Keila Linnavolikogu määruste terviktekstid on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas lehel https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_otsing.html?kov=true , kus valida Akti andja: Keila Linnavolikogu ja vajutada nupule Otsi.

Keila Linnavolikogu 25.01.2022 määrus nr 1 "Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine"

Keila Linnavolikogu 25.01.2022 määrus nr 2 "Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Keila linna kaevetööde eeskiri" muutmine"

Keila Linnavolikogu 29.03.2022 määrus nr 3 "Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas"

Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 4 "Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 5 "Keila linna jäätmehoolduseeskiri"

Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 6 "Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord"

Keila Linnavolikogu 31.05.2022 määrus nr 7 "Keila linna kliima-ja energikava kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 8 "Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 9 "Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 10 "Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 11 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks"

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 12 "Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 määrus nr 13 "Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine"

Keila Linnavolikogu 30.08.2022 määrus nr 14 "Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine"