49.nädal 2019

 

Esmaspäev, 2.detsember:

Seoses uuele e-rahvastikuregistrile üleminekuga ei tööta kuni 08.12.2019 eesti.ee e-elukohateate esitamise teenus. Elukohateadet saab esitada linnavalitsuses kohapeal, saata allkirjastatult posti või e-posti teel aadressil klv@keila.ee.

Harjumaa Muuseumi direktori kohuseid asus täitma Gea Mossin. Muuseumis algas jõuluprogramm.

Abilinnapea Timo Suslov osales  Eesti 2035+ strateegia seminaril Tallinnas.

Kaitseliidu aktivistide portaal PropaStop paljastas peale 26.novembri linnavolikogu otsust Keila Põhikooli reorganiseerimise vastu sõna võtvate taustu. Keila Põhikooli teemal said Sputnikus, Baltnewsis ning sotsiaalmeediavõrgustikes sõna võtta Alisa Bindsova, Mstislav Rusakov, Oleg Nazmutdinov jpt. Keila linnavolikogu istungi saalist hakkasid silma tuntud protestide korraldajad Sergei Tšaulin ja Aleksei Esakov.

Kaire Tali ja Maija-Liisa Kruus avasid kultuurikeskuses oma seinatekstiilide näituse „Kahekesi kahel korrusel". Vaata pilte.

Keila Kooli Pargimajas algas jõuluaeg piparkookidega maiustamise ja imelise muinasjutu, "Haldjad ja kingsepp", kuulamisega.

Ka lasteaedades tähistati I adventi.

 

Teisipäev, 3.detsember:

Oli Keila Kolekampsuni päev – üleriigiline annetamistalgute päev. Keilas lõid teiste seas aktsioonil kaasa linnavalitsus, Harjumaa Muuseum, Keila Kool ja teised.

Selgus, et Keila abilinnapea Timo Suslov on aktiivse tegevuse eest Lääne-Harjumaal, mis aitab edasi arendada piirkonna tootmis- ja tööstusalade populariseerimist ja atraktiivsuse suurendamist investorite silmis pälvinud Harjumaa teenetmärgi 2019.aastal. Teenetemärgid antakse üle antakse üle 30.12.2019 Estonia Kontserdisaalis toimuval Harjumaa ballil. Teised Harjumaa teenetemärkide 2019 laureaadid on  Marti Hääl – tulemusliku töö eest ettevõtluses, kohaliku elu edendamisel ning aktiivse vabatahtliku tegevuse eest merepääste korraldamisel; Heli Karu – muusikalise ja kultuurilise tegevuse arendamise eest maakonnas; Andres Harjo – Tallinna ja Harjumaa ühistranspordivõrgu arendamise eest; Ott Kasuri – aktiivse ja silmapaistva töö eest kohalikus omavalitsuses ja maakonna haridustasandil; Kristel-Liis Kaunismaa – olulise panuse eest noorte turvalise elukeskkonna kujundamisel maakonnas läbi ennetustegevuse ning Arno Sillat – Harjumaale ühe Eesti suurima ja erilisema muuseumi rajamise eest, mis eksponeerib Eesti motospordi ajalugu ning tõstnud seeläbi Harjumaa ääreala populaarsust turistide seas ja elavdanud kohalikku elu.

Sotsiaalkeskusele tuli külla akordioniklubi Amulett.

Väärikate Ülikooli oli loeng teemal Matemaatikast meid ümbritsevates tehnoloogiates – rääkis matemaatik Anti Kivinukk.

Kultuurikeskuses oli Komöödiateatri etendus Pimekohting. Kõiki rolle täitsid Marika Korolev ja Henrik Normann.

