« Tagasi

48.nädal 2019

 

Esmaspäev, 25.november:

Tänaseks kutsus peapiiskop Urmas Viilma esimest korda kokku 8.oktoobri Konsistooriumi otsusega loodud Martin Lutheri kuju taastamise toimkond, kuhu kuuluvad MTÜ Tutermaa Külaseltsi, Keila linna, Harku valla, EELK Konsistooriumi, EELK Keila Miikaeli koguduse, Harjumaa Muuseumi, Eesti Kirikute Nõukogu esindajad ja teised huvigrupid. Kuulati aruannet seni tehtust ja otsustati jätkata projekteerimiseks ja kuju täpse koopia modelleerimiseks vajalike uuringutega. EELK Konsistoorium avab erikonto kuju taastamiseks kogutavatele annetustele. Konsistoorium on seadnud eesmärgiks taastada Martin Lutheri ausammas reformatsiooni Eesti- ja Liivimaale jõudmise 500. aastapäevaks. Vaata pilte.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas oli Kadriball.

Keila Kooli külastasid USA saatkonna majandusnõunik Andrea Lindgren ja majandusspetsialist Taimi Veedla. Kohtumisel kooli direktori Mait Tõitojaga räägiti nii koolielust kui kliimast ja loodushoiust. Kooli aulas tervitas Lindgren 8.- 12. klasside õpilasi ning juhatas sisse filmi "NASA teekond homsesse".

 

Teisipäev, 26.november:

Toimus Keila Linnavolikogu 26.istung.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve  kogumahus 157 738 eurot, mille tulemusel suurenes 2019. aastaks kinnitatud eelarve maht 157 738 euro võrra. Vastavalt määrusele suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 209 738 eurot, põhitegevuse kulud -32 740 eurot, investeerimistegevus kogusummas 352 781 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 30 661 eurot. Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele suurendati prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2019. aastal 150 000 euro võrra, millest 130 000 eurot suunatakse Keskpargi remonti  ning 20 000  eurot kassajääki. 2019. aasta II lisaeelarve järgselt on Keila linna jaotamata kassajääk 198 740 eurot.

Keila Linnavolikogu otsustas valdava häälteenamusega (15:2 , vastu olid Oksana Jõe ja Snežana Ušakova) liita Keila Põhikool Keila Kooliga lõpetades Keila Põhikooli tegevus 1. septembriks 2020. Õpilaste vastuvõtt Keila Põhikooli lõpetatakse alates 2020/2021 õppeaastast ning tagatakse Keila Põhikooli õpilastele võimalus jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist Keila Koolis. Volikogu määras eesti õppekeelega Keila Kooli põhikooli osades klassides õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9. klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis,  2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis, 2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026 õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9. klassis.

Väiksearvulises Keila venekeelse õppega munitsipaalkoolis Keila Põhikool õppivast 179-st õpilasest on vaid 1/3, s.o. ca 60 õpilast Keila linna elanikud. See on ühe omavalitsusüksuse munitsipaalkooli jaoks tavatu olukord. Seejuures õpib täna kooli  1. klassis vaid 2 Keila linna elanikust last. Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Keila Linnavalitsus pöördus käesoleval aastal Keila linnast õpilaskohta ostvate kohalike omavalitsuste üksuste poole ettepanekuga tasuda arvestatud õpilaskoha tegelik maksumus. Tänaseks on tulnud keeldumine Keila Põhikoolis ostetavate õpilaskohtade piirmäära ületava summa tasumiseks kõigilt omavalitsustelt peale Saue valla.  Keila linnaelanikest vene kodukeelega lapsed omandavad koos eesti kodukeelega lastega alushariduse Keila linna eestikeelsetes koolieelsetes õppeasutustes. Keila Põhikoolipraegused klassikomplektid viiakse üle Keila Kooli koosseisu, jätkates põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgset õppetegevust. Tänastel Keila Põhikooli õpilastel võimaldatakse jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist. Enne otsuse tegemist on ära kuulatud Keila Põhikooli hoolekogu ning Keila Põhikooli õpilasesinduse arvamus. Samuti on koolide liitmise teemal ära kuulatud Keila Kooli hoolekogu ning Keila Kooli õpilasesindus. Kõigi nende arutelude põhiküsimus oli hariduse andmise jätkamine Keila Koolis. Keila Põhikooli õpilasesinduse 1.11.2019 koosolekul avaldatud mure saab selge vastuse käesoleva otsusega, mis tagab kõikidele Keila Põhikooli õpilastele võimaluse jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist Keila Koolis. Võttes arvesse, et Keila Põhikooli hoolekogu ei esitanud sisulisi põhjendusi enda otsuse juurde, kaaluvad avaliku huvi kaalutlused Keila Põhikooli ja Keila Kooli liitmiseks üles Keila Põhikooli hoolekogu 30.10.2019 koosolekul esitatud otsuse olla liitmisele vastu. Lähiaastatel on ruumipuuduse lahendamise ning õppekeskkonna kaasaegsemaks muutmise eesmärgil plaanis Keila Kooli mahukas ning kulukas juurdeehitus. 

