46.nädal 2020

 

Esmaspäev, 9.november:

Keila lasteaedades ja kooli tähistati Mardipäeva.

Harjumaa Muuseumis algas kadri- ja mardipäeva programm. Lapsed meisterdasid maske, mängisid mänge ning mõistatasid mõistatusi.

Keila JK esindusmeeskond kaotas kodus Rakvere JK Tarvasele 0:1.

Keila Kool Pargimajas oli 9.-13.11 kunstinädal, kunstniku maali jäljendamine, fotolavastused kunstnike maalidest ja muud tegevused.

Linnavalitsuse saalis oli SKA korraldatud kriisiabi koolitus (esmaabi eesliinil töötajatele).

 

Teisipäev, 10.november:

Tänasega said kõik konkursi Kaunis Keila Kodu 2020 võitjad auhinnad kätte. Konkursi võitjaplaadi ja auhinnad toimetasid kohale linnaaednik Inge Angerjas ja konkursi komisjoni esimees abilinnapea Timo Suslov. Keila Kauni Kodu pälvisid eramute arvestuses Tuuli ja Kristjan Olli kodu Tervise põik 3 ning ettevõtete ja asutuste grupis võitja – Jaama 8 asuv Moiety Fund OÜ-le kuuluv kinnistu. Mõlemad esitatakse ka üleriigilisele konkursile „Eesti kaunis kodu". Vaata pilte

Linnavalitsuse saalis oli Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 avalik arutelu.

Keila Korvpallikooli naiskond pidi  võtma vastu kaotuse Luunja naiskonnalt. Kui kolmas veerandaeg lõppes viigiseisul 40:40, siis viimasel veerandil rebis vastane end ette ning mäng lõppes seisul 62:51. Meie tublimad: Anni 13p, Maarja ja Kristel 10p, Gerda 7p. Järgmisel esmaspäeval sõidame külla Elva naiskonnale.

 

Kolmapäev, 11.november:

Eesti mullune keskkonnasõbralikem omavalitsus on Saaremaa vald. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) korraldatud konkursi nominentide hulka pääsesid ka Rakvere linn ja Tartu linn. Konkursil kuulutati välja kaks tunnustust, mille pälvisid Keila linn ning Võru linn. Vastava tunnistuse võttis täna toimunud Säästva Arengu Foorumil vastu Keila abilinnapea Timo Suslov.

Algas Jõe tänava asfalteerimine.

Keila Lasteaias Miki koolitus " Matemaatika ja muutunud õpikäsitlus".

Sotsiaalkeskuses olid külas Viru-Nigula kolleegid, jutuks oli heaolu- ja terviseprofiili koostamine, tutvuti  sotsiaalkeskusega ja räägiti ka kooli tugiteenuste korraldamisest.

 

Neljapäev, 12.november:

Keila Linnavalitsuse 149.istung 12.novembril 2020.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 540,00 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra Keila linnas kehtestamise eelnõu. Kord sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust, rahastamist ning taotlemise tingimust ja korda.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega tagataks projekti " Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" omafinantseering 25% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 62 195 eurot perioodil 01.01.2021. kuni 31.12. 2022.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Pargi tn 19a kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Tingimuste taotleja soovib esimese korruse peale ehitada teise ehk katusekorruse. Katuseks on mõeldud kelpkatus koos katuseakende ja vintskappidega. Elamu taotletav suurim kõrgus on 9 m.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimuste Tööstuse tn 6 kinnistule laohoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib kinnistule ehitada 2800 m² (40x70 m) ehitisealuse pinnaga ca 13,5 m kõrguse laohoone (PVC-kattega, terasprofiilidest karkassiga viilhalli, katusekaldega ~18°). Taotletava laohoone väljaehitamisel on kinnistu täisehitus ~37%. Laohoone maht on ~28700 m³.

Teine projekteeritav laohoone võib olla kuni 14 m kõrgune (arvestades olemasolevast maapinnast) ja ehitisealuse pinnaga kuni 2900 m². Katusetüüp – viilkatus katusekaldega 10-30°.