Lasteaia Vikerkaare hoov muutus täna hommikul tõeliseks päkapikukülaks. Külas leidus palju põnevat: päkapiku jõululinnak, päkapiku muinasjutukoda, päkapiku diskorong, päkapiku spordirada ja päkapiku pagariäri. Lapsed otsisid linnakusse peidetud loomade pilte, nimetasid ja häälisid neid; muinasjutukojas kuulati lugu kakukesest ja tutvuti maitseaine kaneeliga; diskorongi juures kõlas muusika ning sai tantsu lüüa; spordirada koosnes erinevatest ja vahvatest sportlikest ülesannetest; pagariäris pakuti lasteaia köögis hommikul küpsetatud värskeid kaneelisaiakesi ja sooja marjateed. Lasteaed tänab kõiki, kes aitasid üritust organiseerida ja läbi viia. Pikad paid vapratele päkapikkudele, kes fantastiliselt päiselises lumesäras lapsi juhendasid. Aitäh osalejatele! Kaunis advendiaeg on nüüd ametlikult alanud. Vaata pilte.

 

Kolmapäev, 4.detsember:

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on detsembrikuus Urmas Veersalu jõulukroonide näitus: "Kärbsekiigest jõululühtrini. Traditsioonilised ja moodsad jõulukroonid".

 

Neljapäev, 5.detsember:

Keila Linnavalitsuse 105.istung 5.detsembril 2019.

Linnavalitsus andis Keila linnale kuuluva 3-toalise eluruumi aadressil Pae 8-15 Keila linnas, kogupinnaga 66,60 m2, sotsiaaleluruumina üürile 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 üürimääraga 1,70 eurot ruutmeetri kohta, st 113,22 eurot kuus. Samuti anti kuni 31.detsembrini 2020 üürile 26 Pargi 30 asuvat sotsiaaleluruumi üürimääraga 1.20 või 1.70 ruutmeetri kohta.

Linnavalitsus otsustas rahastada kahe Lee OÜ  ja ühe OÜ Ridiradiralla teenusel viibiva Keila linna lapse hoidu vastavalt arvetele.

Linnavalitsus kavatseb algatada projekteerimistingimuste määramise Tööstuse 16 kinnistule olemasoleva tootmishoone laienduse ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu suurus on 13911 m² ja sihtotstarve 50% tootmismaa, 50% ärimaa. Juurdepääs kinnistule on Tööstuse tänavalt. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul üks ühekorruseline tootmishoone ehitusaluse pinnaga 1364 m² ja kõrgusega 12 m (ehitamisel). Hoone on osaliselt ehitatud planeeringuga määratud hoonestusalast väljapoole Keila Linnavalitsuse 03.07.2015. a korraldusega nr 238 antud ehitusloa alusel. Vastavalt Keila linna üldplaneeringule asub kinnistu äri- ja tootmismaa juhtotstarbega alal, kus peavad äri- või tootmismaa otstarbega krundid moodustama vähemalt 80% alast ja kus parkimine tuleb lahendada kruntidel. Planeeringus on kinnistu edelanurka ette nähtud kõrghaljastuse säilitamine/rajamine. Sama koha peale on aga ehitamisel tootmishoone. Kõrghaljastusega alade säilitamise/rajamise nõue on planeeringu läbiv motiiv. Tööstuse tänava äärde on planeeritud puistud nii, et paarideks arvestatud kinnistutel on üks kinnistu piire ületav puistu. Ehitusseadustiku kohaselt küsitakse Tööstuse tn 16 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõule arvamust naaberkinnistute omanikelt ehk Tööstuse tn 10e, 10d, 10c, 12, 15 omanikelt. Tööstuse tänava ja Tööstuse tänava T1 kinnistute omanik on Keila linn.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Raba tn 10 asuvale 535 m2suurusele 100% elamumaa kinnistule üksikelamu projekti koostamiseks. Kinnistul võib olla üks maksimaalselt kolme maapealse korruse ja ühe keldrikorrusega elamu, mis on blokeeritud kõrvalkinnistutel olevate elamutega, järgides nendega sama paigutust, gabariiti, mahtu ja kuju ning kõrgusi ja uste-akende jaotust. Elamu võib olla ehitusaluse pinnaga kuni 150 m².