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. märtsi 2016 määrust nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas". Kokku tehti 17 täpsustavat, peamiselt elukoha registreerimisega seotud muudatust.

Keila Linnavolikogu muutis oma 27.01.2015 määrust nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord"  kümnes punktis.

Keila Linnavolikogu muutis oma 26. veebruari 2013 määrust nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend"   asendades praeguses struktuuris linnasekretäri alluvuses rahvastikuregistri spetsialisti juristiga, linnapea alluvuses arendusnõuniku abilinnapeaga, tõstes kultuurinõuniku uue abilinnapea alluvusse, lisades planeeringute valdkonna abilinnapea alluvusse spetsialisti, asendades finantsjuhi alluvuses raamatupidaja-eelarvestaja raamatupidajaga. Haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisu lisati täiendavalt kolmas lastekaitsetöötaja ametikoht.

Linnavolikogu delegeeris keskkonnakaitsega seotud ülesannete täitmise Keila linnavalitsusele. Määrusega delegeeriti linnavalitsusele keskkonnakaitsega seotud õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustamine ja viidi sama sisuga  Keila linnavolikogu määrus kooskõlla kehtivate õigusaktidega, sh 01.10.2019 jõustunud veeseadusega.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila Noortevolikogu esimesse koosseisu järgmiselt:  Ronald Wilhelm Rozin, Sander Laiv, Daniel Sei, Karl Olaf Loog, Gerhard Trolla, Marite Tiismaa, Henry Heinleht, Pauli Nathan Jürgens, Katariina Loog, Kathreen Trolla, Georg Marcus Vellmann, Demi Viira Richard Nurmela ja Ekaterina Raevskaya. Kandideerimise kuni 7-le noortevolikogu kohale kuulutas välja linnavalitsus Keila Lehe (18.10.2019), linna ametliku veebilehe ja linna FB lehe kaudu. Kandideerimise lõpptähtaeg oli 4.november ning selleks ajaks laekus 11 avaldust. Keila koolidele saatis abilinnapea 11.oktoobril  välja kirja, milles palus õpilasesindustel delegeerida oma esindajad noortevolikogusse. Oma esindajad delegeerisid Keila Kool ja Keila Põhikool, waldorfkool Läte oma esindajat delegeerida ei soovinud.

Linnavolikogu istungile eelnes põhikooli liitmise vastaste pikett linnavalitsuse ees. Alla 50 inimesega piketil osalesid ka poliitilisi loosungeid kandnud lapsed. Piketi korraldaja Oksana Post tänas  FB-s osalejaid ja kiitis, et piketile oli tuldud Tallinnast, Ämarist, Rummult, Kloogalt ja isegi Kohtla-Järvelt.

Keila Kool tähistab siinses piirkonnas koolihariduse andmise algusest 328 aasta möödumist. Täna on aktused Keila Kooli põhjamajas. Tavapäraselt toodi kingitusi - klassid kingivad raamatukogule raamatuid. Vaata pilte.

Keilas oli Helkurkõnd. Sellelgi aastal korraldas politsei ühes maanteeameti ja abipolitseinikega kõikjal Eestis ennetusürituse „Helkuriga sõbraks", kus igaüks saab anda panuse oma kodukandi naabri, tuttava või teiste elanike nähtavaks tegemisel. Keilas vedas sündmust Naiskodukaitse, Keila Kodutütred ja Noorkotkad.

Muusikakoolis esinesid Klassikontsertide sarjas  õpetaja Pille Karrase kandleõpilased.

Keila Põhikoolis oli Kodanikupäeva viktoriin. Konkureerisid Keila ja Paldiski kooli üheksandate klasside esindused.

