PÄEVAHOIUTEENUS

Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenust osutab üldjuhul Keila Sotsiaalkeskus.

Päevahoiuteenus on teenusesaajale tasuline v.a. projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20-0309 raames osutatav päevahoiuteenus.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-toetuste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab avalduse esitada blanketil:
Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf
Avaldus projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas" nr 2014-2020.2.02.20- 0309 raames sotsiaalteenuste taotlemiseks - rtf

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/403092016016

http://www.keilasots.ee/images/PDF/Sotsiaalkeskusehinnad012021.pdf


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Sotsiaalnõunik: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726