MUUD TÄIENDAVAD VAJADUSPÕHISED SOTSIAALTEENUSED

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest.

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks
Vajadusel saab avalduse esitada blanketil: Avaldus muu täiendava vajadusepõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks - rtf

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833