MUUDEL PÕHJENDATUD JUHTUDEL ERALDATAV SOTSIAALTOETUS

Muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.
Toetust makstakse muude põhjendatud kulude hüvitamiseks.
Muudel põhjendatud juhtudel eraldatava toetuse määr 2021. aastal on kuni 400 eurot aastas.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833