 

Kolmapäev, 27.november:

Linnavalitsuses oli Keila vabaühenduste ümarlaud. Teema: 1. jaanuarist jõustuv määrus "Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/406092019001)

Keila Leht sai trükikojast kätte Keila Kalendri 2020.  Selles formaadis kuuendat korda ilmuvat kalendri pildid on tehtud linnavalitsuse jõududega. Piltide autorid on Inge Angerjas, Tarmo Rande ja Valdur Vacht. Kalendrit on esimest korda võimalik soetada juba sel nädalavahetusel Harjumaa muuseumis toimuvalt Andresepäeva laadalt ja pühapäevaselt I Advendi laadalt. Hiljem ka Keila Tarbijate Ühistu Keila kauplustest. Hind on 3 eurot.

Õhtul kella 18 ajal püüti Keila jõest 13.6kg kaaluv ühe meetri pikkune haug. Jaanus Rohtla (47) oli just paika sättinud end Tõllaaugu juures, ei tulnudki kaua oodata. 10 minutit ja õngekork vajus vee alla. Tundus midagi suurt näkkas. Tõesti näkkas, esimeste minutitega murdus õngeritv. Mees oli pea rinnuni vees, aga sellisest saagist ei suuda kirglik kalamees loobuda. Jaanus keeras õngetamiili ümber varruka ja jätkas vapralt purika kaldale vedamist. „Küll saadanas hakkas ikka vastu" näitab mees oma katki puretuid käsi. „Pool tundi vedasin teist, käed valutasid, jube külm oli, aga kätte sain" on Jaanus uhke oma saaki näidates. „See on minu elu esimene 13,6 kg kaaluv haug", ütles Jaanus.

Siinse regiooni Eesti meistrivõistlused U 12 ja U 14 vanuseklassi tüdrukutele algasid I etapiga Keilas. Pildid.

Hiirekese perekeskuses oli Ülle Lemberi loeng beebist väikelapseks  - toitmine ja rinnast võõrutamine.

Keila Koolis oli Ettevõtlusküla rollimäng „Ettevõtlik kodanik." Mängu juhendasid Keila Noortekeskuse töötajad ja õppealajuhataja Ahti Noor. Osaleda võisid nii õpetajad kui gümnaasiuminoored. Avatud oli ilusalong, pank, töökoda, kaubamaja, tervise- ja meediakeskus ning Keila linnavalitsus. Algus oli vaevaline, aga kes on öelnud, et õppusel peab olema kerge? Kuuendate klassidega kohtus õiguskantsleri nõunik Andra Reinomägi, kes rääkis laste õigustest, kohustustest ja koolikiusamisest. Ta pani õpilastele südamele, et nad hooliksid ja märkaksid ning vajadusel alati teavitaksid õpetajaid või vanemaid, sest kiusataval on raske seda protsessi lõpetada. Abi vajab ka kiusaja. Samuti toonitas Reinomägi, et õigustega kaasnevad alati kohustused, mida ei tohi unustada. Õigus haridusele kohustab koolilast koolis käima ja õppima, õigus sõnavabadusele kohustab valima sõnu ja väljendusviise, õigus kaitsele vägivalla eest tähendab, et lastel on kohustus teisi mitte kiusata, tüli norida või muud moodi kahjustada. Kõlama jäi mõte – kohtle teisi nii nagu soovid, et sind koheldakse.

Abilinnapea Eike Käsi osales kahel päeval Haapsalus toimunud Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku sügiskoolis "Tervislikud omavalitsused - eluterved kogukonnad".

 

Neljapäev, 28.november:

103. Keila Linnavalitsuse istung 28.novembril 2019

Linnavalitsus andis välja kinnituse isiku võimetusest minna ise oma dokumentidele järgi ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale, otsustas sõlmida halduslepingu raske puudega lapse hoiuteenuseks ning maksta sotsiaaltoetusi summas 1 085,35 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna munitsipaalkoolide ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks  2020. aastal ühes kalendrikuus  92 eurot. K eila Põhikoolis õpib 10.11.2019 seisuga 180 õpilast, neist 63 Keila linna last ning 117 õpilast on väljastpoolt Keila linna. Keila Koolis õpib 10.11.2019 seisuga 1528 õpilast neist 1191 Keila linna last ja 337 õpilast on väljastpoolt Keila linna.

Linnavalitsus kinnitada 2020. Aastaks ka Keila linna koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta, mis on Keila Lasteaias Miki 432 eurot kuus ja Keila Lasteaias Vikerkaar 299 eurot kuus. Mikis on 162 ja Vikerkaares 350 lasteaiakohta.

