Projekti nimi: „Keila linna saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine ja tugiisikuteenuse pakkumine." 

Projekti number: 2014-2020.2.02.22-0400 
Taotleja: Keila Linnavalitsus 
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2022-31.10.2023 
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Projekti nimi: "Vaimse tervise teenusetoetus"
Projekti periood: 2022

***

Projekti nimi: "Avaliku ruumi liigiti kogumise taristu arendamine"
Projekti number: Kliima.6.01.20-0014
Projekti algus ja lõpp: 23.03.2021 - 31.01.2022
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus 54%, Keila Linnavalitsus 46%

Projekti toetati Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes 30.07.2020-01.10.2020 esimesest taotlusvoorust.

Projekti tulemusena paigaldasime avalikku linnaruumi nutikad, kulusäästvad ja isepressivad prügikastid. Prügikastid on varustatud päikesepaneelidega. Energiat kasutab prügikast seesmise pressi opereerimiseks, täituvuse jälgimiseks, operaatori teavitamiseks ja kasutajate tänamiseks.

Kasutajaportaalis on prügikonteinerite hooldajale nähtav iga prügikasti asukoht (GPS), täituvuse tase. Kasutaja seadistab omale sobivad teavitused 80% täituvuse hoiatus, 100% täis-tühjenda. Portaalis salvestatakse kogu prügikasti ajalugu, täituvuse kiirus, tühjenduste sagedus, tehtud hooldused jne.

Paigaldatud nutikonteinerid toetavad  tervikliku kogumissüsteemi toimimist kohalikus omavalitsuses (liigiti kogumise põhimõtete rakendamine avalikel aladel),sest võimaldavad  sorteerida prügi parkides, mänguväljakutel, terviseradadel jm.  Alad, kuhu sorteerimisvõimalustega prügikastid paigaldati, on avalikus kasutuses ja Keila linna omanduses. 

Vastavalt sõlmitud hankelepingule osteti ja paigaldati Keila linna 39 nutikonteinerit jäätmete liigiti kogumiseks, neist 20 pakendikonteinerit.

***

Projekti nimi:  "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila Koolis"
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2021-31.01.2022
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Lastevanemate koolitussari Keila linnas"
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021-30.06.2022
Rahastaja: Sotsiaalministeerium (Hasartmängumaksu laekumistest), Keila Linnavalitsus

***
Keila Linnavalitsuse projekt „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" Projekti algus ja lõpp: 04.01.2020-31.12.2022 Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas." Projekti algus ja lõpp: 4.01.2021-31.12.2022 Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt " Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.". Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 - 31.03.2021 Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitususe projekt "Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine ning leevendavate meetmete määramine Keila linna üleujutusriskiga aladel"

***

Keila Linnavalitusse projekt "Jõe tn rekontstrueerimine"

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila linna jäätmejaama rajamine". Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018 - 30.08.2019. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt " Keila linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.". Projekti algus ja lõpp: 01.08.2018 - 31.05.2020
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas"Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018-30.09.2020. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, Keila Linnavalitsus

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas"Abikõlbulikkuse periood on 01.05.2018-31.08.2019. Rahastaja Euroopa Regionaalarengu Fond, Keila Linnavalitsus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord". Abikõlbulikkuse periood on 01.10.2015 kuni 30.09.2018. Rahastaja SA Innove.

***

Keila Linnavalitsuse projekt „Niitmistööd Keila mõisa pargis vastavalt hoolduskavale aastatel 2016-2017". Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila Ringtee tänava rekonstrueerimine". Projekti elluviimiseaeg oli 29.02.2016-31.10.2017. Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond ning meetme elluviija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt "Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega." Projekti teostamise aeg 2015-2017. Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Keila Linnavalitsuse projekt Vaikse tänava (Kruusa tn – Vaikne tn 46) rekonstrueerimistööd. Ehitusega alustati 3.mail 2019. 

Tööde tellija ja rahastaja on Keila Linnavalitsus. Projekti koostas Teedeprojekt OÜ. Töid teostab peatöövõtja AS TREF Nord. Tööde teostamise lõpp on planeeritud 23.08.2019.