LASTEGA PERE TOETUS

Lastega pere toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro. 

Lastega pere toetust makstakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele vajalike koolitarvete, riiete ja muude põhjendatud kulude hüvitamiseks. Lastega pere toetuse määr on 2021. aastal kuni 150 eurot lapse kohta aastas.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks 
Taotluste blanketid on vajadusel leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020039


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833