Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine


HETKESEIS

Üdplaneeringu töörühm koos planeerijatega tegeleb nii eelnõu avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud ettepankute ja seisukohtade läbitöötamise kui analüüsi tulemuste arutamisega. Täiendatakse eelnõud ning jooniseid.

« Tagasi

Keila linna üldplaneeringu eskiisi avalik arutelu kokkuvõte

Keila linna üldplaneeringu ESKIISI avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019. a. ESKIISI avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 05.11.2019 kell 17:00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud. Kokku esitati üldplaneeringu ESKIISI avaliku väljapaneku käigus 21 ettepanekut. Esitatud ettepanekud oli esitatud peamiselt elukeskkonna säilitamise, miljööväärtuslike hoonete tingimuste, rohealade säilitamise, olemasoleva elamupiirkonna tihendamise ja maakasutuse juhtotstarvet muutmise teemade käsitluse kohta üldplaneeringus. Arvamuste esitajatele on saadetud kirjalikud vastused.

Lisad:

1. Eskiisi avaliku arutelu protokoll
2. Keila kesklinna arenguvisiooni kokkuvõte
3. Kokkuvõttega esitatud ettepanekute ja vastustega
4. Keila linna ÜP eskiisi avaliku väljapaneku ajal ja järgselt esitatud ettepanekud