Keila Linnavalitsuse 11.01.2007.a. määrus nr 1 "Alaliste valimisjaoskondade moodustamine Keila linnas"

Keila Linnavalitsuse 11.01.2007.a. määrus nr 2 "Keila linna kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 01.02.2007.a. määrus nr 3 "Keila Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord"

Keila Linnavalitsuse 08.02.2007.a. määrus nr 4 "Ülenormatiivse reostuse tasu määrade kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 08.02.2007.a. määrus nr 5 "Keila linnale kuuluvate eluruumide üürilepingute vormide kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 22.02.2007.a. määrus nr 6 "Üürimäärade kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 22.02.2007.a. määrus nr 7 "Keila Algkooli õpilaste vastuvõtmise kord"

Keila Linnavalitsuse 08.03.2007.a. määrus nr 8 "Keila Linnavalitsuse 07.aprilli 2006. a määruse nr 1 "Keila linna haldusterritooriumil motokrossivõistluste läbiviimise tingimused" kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavalitsuse 22.03.2007.a. määrus nr 9 "Üürimäärade kehtestamine Põllu 1a elamus asuvatele eluruumidele"

Keila Linnavalitsuse 09.05.2007.a. määrus nr 10 "Keila Linnavalitsuse 22. veebruari 2007.a määruse nr 6 "Üürimäärade kehtestamine" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 02.08. 2007.a määrus nr 11 "Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduse ja sõidukulude aruande vormide kinnitamine"

Keila Linnavalitsuse 06.09. 2007.a määrus nr 12 "Üürimäärade kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 20.09. 2007.a määrus nr 13 "Keila Linnavalitsuse 29.juuni 2006 määruse nr 2 "Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord" muutmine"

Keila Linnavalitsuse 04.10. 2007.a määrus nr 14 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine"

Keila Linnavalitsuse 19.12. 2007.a määrus nr 15 "Harju Maakonnaraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine"