Puuetega  inimesed saavad riigi toel kodu kohandada. Riik toetab omavalitsusi Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

 

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadusest tulenevad spetsiifilised, kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused. 

Eluruumide kohandamine aitab puudega inimestel paremini iseseisvalt toime tulla ja vähendab hooldajate koormust. 

Avaldus kodu kohandamiseks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele hiljemalt 30.aprilliks  2019.

Toetuste avaldused palume saata kas elektrooniliselt klv@keila.ee või tuua Keila Linnavalitsuse infolauda tööpäeviti. Avalduses kirjeldada, millist eelpool nimetatud kohandamist vajatakse ( ligipääsu-, hügieeni- või köögitoimingute parandamiseks), taotleja poolne  lühike probleemi ja   võimaliku lahenduse kirjeldus. Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal.

Elanike avalduste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. 

Pärast toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning riik kompenseerib KOV-i kulud Euroopa Regionaalarengu Fondist 85% ulatuses, standardiseeritud ühikuhindade  alusel.

 

Info:
Piia Peterson
Sotsiaalnõunik
tel 6790726

piia.peterson@keila.ee