Linnavalitsus kooskõlastas eelnõu projekteerimistingimuste määramisest Vasara tn 15 kinnistule korterelamu ehitusprojekti ning ümbritseva piirkonna heakorrastusprojekti koostamiseks, et see saata arvamuse küsimiseks naaberkinnistute omanikele ja tehnovõrkude valdajatele.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ärihoone ümberehitamiseks Haapsalu mnt 31a kinnistul. Hoone olemasolev maht säilib. Fassaadi ei muudeta, v.a. rajatakse 2 lisaakent. Hoone tänava poolt parempoolse 1-korruselise tiibhoone osas ehitatakse ümber olemasolevad laoruumid. Ehitatakse välja Lääne-Harju valla sotsiaalosakonnale 4 bürooruumi ja inva-WC ning hambakliinikule 4 ravikabinetti, röntgeni, vastuvõtu ruumi, personali ruumi ja inva-WC-ga. Hoonele naaberkinnistu Haapsalu mnt 33 poole sissemurtavat 2 akent ja 3 olemasolevat akent teostatakse jääklaasi või analoogse vaadet varjava lahendusega.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Jõe tänav 30a kinnistule ehitatud üksikelamule.

Linnavalitsus kooskõlastas eelnõu sideehitise talumiskohustuse kehtestamisest sundvaldusena katastriüksusele lähiaadressiga Ehitajate-Kullerkupu kergtee  (pindala 420 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%) Telia Eesti AS kasuks. Sundvaldusega koormatava ala suurus on 89 m², sundvaldus seatakse sideehitise rajamiseks, talumiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks. Eelnõu läheb Maaametile kooskõlastamisele.

Linnavalitsus otsustas 16. novembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 viia Keila linnas läbi Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Kampaanias osalevad kõik täisealised isikud, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.  Kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania perioodil registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2021,  ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1 kuu jooksul enne kampaania algust ei ole olnud Keila linn, makstakse nende poolt elukohateatele lisatud kontole 2021. aasta jaanuarikuu jooksul 100 eurot. Kõigi täisealiste isikute vahel, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud, loositakse 2021. aasta jaanuaris välja 15 auhinda, milleks on auhinnaraha a´300 eurot. Igale täisealisele isikule, kes seisuga 1. jaanuar 2021 on rahvastikuregistrijärgne Keila linna elanik, antakse unikaalne number, mille alusel punktis 4 nimetatud auhindade loosimine toimub. Loosimisel tagatakse erapooletus. Väljaloositud auhinnad võitnud isikutega võtab Keila Linnavalitsus personaalselt ühendust.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmise eelnõu. Dokument kuulub linna arengukava juurde. Koostatud prognooside põhjal jäävad Keila linna konsolideerimisgrupi tulud 2020. ja 2021. aastatel samale tasemele ja alates 2022. aastast on kavandatud tulude kasv 2,8 kuni 4,0 protsenti. Tulude  suurenemine tugineb eelkõige tulumaksu laekumisele seoses prognoositava palgakasvuga ja mõju avaldab ka toetusfondi eraldiste kasv. 2022-2024 aastatel on kavandatud 3,5-5,5 protsendipunktiline tulumaksu kasvu prognoos, mis on arvestatud mõlema eelpoolnimetatud teguri koosmõjul. Maamaksu laekumise kavandamisel oleme arvestanud olukorraga pärast maade munitsipaliseerimist ja kavandatud konservatiivseks laekumiseks 150,0 tuhat eurot aastas.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogusse II lugemisele Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve mille maht on 1 673 737. Seoses ülemaailmse pandeemia COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 38 056 eurot. Vastavalt toetusfondi lisavahendite eraldamisele suurendatakse mittesihtotstarbeliste toetuste tulusid 11 052 euro võrra . Eelarve tulusid suurendatakse 1 963 229 euro võrra, millest enim, 590 000 eurot tuleb COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks.

Linnavalitsus saatis Keila linnavolikogu menetlusse Keila linna 2021. aasta koondeelarve ja Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu.  Esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,1 miljonit eurot, mis on 2,94 protsenti vähem kui 2020. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,10 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020. aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise protsessiga. Kululiikides on suurim,  üle 64% kuludest võttev valdkond haridus, kuhu planeeritakse ligi 1 miljonit eurot. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon kulub 2,25 miljonit, sotsiaalkaitsele kulub 1,7, üldistele valitsuskuludele 1,5 miljonit eurot.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu, et tagada aktsiaseltsiga Keila Vesi Pargi tn 2 hoone kasutamiseks sõlmitud üürilepingus kokku lepitava üüritasu suurus pärast Pargi tn 2 hoone rekonstrueerimist selliselt, et üüritasu kataks aktsiaseltsi Keila Vesi poolt Pargi tn 2 hoone juurdeehituse püstitamiseks võetava laenukohustuse tasumise

Linnavalitsus saatis linnavolikogusse eelnõu, millega nõustumisel lubataks müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluv Jõe 64 asuv korteriomand, mille reaalosa on kahetoaline korter nr 5, üldpinnaga 40,1 m2, ja määrata enampakkumise alghinnaks 34000 eurot.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega nõustumisel tagaks linnavolikogu Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise kaasfinantseeringu Keila linna eelarvest 50 000 euro suuruses summas perioodil 01.01.2022. kuni 31.12.2028.

Harjumaa Muuseumis oli näituse "Lelud" tänusündmus erinevatele panustajatele - neile, kes tõid näitusele mänguasju ja lugusid, kui näituse ülesseadjatele. Näitus jääb avatuks 1. märtsini 2021. Minge kindlasti vaatama, sest lugusid ja lelusid on nii kaugemast kui lähemast ajast ning äratundmisrõõmu peaks jaguma kõigile.

Täna hommikul tuli trükist Keila linna 2021.aasta kalender, mis on kaunistatud Fotojaht V Keila linnavaated võidupiltidega. Esimene võimalus kalendri soetamiseks on laupäeval toimuv sündmus Keila Raamat 2020 Kultuurikeskuses. 2019.aasta sügisest selle aasta sügiseni kestnud Fotojaht V-le esitati kokku 363 pilti 66-lt autorilt. Kalendrisse pääsenud piltide autorid on Olimar Hinn, Tarvo Kuus, Sirje Noot, Margus Kõrm, Kristo Roots, Raivo Tiikmaa, Andres Matteus, Varmo Lindepuu ja Aimar Loeg.

Vikerkaare maja sisehoovis võib kohata Nublu rühma personali poolt koos lastega meisterdatud vahvaid Lehemehikesi. Aia küljes on toredad pillid lastele mängimiseks

Täna, 12. novembril 165. aastat tagasi, sündis Paldiski läheda Uuga-Rätsepa talus skulptor Amandus Heinrich Adamson. Adamson oli eeskätt virtuooslik puunikerdaja, kelle meisterlikkus pälvis juba 19. sajandi lõpul rahvusvahelist tähelepanu. Lisaks pirnipuule töötas Adamson ka pronksi ja Carrara marmoriga. Aastail 1899-1907 töötas ta Peterburi Keiserliku Portselanitehase jaoks, luues mudeleid biskviitskulptuuridele. Sünnipäeva puhul oli Amandus Adamsoni Palidskis asuva muuuseumi külastamine täna tasuta!

Harjumaa Muuseumis toimunud Pargiklubi kokkusaamisel oli külas loodusfotograaf Remo Savisaar.

Keila linna kodulehel on avaldatud projekti „Ringmajandusel põhineva biojäätmete käitluslahenduse väljatöötamine Keila linnale" tarbeks tehtud  „Biojäätmete liigiti kogumise mõjutajad Keila linnas", „Segaolmejäätmete sortimisuuringu" ja teiste uuringute kokkuvõtted. Uuringute tulemused leiab: https://www.keila.ee/uuringud2

 

 

Reede, 13.november:

Keila Lehes: esiküljel orienteerumisvõistlusest Harju KEKi peahoones. Uudistes keskkonnasõbralikumatest omavalitsustest, ehitustöödest kaupluses Keila, romukampaaniast, korvpallist, uutest meetmetest CIVID-19 leviku piiramiseks, salongiõhtust Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksooga. Pikem artikkel pärliliha parimast kokkajast – Erki Hunt on Austraalias võitnud kokkade võistluse. Keila Leht kuulutab välja Keila elanikuks registreerimise kampaania. Palamets pajatab Saaremaa raudteest. Tegija on Marilin Prants.