1.jaanuarist 2020 kuni 31. maini 2020 ja 1. septembrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 kinnitatud  Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on 316 eurot kuus. Muusikakoolis on 10.novembri seisuga 195 õpilast.

Linnavalitsus kinnitas Keila Noortekeskuse lahtiolekuajad augustist juunini esmaspäevast reedeni 10:00-18:00, laupäeviti ja pühapäeviti on noortekeskus suletud. Juulis on noortekeskus suletud kollektiivpuhkuseks. Väljaspool ametlikku tööaega avatakse keskus vastavalt kokkulepetele.

Linnavalitsus lõi Keila Lasteaed Vikerkaar struktuuris ja töötajate koosseisus tehtud muudatusega  2,0 õpetaja ametikoha arvelt 2,0 assistendi ametikohta.

Linnavalitsus otsustas teha riigihankes „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele 2020-2021" põhjal hankelepingu sõlmimise ettepaneku aktsiaseltsile „Pinus".

Linnavalitsus väljastas ehitusloa  vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Tallinna maantee 7a ning Teaduse tänaval Ülesõidu tn 13 ja Teaduse tn 26 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga. Samuti väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Teaduse tn 1c ja Teaduse 26  asuval kinnistul.

Kasutusloa väljastas linnavalitsus Jõe tänavale ehitatud kanalisatsiooni– ja veetorustikule Jõe tn 80b, 80c ja 80d kinnistute liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga, Piiri tn 7, Kirsi tn 2, Mäe tn 10, Mäe tn 12, Mäe tn 7, Piiri tänava ja Paldiski maantee kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule, Tamme tänavale ehitatud kanalisatsiooni– ja veetorustikule ning Paldiski maantee 7 ja Pargi tänav 2 kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule.

Linnavalitsus väljastas Osaühingule RESCOVAL loa reklaami paigaldamiseks Piiri tänava äärde, Piiri tänava kinnistule. Kahepoolne PVC plaat trükikleebisega annab informatsiooni e- toidupoe  pakkumiste kohta ajavahemikul 02.12.2019–30.12.2019. a. 

Linnavalitsus muutis  Vaikne tn 1a (pindala 1781 m2, sihtotstarve elamumaa 100 %) ja kinnistu  Jaama tn 11 ( pindala 1038 m2, sihtotstarve elamumaa 71% ja ärimaa 29%) piire ning määras uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed -  Jaama tn 11, Keila linn, Harju maakond, sihtotstarve elamumaa 71% ja ärimaa 29% ning  Vaikne tn 1a, Keila linn, Harju maakond, sihtotstarve elamumaa 100%.

Linnavalitsus kinnitas kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel välja selgitatud ettepanekute paremusjärjestus:.1 Joogiveekraanid linnaruumis- 41 häält; 2 Koerte jalutusplats- 35 häält;  3 Laenutusautomaadid raamatukogu juurde- 27 häält;  4. Kaasaegsed rattahoidlad Keila linnas- 18 häält; 5. Barsbütteli tänava mänguväljaku ehitus-13 häält; 6. Keila Noortekeskuse raadioruum-  6 häält.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2020. aasta koondeelarve ja  Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu. Esitatavas Keila linna 2020. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,8 miljonit eurot, mis on 3,07 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid summas 571 845 eurot ja 4 872 400 eurot toetusfondi vahendeid. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega. Tänavate korrashoiule ja uuendamisele planeeritakse  395 000 eurot. 2020. aasta eelarvekavas on Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula tee) maksumusega 288 000 eurot, millega saaks uuendada  sõidutee aluskonstruktsiooni koos uue asfaltkattega.   15 000 eurot plaanitakse kulutada koostöös Eesti Raudteega projekteerida Tuula teele jalakäijate tunneli. Tuginedes Keila linna arengukava tegevuskavale on kavas 2020. aastal teostada Lauluväljaku ideekonkurss koostöös Maastikuarhitektide Liiduga. Konkursi korraldamiseks vajalik summa on 15 000 eurot. Planeeringutele eraldatakse 2020. aastal 95 000 eurot.  Jäätmemajanduse korraldamiseks linnas on planeeritud 60 000 eurot. Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 95 000 eurot. Lisaks hooldustöödele kavandatakse väiksemaid sadeveetorustike ja kanalisatsioonikaevude remonditöid. Töid teostatakse 2020. aastal kokku 55 000 euro eest. Kavandatakse uuringuid Lõuna-Keila sadevee probleemide lahendamiseks ja jätkatakse kraavide puhastamisega Keila peakraavi ja Aia tänava juures. Keskpargi renoveerimise lõpetamiseks 2020. aastal vahendeid 495 000 eurot, Keila mõisa pargi hooldustööd summas 20 000 eurot ja pargis asuva linnuse parendustööd summas 30 000 eurot. Keila Tervisekeskusest teenuse ostmiseks (noorte huvitegevuse korra baasitoetus) on planeeritud 200 000 eurot, ujumise algõpetuseks eraldatakse 20 000 eurot. Linna võistlusteks ja spordiüritusteks kavandatakse 30 000 eurot (2020. aastal lisandub erakorraliselt eelarvesse Eesti jalgrattasõidu meistrivõistluste korralduskulud summas 5 000 eurot) ja 34 000 eurot täiendavaks huvitegevuseks, millest 10 000 eurot nähakse ette välibaaside rentimiseks. Mängimise teenuse ostmiseks on planeeritud 5 000 eurot.  Keila Hariduse Sihtasutusele laenumaksete tasumiseks planeeritakse 400 000 eurot ja 300 000 eurot kavandatakse suunata AS Keila Vesi kapitali investeeringute toetuseks, mis kulub uue koolihoone projekteerimisele Pargi tänavale. Reservfond moodustub mahus kuni 1% eelarveaasta omatuludest.

Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad eks planeeritakse : sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;  suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;  laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;  muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot; juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta;  esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot; puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot; sügava puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 70 eurot; raske puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 35 eurot; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus; eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär – 360 eurot.

Noortetoas Mõte Kuubis rääkis Itaalias toimunud luuletamist puudutavast Erasmus noortevahetusest ja oma eelnevatest noortevahetuste kogemustest ning enda luuletustest noor luuletaja Maikel Mõttus.

Tänasest hakkas Keilas käima Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötaja Kristel Pilliroog-Nava. Kristeli leiab Keila politseijaoskonnast (Keskväljak 8a) igal reedel kell 10–15.

Arvo Pärdi keskuses toimus Kodukant Harjumaa eestvedamisel Harjumaa Aasta Tegija tunnustusüritus. 2019. aastal laekus tublimate tunnustamiseks 12 kategoorias 121 ettepanekut. Vaata pilte.

Konkursi korraldajate ühise otsusena tunnistati:

•         aasta vabaühenduseks MTÜ Perekeskus Männikäbi (Raasiku vald), üks kandidaat oli MTÜ Vaarikas Vahukoorega.

•         aasta sädeinimeseks Tiiu Mägi (Lääne-Harju vald), Keilast olid kandidaadid olid Külli Peedi, Ilma Adamson ja Jaanus Väljamäe.

•         aasta ettevõtteks Raasiku Õlletehase Kaubandus OÜ (Raasiku vald), kandidaat  oli ka  Keila Haldus OÜ (Keila linn).

•         aasta panustajaks MTÜ Paldiski Ettevõtjate Liit (Lääne-Harju vald), kandidaat oli ka Timo Suslov.

•         tuleviku tegijaks OÜ Kiigesellid (Raasiku vald),

•         parimaks Leader koostööprojektiks Kestlik ettevõtlus maal (MTÜ Arenduskoda),

•         parimaks Leader elukeskkonna projektiks Kehra jaamahoone rekonstrueerimise II etapp. Kehra ühistranspordi teeninduskeskuse ja Vabadussõja murdelahingute muuseumi rajamine (Anija vald)

•         parimaks Leader ettevõtlusprojektiks  OÜ Murueit villakoja arendus (Kose vald) ja Neeme külapoe taaskäivitamine (Jõelähtme vald)

•         aasta tegu 2019 on Soomusrong nr 7 Wabadus (Viimsi vald). Kanidaat oli Keilas toimunud Seikluspäev.

Harjumaa Tervisenõukogu poolt tunnistati:

•         aasta tervisetegijateks Jürgen Lepp (Lääne-Harju vald), kandideeris ka Katerina Rõbikova Keilast.

•         Harjumaa terviseteoks vanemahariduse koolitussari „Lapsevanema kool" Viimsi eralasteaias Väike Päike (Viimsi vald). Kandidaatide seas oli Keila Teraapiakeskus OÜ rehabilitatsiooniteenuse pakkumine laiendatud mahus ning Orienteerumismatk "Liikudes Olümpiale".

