« Tagasi

Keila Linnavolikogu 25.istung

Keila Linnavolikogu 25. istung toimus teisipäeval, 29. oktoobril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna haridusvaldkonna uuringu tutvustus

3.            Keila Põhikooli ümberkorraldamine (I lugemine)

Keila Linnavolikogu luges esimest korda eelnõud Keila Põhikooli ümberkujundamisest. Plaanis on liita Keila Põhikool Keila Kooliga ühise juhtimise alla. Venekeelse õppega Keila Põhikoolis käib täna 179 õpilast, kellest vaid 60 on Keila elanikud, mis on ühe omavalitsusüksuse munitsipaalkooli jaoks tavatu olukord. Keila linnaelanike hulgas on juba mitmeid aastaid olnud äärmiselt väike koolitusnõudlus venekeelseks põhikooli õppeks. Esimene klass on olnud alakomplekteeritud, s.o. sinna on läinud igal aastal oluliselt vähem kui 24 õpilast ning neis alakomplekteeritud klassides on Keila linnaelanikest lapsi vaid mõned üksikud. Klassikomplektide suurused on viimastel aastatel oluliselt kahanenud: näiteks tänases 4. klassis on 19 õpilast, kellest vaid 7 õpilast Keila linnast, 3. klassi 17-st õpilast on Keila linnast 3, 2. klassi 15 õpilasest Keilast 6. Käesoleval õppeaastal läks Keila Põhikooli esimesse vaid 11 last, kellest kõigest 2 on Keilast.

Keila linnaelanikest vene kodukeelega lapsed omandavad alushariduse koos eesti kodukeelega lastega kohalikes eestikeelsetes lasteaedades. Linnal on plaanis täiendavalt panustada lasteaedades ning algklassides eesti keele õppe tõhustamisse  vene kodukeelega lastele, et neil oleks ettevalmistus ja võimalus asuda õppima eestikeelses koolis.

Keila Linnavalitsus pöördus käesoleval aastal Keila linnast õpilaskohta ostvate kohalike omavalitsuste  poole ettepanekuga tasuda arvestatud õpilaskoha tegelik maksumus. Tänaseks on tulnud keeldumine Keila Põhikoolis ostetavate õpilaskohtade piirmäära ületava summa tasumiseks enamikelt  omavalitsustelt, sealhulgas nii Lääne-Harju valla  poolt, kust Keila Põhikoolis õpib 76 õpilast (märkimisväärselt rohkem kui Keila linnaelanikest õpilasi), kui Tallinna linna poolt, kust Keila Põhikoolis õpib 22 õpilast. Sellest johtuvalt tuleb Keila linnal kanda kulud teiste omavalitsuste õpilaste eest.

Seetõttu on otstarbekas liita Keila Põhikool Keila Kooliga ühtse juhtimise all, mis tagab paremini nii Keila linna koolivõrgu tervikliku ja jätkusuutliku arengu, võimaldades efektiivsemalt toetada põhihariduse omandamise võimalusi Keilas nii vene kui ka eesti õppekeelega lastele. Oluline on tagada kõikide õpilaste, olenemata nende kodukeelest, hea hariduslik ettevalmistus ja õpitingimused ning tõsta õpitegevuse tulemuslikkust. Samuti on oluline see, et ühes koolis õppimine loob paremad võimalused eestikeelsete ja venekeelsete laste vaheliseks suhtluseks ning soodustab kogukondade teineteisele lähendamist ja paremat üksteise mõistmist.

4.            Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)

Linnavolikogu ees oli I lugemisel Keila linna 2019.aasta II lisaeelarve kogumahus 159 098 eurot. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 211 098 eurot, põhitegevuse kulud  7 488 eurot, investeerimistegevus kogusummas 296 981 eurot. Eelarve tulusid suurendatakse 178 793 euro võrra, sellest 150 000 eurot tuginedes 9 kuu planeeritust suuremale üksikisiku tulumaksu laekumisele. Suurem osa sellest, ehk 130 000 suunatakse Keskpargi selle aasta töödemahu suurenemise katteks.

5.            Linnavara otsustuskorras müük

Keila Linnavolikogu otsustas võõrandada Keila linnale kuuluv Pargi tn 2 asuv kinnistu koos sellega seotud õiguste ja kohustustega linnale kuuluvale Aktsiaseltsile Keila Vesi. Pargi tn 2 asuval kinnistul asuva hoone kasutamise jätkamiseks munitsipaalkooli pidamiseks sõlmitakse samaaegselt võõrandamistehinguga AS-ga Keila Vesi tähtajatu üürileping, mille kehtivuse alguskuupäev on kinnistu omandi ülemineku päev ning mille üürihind vaadatakse üle pärast Pargi tn 2 asuva hoone rekonstrueerimist. 2010. aastal Keila linnavalitsuse tellimusel koostatud dokumendi „Keila linnale kuuluvate varade juhtimise konsolideerimine analüüs" jõuti järeldusele, et „suuremate linna enda haldushoonete ehitamise või renoveerimise puhul oleks pindade üleandmisest kinnisvara AS-ile kasu linnale, sest kinnisvara AS saaks võtta laenu hoone ehitamiseks, kusjuures laen ei kajastuks linna kohustusena linnaeelarve  ning linn võtaks pärast valmimist hoone pikaajalisele rendile, mille arvelt tasutaks laenumakseid. Väheneb koormus linnaeelarvele - kulutuste jaotumine pikema ajaperioodi lõikes ning samuti vähenevad koos sellega investeeringuteks vaja olevad ühekordsed summad.". See järeldus on aktuaalne ka täna, kui linn planeerib leevendada Keila munitsipaalkoolide ruumipuudust Pargi tn 2 kinnistul asuvale hoonele juurdeehituse rajamisega.

6.            Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine

Linnavolikogu muutis koolilõuna toetuse kasutamise tingimusi ja korda. Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul kaetakse 1.-6.klassi õpilastel  riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest. 7.-12.klassi õpilastel  riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe tasub lapsevanem või eestkostja. Linn tasub ka Waldorfkooli Läte 1.-7.klassis käivate Keila linna õpilaste koolilõuna samas mahus, kui linna munitsipaalkoolide õpilastele.

7.            Volikogu liikme 24.09.2019 kirjalikule arupärimisele vastamine