KOOLIEELSE LASTEASUTUSE OSALUSTASU TOETUS            

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro. 

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus makstakse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

Juhul, kui lapsevanem on juba tasunud osalustasu, makstakse koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.
Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetuse määr on 2022. aastal kuni 70 eurot lapse kohta kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks
Taotluste blanketid on leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833