TUGIISIKUTEENUS

Tugiisiku teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenus on teenusesaajale tasuta.

Tugiisikuteenust osutab üldjuhul Keila Sotsiaalkeskus.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil:
Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf
Avaldus projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20- 0309 raames sotsiaalteenuste taotlemiseks - rtf

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

http://www.keilasots.ee/index.php/teenused


Erivajadustega laste spetsialist: Eva Tiitus-Kajak
eva.tiitus-kajak@keila.ee
6791577;51996987

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833