Linnavalitsus määras Keila linnas Harju maakonnas, moodustatava liikluspinna nimeks Uus-Paldiski tee. Uus tee ühendab Uus-Paldiski maanteed rajatud jäätmejaama kinnistuga.

Linnavalitsus määras Keila linnas Harju moodustatava liikluspinna nimeks Turu tänav.

Linnavalitsus väljastas Reklaamitreiler OÜ-le reklaami paigaldusloa Luha tänava äärde Tallinna maantee kinnistule. Reklaam on nähtav Luha tänavalt ja Paldiski maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust. Reklaamipind on kahepoolne PVC plaat trükikleebisega, mõõtudega 5,9 x 2,9m ( 34 m²). Reklaam annab informatsiooni E-Selveri pakkumiste kohta. Reklaami võib eksponeerida 04.12.2019–10.12.2019. a. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Vaiksel tänaval ehitatud kanalisatsiooni– ja veetorustikule Vaikne tn 1 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikuga ning Vaikne tn 1a kinnistu liitumiseks ühiskanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus väljastas ehitusload üksikelamute püstitamiseks Jõe tn 18, Kalda põik 1 ja Kalda põik 3asuvale kinnistule ning ehitise püstitamiseks Pargi tn 37 asuval kinnistul.

Linnavalitsus otsustas 6. detsembrist 2019 kuni 15. jaanuarini 2020 viia läbi konkurss „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus" ning kinnitada konkursi juhendi ja konkursikomisjoni koosseisus: Esimees – Enno Fels, liikmed – Maret Lepiksaar, Valdur Vacht, Jaanus Väljamäe, Henry Heinleht, Maris Mäger. Ettepanek konkursikomisjoni tööst osa võtta tehakse Agu Veetammele. Keila Aasta Tegija on aasta jooksul silma paistnud kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik või organisatsioon, kes/mis on panustanud oma mõtete või tegevusega Keila linna arengusse, ning olnud aktiivne ja koostööaldis. Keila Aasta Sündmus on silmapaistev sündmus, mis on ellu viidud 2019. aastal Keila linnas. Tunnustus antakse välja uuele või juba traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale teole. Konkurss viiakse läbi vahemikus 6. detsembrist 2019 – 15. jaanuarini 2020. Konkursi tulemused tehakse teatavaks pärast 19. jaanuari 2020, avalikustades tulemused Keila linna kodulehel ja ajalehes Keila Leht. Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse linnavalitsusele aadressil http://www.keila.ee/konkursid ning ettepanekus põhjendatakse, mille poolest just see tegija või sündmus on olnud eriline. Komisjon hindab esitatud ettepanekute põhjendusi, viib läbi hääletuse ja esitab mõlemas kategoorias kuni 3 enim hääli saanud ettepanekut motiveeritult linnavalitsusele kinnitamiseks. Linnavalitsus tunnustab konkursi võitjaid tänukirja ja auhinnaga, mis antakse üle Keila linnas korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Ettepanekuid saab esitada SIIT.

Kultuurikeskuses oli Viljandi laste- ja noorteteater Reky etendusega „Hunt Kriimslima tembud".

Muusikakoolis esines Mihkel Poll.

Keila KK esindusmeeskond kohtus kodus Alutaguse Korvpalliklubiga ja võitis 77:55.

Keila Koolis jätkus kendama turniir „5miinust". Teises voorus said kokku neljandate klasside poisid. Kokku 11 võistlejat. Kui soojendus tehtud, tuli kohtuniku valvsa pilgu all hakata trikke tegema.