Harjumaa Turvalisuse nõukogu poolt tunnistati:

•         parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks Lootuse küla (Saue vald).

Konkursi eesti kaunis kodu 2019 konkursi võitis Katrin ja Sven Honga kodu Keilast, Sopsu-Tooma tänavalt. Teise koha sai perekond Kirejevi kodu Kopli külast ja kolmanda perekond Äkke kodu Keilast. Kauneim ühiskondlik hoone oli Vaida Põhikool. 

 

Reede, 29.november:

Keila Lehes: esiküljel järgmise aasta plaanidest tänavate korrashoiuks. Kolmandal küljel I advendi ja jõulukuu sündmuste kava. Uudistes jõulukampsuni kandmise päevast, liikluskorraldusest Usina juures, tõusvatest tähtedest, pensionäride ühenduse väljasõidust. Hillar Palamets pajatab rahvusülikooli avamisest. Tegija on Helin Hallik.

https://www.facebook.com/Keilalinn/  leheküljele tehti täna 10 aastat tagasi esimesed postitused. Aitäh ja palju õnne kõigile 7784-le lehe jälgijale !

Keila uut jäätmejaama hakkab opereerima AS Keskkonnateenused. Täna on leping meie poolt allkirjastatud, ootame nendelt lepingut tagasi. Tööd alustab jäätmejaam keskkonnalubade olemasolul. Avamiskuupäeva täna veel ei tea. Tänaseks on uus jäätmejaam koos sisustusega valmis. Operaatorteenuse osutamise tasu on vastavalt hanke pakkumusele ühes kuus 1 450 eurot. Projekti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keila linn  Meede: 2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus. Taotlusvoor: Jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine II - 15.03.2018-31.05.2018- Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine.

Harjumaa Muuseumi direktor Riho Rõõmus esitas lahkumisavalduse, mille linnavalitsus ka rahuldas. Direktori kohusetäitjaks määrati Gea Mossin.

Muusikakoolis esinevad klassikontsertide sarjas õp. Liis Mäevälja saksofoniõpilased.

 

Laupäev, 30.november:

Harjumaa Muuseumis on Andresepäeva laat.

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Ilmar Tomuski raamatut "Väike Vunts", mille peategelane avastab ühel päeval, et ta on maailmas täiesti üksi. Ta loodab leida endale uue kodu ja asub seda otsima Kuidas Väike Vunts uue kodu otsinguga hakkama saab, saad teada, kui tuled kuulama. .

 

Pühapäev, 1.detsember:

I Advent.

Kultuurikeskuse ees on I advendi laat.

Kell 11 koguperefilm "KÕIK, MIDA SOOVIN JÕULUDELT".

Kell 11 - 16 avatud ADVENDILAAT Keila Kultuurikeskuse ees.

Kultuurikeskuse II korruse fuajees on JÕULUVANA POSTKAST.

Kell 12.30 -14.30 ajab postkasti juures lastega mõnusat juttu JÕULUVANA.

Kell 11 - 15 I korrusel KODUTÜTARDE jõulukaartide töötuba ja kunstiring SIRLETT jõululoterii.

Kell 11 - 15 avatud kultuurikeskuse II korrusel KOHVIK.

Kell 11 - 16 on võimalik kultuurikeskuse I korrusel osta endale trükivärske KEILA KALENDER 2020.

Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu, kuumi jooke ja suupisteid.

KELL 16.00 Kuusepargis Jõulurahu väljakuulutamine. Jõulurahu kuulutavad välja Keila linnapea hr Enno Fels ja EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt .

Kell 17 kultuurikeskuses Advendikontsert. Esinevad  Eesti dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester, Keila Linnaorkester, solistid Marek Sadam ja Maria Rohtaas, dirigendid Valdo Rüütelmaa, Triin Viljus, Janis Purinš, Kalev Kütaru, Rene Hollo.

I. advendi sündmused EELK Keila Miikaeli koguduses:

kell 11 esimese advendi armulauaga jumalateenistus Mihkli kirikus

kell 11 pühapäevakool koguduse majas aadressil Paldiski mnt 2

kell 13 advendilugude jutustamine, advendipärgade valmistamine ja kogudusemaja kaunistamine.

kell 16 advendiküünla süütamine jõulukuuse juures.