Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Keila linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Keila Linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019.

Keila Linnavalitsus korraldab Keila linna üldplaneeringu eskiisi  avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, mille eesmärk on saada elanikelt ning huvitatud ja puudutatud isikutelt tagasisidet enne üldplaneeringu eelnõu lõplikku vormistamist.

Üldplaneeringu kehtestamiseni on veel pikk tee. Kehtestamine on kavandatud 2021 aasta kevadeks. Enne seda tuleb läbida planeerimisseaduses määratud etapid: eelnõu avalikustamine ja kooskõlastamine, üldplaneeringu vastuvõtmine (orienteeruvalt 2020 kevadel), vastuvõetud üldplaneeringu avalikustamine, Rahandusministeeriumilt heakskiidu taotlemine ja siis lõpuks kehtestamine.

Üldplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka planeeritud lahenduse keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille aruanne avalikustatakse koos planeeringulahendusega.

Kogu üldplaneeringu koostamise protsessi jooksul võib igaüks teha ettepanekuid üldplaneeringu lahendusele. Avalikustamise etapis pannakse planeeringulahendus kuuks ajaks välja linna kodulehele. Sel ajal on üks kaust paberkandjal ka linnavalitsuse I korruse infolauas. Avaliku väljapaneku järel korraldatakse planeeringulahenduse avalik arutelu. Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult ning saata klv[@]keila.ee või Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, 76608 Keila. Avalikul arutelul tehtud suulised ettepanekud protokollitakse. Linnavalitsus töötab ettepanekud läbi ja vastab ettepaneku tegijale, kas ettepanek  võetakse arvesse või põhjendab, kui ei võeta.

Lisaks seaduses ettenähtud toimingutele võib Keila Linnavalitsus korraldada täiendavaid avalikke väljapanekuid ja arutelusid vastavalt vajadusele. Keila Linnavalitsus otsustas avalikustada üldplaneeringu eskiisi, kus on näha maakasutuse arengusuunad, kuid mis pole veel planeerimisseadusele vastav terviklik dokument. Avalikustatavad materjalid on kättesaadavad siit lingilt.

Lingilt leiab joonised linnaruumiliste väärtuste, maakasutuse kavandatavate juhtfunktsioonide ja perspektiivse tänavatevõrgu kohta ning seletuskirja arenguvisioonide määratlusega, maakasutuse juhtfunktsioonide kirjelduse ning tänavatevõrgu klassifitseerimise põhimõtetega.  Samas on ka teostatud uuringute aruanded. Lingile võidakse avalikustamise ajal lisada täiendavaid materjale, sh KSH esialgne aruanne.

Eskiisi avalikustatakse kahe nädala jooksul ehk 18.10.2019. 05.11.2019. Eskiisi avalik arutelu toimub 05.11.2019 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis.

Kui keegi soovib Eskiisi võrrelda kehtiva üldplaneeringuga, siis kehtiva üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad Keila Linnavalitsuse kodulehelt.

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ESKIISI uuringute kaustas olevale lisale 9. Kesklinna miljööala analüüs ja Lisale 8. Rohestruktuuri analüüs, mis on aluseks üldplaneeringu maakasutustingimuste määramisel.

Üldplaneering on ühiskondlik kokkulepe. Üldplaneeringu eesmärk on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi. Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste andmise alus.