Jõulukuul etendub Adamsoni Ateljeemuuseumis lustakas lastelavastus „Talvemaa mõistatus". Täna oli esietendus. Päkapikud seisavad silmitsi hirmsa needusega, mis ühtäkki tabab tervet Talvemaad. Kingitehas seisab ja päkapikud on muutunud puukujudeks, ainsaks liikuvaks kehaosaks pöial. Kes on kurja needuse taga ning kas Doktoril õnnestub leida lahtised niidiotsad ja lahendada Talvemaa mõistatus - kõik see selgub juba etenduse käigus! Etenduse lavastaja - Paldiski Põhikooli näiteringi juhendaja Erika Kaljusaar. Käsikirja autor - Maarja Lillemäe. Mängivad: Maarius Sild (Doktor), Getriin-Ingrid Jürioja (Toriseja), Mirjam Toom (Aevastaja), Eliise Ausmees (Unimüts), Caroline Vikat (Õnneseen), Carolina Soon (Häbelik) ja Meribel Edder (Ninatark).

Oli Fotojaht V novembripiltide laekumise tähtaeg. Saabus 43 pilti 19 autorilt. Vaata pilte.

Harju Elektri Keila tehaseid külastasid TalTechi Tudengivormeli "Formula Student Team" liikmed. Harju Elekter on Tudengivormeli kuldsponsor alates 2016. aastast.

Toimus Keila Rukkilille lasteaia päkapikkude pidu! Kõik päkapikud said kaardi, et teaksid, kuhu minna tuleb! Laulukaare all said kõik uuesti kokku ning trall käis täie hooga! Tore päev oli!

Harju Maakonnaraamatukogus on sarjas EESTI KEELE AASTA 2019 väljapanek "Detsember - eestikeelse hariduse kuu".

 

Reede, 6.detsember:

Keila Lehes: esiküljel advendiaja alguse sündmustest Keilas. Uudistes saame teada, et Harjumaa teenetemärgi pälvib abilinnapea Timo Suslov, et reedeti on Keilas ohvriabitöötaja, et kultuurikeskuse ümbrus muutub, et Keila Kooli tüdrukud said kaksikvõidu kõrgushüppes, et noored pianistid võitsid konkursil "Eesti Kõla" ning Keila jõest püüti 13,6 kilone haug. Pikemalt noortegarantii tugisüsteemist. Erki Fels on kirjutanud Tallinna ühistranspordi hinnast avaliku kirja peaministrile. Keila Leht avaldab 1946.aastal elektriraudtee taastamisel osalenud Vassili Zaitsevi kirja toimetusele, kus ta tervitab raudtee jõudmist Turbasse. Tegijad on Katrin ja Sven Honga.

On Soome Iseseisvuspäev ja Keilale omavalitsusliku staatuse taastamise aastapäev!

Tervisekeskuses on harju MV koolinoortele.

Kultuurikeskuses oli Jaak Kilmi mängufilmi "Tagurpidi torn" näitlejate casting. Otsiti 8 – 11-aastaseid lapsi.

Keail Muusikakoolis on Advendikontsert.

Keila Koolis oli 63.lennu Rockipidu „Ämber".

Keila Õllesaali SNCO Pruul tuli teist korda külla esinema väga andekas kitarrist Paul Neitsov.

 

Laupäev, 7.detsember:

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse jõulukuu esimesel laupäeval juttu raamatust " Maagiline jõuluseiklus". Raamatu peategelaseks on päkapikk Pimmu, kes elab Prrris – kõige külmemas riigis planeedil Maa. Kuna Pimmu elab suure puu sees keset metsa täiesti ihuüksi, on vanempäkapikk võtnud oma südameasjaks leida päkapikupoisile perekond. Nii leiabki Pimmu end ühel päeval jõuluvana ukse tagant.

Keila Aiandus- Ja Mesindusselts korraldas koolitusega jõulueelse koosviibimise, kus räägiti jõulillede hooldamisest, jõululaua kaunistamisest ning uksepärgade valmistamisest.

 

Pühapäev, 8.detsember:

Avatakse Riisipere – Turba raudteelõik.