Keila Linnavolikogu 21.istung

Keila Linnavolikogu 21. istung toimus teisipäeval, 28. mail 2019.a Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3.            Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

4.            Keila Kooli põhimääruse kinnitamine

5.            Keila Põhikooli põhimääruse kinnitamine

6.            Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande. Otsus koos Keila linna 2018. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega ja linnavalitsuse protokollilise otsusega aruande heakskiitmise kohta avaldatakse  Keila linna veebilehel.

Keila Linnavolikogu kehtestas Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega on Aukamäe kinnistule kavandatud kaks üksikelamukrunti, üks ärikrunt, üks teekrunt ja kaks ehitusõiguseta maatükki. Detailplaneering teeb ettepaneku aadressi ja nime ettepanekud. Detailplaneeringus on kolm hoonestatavat krunti. Neist esimene aadressi ettepanekuga Ringtee tn 8 ( 1625 m²,  100% elamumaa,  suurim hoonete arv 2; suurim ehitusalune pind 300 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3). Teise üksikelamu krundi aadressi ettepanek on  Ringtee tn 6 ( 1887 m², 100% elamumaa, suurim hoonete arv 2, suurim ehitusalune pind 300 m², suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3) ning kolmas üksikelamu krunt aadressi ettepanekuga Ringtee tn 4 ( 2780 m², 100% ärimaa; suurim hoonete arv 1; suurim ehitusalune pind 600 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 1200 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 30). Teekrundi  nime ettepanek on Raja tee (suurusega 298 m²,  100% transpordimaa; hoonete ehitusõigus puudub).. Ehitusõiguseta maatüki nime ettepanek on Kraaviperve /( 5348 m²: sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja  ehitusõiguseta maatükk nimeettepanekuga Ringtee tn 2 (suurusega 4751 m²: sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kruntidele on seatud servituutide vajadused ja kitsendused.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila Kooli põhimääruse ja Keila Põhikooli põhimääruse. Keila Põhikooli asjaajamise keel on eesti keel, kooli õppekeeled on eesti keel ja vene keel. Käesoleva aasta 26.veebruaril otsustas linnavolikogu, et alates 1.septembrist 2019 on  Keila Ühisgümnaasiumis kolm kooliastet: 1.-3.klass, 4.-6 ning 7.-9.klass ja Keila Ühisgümnaasiumi uus nimi on Keila Põhikool.

Linnavolikogu esitas  Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2035+  tegevuskavva . KOV investeerimisvajaduste loetelu 2019-2022 soovib volikogu lisada lauluväljaku renoveerimise, Keila Kooli juurdeehituse, kergejõustikule ja jalgpallile sobiva sisehalli rajamise, täiendava raudteeülesõidu rajamise, lõunapoolse ümbersõidu eelprojekti ja uuringud, Saueni ja Kloogarannani viiva kergtee rajamises osalemise, Keila linnuse varemete konserveerimise, kirikumüüri rekonstrueerimise, linna viidasüsteemi ning Keila jõeäärse puhkepiirkonna väljaehitamise.