Õllesaalis SNCO Pruul esines õhtul Viivika Viickberg.

Jõe tänava lõigul Ülesõidu tänavast Tuula teeni on uus asfalt.

 

Laupäev, 14.november:

Keila Kultuurikeskuses on Kirjanduslik laupäev „Keila raamat 2020". Kavas on vestlusringid kirjanikega: 11.00-11.45 Sõjaajalugu ja ajalootead(v)us. Mati Mandel, Hanno Ojalo, Merike Jürjo. Moderaator Roland Tõnisson; 12.00-12.45 Lastekirjandusest. Heli Illipe-Sootak, Ketlin Priilinn, Kristina Ruder. Moderaator Peep Raun, 13.00-13.45 Kirjandus meestelt lastele ja dramaturgia. Heiki Vilep ja Mart Kivastik. Moderaator Roland Tõnisson; 14.00-14.45 Kirjutatud ja loetud sõna. Inimene, kultuur, rahvas ja riik. Maarja Vaino ja Indrek Hargla. Moderaator Roland Tõnisson; 15.00-15.25 Keila ja keilalased - kirjanikud ja kirjeldatav. Kerttu Soans, Triinu Meres, Tiina Laanem. Moderaator Peep Raun; 15.25-15.50 Inimestest ja elust huumoriga ja tõsiselt ehk Ago Köögardalist ja muust. Toomas Kall, Anu Saluäär. Moderaator Peep Raun. Lisaks: 16.00-17.00 Vislade pereansambli kontsert; 17.00-18.00 rahvamuusika õpituba. Kohal kirjastused raamatumüügiga ning samuti on võimalik soetada vestlusringides osalevate kirjanike teoseid. OÜ Umbra tuleb külla kreatiivsete mängude ja nuputamistega. Korraldaja: seltsing "Keila Raamatuklubi". Projekti on rahastatud Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise vahenditest.

Kell 14-16 Keila kaasava eelarve hääletuspunkt Keila Kultuurikeskuses.

Laupäeval, 14.11 toimub Amandus Adamsoni 165.sünniaastapäeva ja samaga ka Paldiskis asuva ateljeemuuseumi 10.sünnpäeva tähistamine Harju Maakonnaraamatukogus uue dokumentaalfilmi „Amandus Adamson. Eluajad" linastusega. Filmi loomisest räägib Ella Vinogradova.

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega ettelugemishommikule. Sel laupäeval loeb Aare Lepiksaar lastele ette raamatu "Meie kahekesi kuulume kokku". Ühel soojal kevadhommikul kohtab jänes siili. Kedagi nii okkalist pole ta kunagi varem näinud. Aga siil meeldib talle. Ja siilile meeldib jänese sile kasukas. Sellest ajast peale kohtuvad jänes ja siil igal hommikul oja ääres metsavälul, mängivad kula ja peitust ning otsustavad igavesti sõpradeks jääda. Kuid ühel sügispäeval on siil järsku kadunu

Keila Tervisekeskuses on lauatennise Eesti Võistkondlikud Meistrivõistlused III ja IV liiga  II etapp.

 

 

Pühapäev, 15.november:

2020.aasta Kaasava eelarve hääletuse viimane päev.

Tervisekeskuses toimub Lauatennise Rahvaliiga etapp.

Keila Kooli spordisaalis on U18 Eesti meistrivõistluste etapp.

Muusikakooli saalis on kontsert „Rännak läbi helivärvide" . Laval Maria Luis (flööt), Lina Zigurs (vioola) ja Ivàn Bragado Poveda (harf). Kavas : Ravell, Takemitsu,Genzmer.