lehe kaudu. Kandideerimise lõpptähtaeg oli 4.november ning selleks ajaks laekus 11 avaldust. Keila koolidele saatis abilinnapea 11.oktoobril  välja kirja, milles palus õpilasesindustel delegeerida oma esindajad noortevolikogusse. Oma esindajad delegeerisid Keila Kool ja Keila Põhikool, waldorfkool Läte oma esindajat delegeerida ei soovinud.