SÜNNITOETUS

Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest või eestkostjale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad või laps ja üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud lapse sündimise aasta 1. jaanuari seisuga.

Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikuks olemise tähtaega juhul, kui lapsevanemad, eestkostja või üksikvanem on lapse sünnihetkeks soetanud Keila linna kinnisvara ning on ennast ja lapse kandnud Keila linna elanikuna rahvastikuregistrisse.

Kui Keila linna elanik on laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

Toetus makstakse vanema avalduse alusel kahes osas: esimene osa 60% (240 eurot)sünnitoetuse määrast - kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja teine osa 40% ( 160 eurot) sünnitoetuse määrast - lapse üheaastaseks saamisel.

Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt laps ja mõlemad või laps ja üks vanem Keila linna elanikud. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Keila linna elanik üks lapse vanematest, siis makstakse pool teise osa toetusmäärast. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

Sünnitoetuse määr on 2021. aastal 400 eurot lapse kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sünnitoetuste taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:

https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039
 

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833