Üldine info:

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel võeti  19.05.2015 vastu sotsiaalkaitseminstri määrus nr 26 meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord", millega kehtestati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevuse „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab Sihtasutus Innove.

Struktuuritoetus (edaspidi toetus) on rahaline abi, mida antakse toetuse saaja või partneri abikõlblike kulude katteks Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest, juhul kui see on meetme või meetme tegevuse eelarves ette nähtud.

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" toetuse andmise tingimusete ja korra kohaselt on  toetuse andmise eesmärk suurendada lapsevanemate osalemist tööturul, luua Eestis vähemalt 1200 uut lapsehoiukohta ning tulemusnäitajana peavad lapsevanematega olema lapsehoiuteenuse või lasteaiakoha kasutamise lepingud sõlmitud või lapsevanemate avaldused esitatud vähemalt 80% ulatuses toetusega loodud uutest lapsehoiuteenuse või lasteaiakohtadest.

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust või omandatakse alusharidust.

Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus.

Keila linna projekt:

Keila Linnavalitsus esitas toetuse taotlemiseks projekti „Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastel Keila linnas", mis rahuldati 16.oktoobri 2015 SA Innove  otsusega nr 3-3.1/61. Projekti eesmärk oli toetusega saada  juurde lisavahendeid loodavate rühmade tööjõukulude katmiseks, aga ka töötajate täiendkoolituseks, õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks, jm. projekti abikõlbulikeks kuludeks.

Projekti kogumaksumus on 215913,60 eurot, millest abikõlbulikud kulud on 215913,60 eurot. Toetust antakse 75 % projekti abikõlbulikest kuludest.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.10.2015 kuni 30.09.2018

Projekti elluviimiseks renoveeriti Vikerkaare lasteaia Vikerkaare majas kaks uut rühmaruumi linna omavahenditest ja EAS-i toel. Kaasajastatud ja nõuetekohastes ruumides avati kaks uut rühma 28-le kuni kolmeaastasele lapsele - Pesamunad ja Murumunad. Mõlemas rühmas töötava meeskonna moodustavad üks õpetaja ja kaks õpetaja abi/assistenti.

Tänaseks on mõlemad rühmad täies mahus komplekteeritud nii laste kui töötajatega, olemas on vajalik inventar ning mängu- ja õppevahendid.

Link postitusele Keila Facebook'i lehel:

https://www.facebook.com/media/set/set=a.10153165122951863.1073742457.178847901862&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153132845221863.1073742435.178847901862&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153024614876863.1073742394.178847901862&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152992120276863.1073742387.178847901862&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152956421441863.1073742382.178847901862&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152877311221863.1073742366.178847901862&type=3

Keila Lehes:

http://www.keila.ee/documents/179240/5892015/tervik_0612.pdf/8081ba72-5961-47e1-aa7b-1c0ff89788f7

 http://www.keila.ee/documents/179240/5892015/tervik_1002.pdf/7d630c5d-3176-4cef-87b5-bd42942513b9

 

Projekti 1.vahearuanne perioodi 1.10.2015 kuni 31.12.2015 kohta  on meetme rakendusüksusele SA Innovele esitatud.