Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08 - 13.09.2020Materjalid on alates 03.08.2020 kättesaadavad Keila linna veebilehel ja Keila Linnavalitsuse I korruse infoletis (Keskväljak 11, Keila). Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 06.10.2020 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11, Keila).

Keila linna üldplaneeringuga määratakse kogu linna territooriumi (suurusega 11,25 km²) ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Ruumilise planeerimisega luuakse eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Samuti luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlike väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. Planeeringuga soodustatakse varem kasutuses olnud või ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamat kasutamist. Asustuse planeerimisel on tasakaalustatult käsitletud ehitatud keskkonda ja rohealasid arvestades olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid. Eelistatakse keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi. Seega, üldplaneering on Keila linna terviklik ruumilahendus, millega määratakse maakasutus- ja ehitustingimused. Planeering koosneb seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Planeeringu seletuskirjas esitatakse planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu eesmärgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse kirjeldus ning valiku põhjendused. Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet planeerimismenetluse käigus tehtud menetlustoimingute ja koostöö kohta ning muud planeeringuga seotud ja säilitamist vajavat teavet. Lisade hulgas on ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Planeeringu koostamisel on arvesse võetud asjakohaseid ruumilist arengut mõjutavaid strateegiaid, riskianalüüse, kehtivaid planeeringuid, arengukavasid ning teisi ruumilist arengut mõjutavaid dokumente ja muud asjakohast teavet. Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Planeeringu koostamisel tasakaalustatakse erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, mida kaalutakse vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimitakse planeeringulahendusse. Uus üldplaneering arendab edasi kehtiva üldplaneeringu põhimõtteid vastavalt tänapäeva vajadustele. Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga on uues üldplaneeringus rohkem keskendutud rohevõrgustiku toimivuse tagamisele, kergliikluse ja ühistranspordi soodustamisele, määratud konkreetsed miljööala tingimused, loodud eeldused kvaliteetse ja atraktiivse linnaruumi kujunemiseks, töötatud edasi linna ümbersõitude teemal soodustamaks tootmispiirkondade arengut elukeskkondi kahjustamata.

Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.