Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus

Keila linnavalitsus koostöös Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) on koostanud Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK).

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 81 lg 1 kohaselt esitas Keila linnavalitsus üldplaneeringu LS ja KSH VTK nende kohta ettepanekute saamiseks 37-le asutustele ning määras ettepanekute esitamiseks tähtaja (30 päeva dokumendi saamisest arvates).

PlanS § 81 lg 4 kohaselt kui asutus ei ole oma ettepanekuid määratud tähtaja jooksul esitanud, loetakse, et ta ei soovi üldplaneeringu LS ja KSH VTK  kohta ettepanekuid esitada.

Lisa 1 Keila linna ÜP lähteseisukohad

Lisa 2 Keila linna ÜP KSH VTK

 

Üldplaneeringu lähteseisukohad annavad suuna ja alusteabe üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. Lähteseisukohad kirjeldavad üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida üldplaneeringuga kavatsetakse lahendada. Lähteseisukohtades on esitatud üldplaneeringu koostamiseks eeldatav ajakava, antud ülevaade üldplaneeringu koostamiseks vajalikest uuringute ja analüüside tegemisest ning koostamisse kaasatavatest inimestest ning ettevõtetest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses on märgitud keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning üldplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju või selle puudumine, sealhulgas mõju inimese tervisele, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on aluseks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Muud dokumendid