Teeme koos uue üldplaneeringu!
 

Keila linna üldplaneeringu ESKIISI avalik väljapanek toimus 18.10 – 05.11.2019. a. ESKIISI avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 05.11.2019 kell 17:00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud. Kokku esitati üldplaneeringu ESKIISI avaliku väljapaneku käigus 21 ettepanekut. Esitatud ettepanekud oli esitatud peamiselt elukeskkonna säilitamise, miljööväärtuslike hoonete tingimuste, rohealade säilitamise, olemasoleva elamupiirkonna tihendamise ja maakasutuse juhtotstarvet muutmise teemade käsitluse kohta üldplaneeringus. Arvamuste esitajatele on saadetud kirjalikud vastused.
 

Lisad:

1. Eskiisi avaliku arutelu protokoll
2. Keila kesklinna arenguvisiooni kokkuvõte
3. Kokkuvõttega esitatud ettepanekute ja vastustega

 

Keila Linna üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 18.10.-05.11.2019

Keila Linnavalitsus korraldab Keila linna üldplaneeringu eskiisi  avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, mille eesmärk on saada elanikelt ning huvitatud ja puudutatud isikutelt tagasisidet enne üldplaneeringu eelnõu lõplikku vormistamist.

Üldplaneeringu kehtestamiseni on veel pikk tee. Kehtestamine on kavandatud 2021 aasta kevadeks. Enne seda tuleb läbida planeerimisseaduses määratud etapid: eelnõu avalikustamine ja kooskõlastamine, üldplaneeringu vastuvõtmine (orienteeruvalt 2020 kevadel), vastuvõetud üldplaneeringu avalikustamine, Rahandusministeeriumilt heakskiidu taotlemine ja siis lõpuks kehtestamine.

Üldplaneeringu koostamisel viiakse läbi ka planeeritud lahenduse keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille aruanne avalikustatakse koos planeeringulahendusega.

Kogu üldplaneeringu koostamise protsessi jooksul võib igaüks teha ettepanekuid üldplaneeringu lahendusele. Avalikustamise etapis pannakse planeeringulahendus kuuks ajaks välja linna kodulehele. Sel ajal on üks kaust paberkandjal ka linnavalitsuse I korruse infolauas. Avaliku väljapaneku järel korraldatakse planeeringulahenduse avalik arutelu. Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult ning saata klv@keila.ee või Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, 76608 Keila. Avalikul arutelul tehtud suulised ettepanekud protokollitakse. Linnavalitsus töötab ettepanekud läbi ja vastab ettepaneku tegijale, kas ettepanek  võetakse arvesse või põhjendab, kui ei võeta.

Lisaks seaduses ettenähtud toimingutele võib Keila Linnavalitsus korraldada täiendavaid avalikke väljapanekuid ja arutelusid vastavalt vajadusele. Keila Linnavalitsus otsustas avalikustada üldplaneeringu eskiisi, kus on näha maakasutuse arengusuunad, kuid mis pole veel planeerimisseadusele vastav terviklik dokument. Avalikustatavad materjalid on kättesaadavad siit lingilt

Lingilt leiab joonised linnaruumiliste väärtuste, maakasutuse kavandatavate juhtfunktsioonide ja perspektiivse tänavatevõrgu kohta ning seletuskirja arenguvisioonide määratlusega, maakasutuse juhtfunktsioonide kirjelduse ning tänavatevõrgu klassifitseerimise põhimõtetega.  Samas on ka teostatud uuringute aruanded. Lingile võidakse avalikustamise ajal lisada täiendavaid materjale, sh KSH esialgne aruanne.

Eskiisi avalikustatakse kahe nädala jooksul ehk 18.10-05.11.2019. Eskiisi avalik arutelu toimub 05.11.2019 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis.

Kui keegi soovib Eskiisi võrrelda kehtiva üldplaneeringuga, siis kehtiva üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad https://www.keila.ee/et/uldplaneering.

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ESKIISI uuringute kaustas olevale lisale 9. Kesklinna miljööala analüüs ja Lisale 8. Rohestruktuuri analüüs, mis on aluseks üldplaneeringu maakasutustingimuste määramisel.

Üldplaneering on ühiskondlik kokkulepe. Üldplaneeringu eesmärk on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi. Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste andmise alus.

Kokkuvõte Keila Linnavalitsuses 10.09.2019 toiminud töötoast kesklinna arenguvisiooni kajastamisest üldplaneeringus

Kerttu Kõll, maastikuarhitekt

OÜ Sfäär Planeeringud

www.sfaarplaneeringud.ee

Keila Linnavalitsus kutsub teisipäeval, 10. septembril , algusega kell 15 linnavalitsuse II korruse saali kõiki huvilisi kuulama Keila linnaruumilise visiooni tutvustust, arutelu heast linnaruumist ja osalema töörühmades, kus keskendutakse Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Töötoas arutatakse, kuidas Keila kesklinna tekiks kvaliteetne linnaruum.  Keila ruumiline  visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele.
 

Töötoa ajakava:

15-16 Tutvustus ja arutelu

Kohvipaus

16.30 -18 Töötoad

18.-19.30 Töörühmade ettepanekute arutelu
 

Kas Keila keskuses soodustada elanike ja töökohtade lisandumist?

Kuhu ehitada uut hoonestust?

Kui kõrge võiks olla Keila keskuse hoonestus?

Kas keskuse hooned peaks olema tavalisest esinduslikumad? 

Kus ja kuidas keskuses elavdada väikekaubandust?

Kas keskusesse on vaja suuremaid ärisid ja toidupoodi?

Kuhu võiks planeerida kino, kuhu turuhoone?

Kas Keila kesklinn vajab inimsõbralikku linnaväljakut?

Kas Keila jõe kallas võiks olla aktiivse keskuse osa?

Kuidas parandada kesklinnas liikumist igal viisil (jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga, autoga)? 

Kas keskus vajab sõidukiiruse vähendamist, autodele sulgemist või hoopis sõiduteede laiendamist?

Kui palju vajab keskus ruumi autode parkimiseks või peatumiseks?

Kas ülepääsemine raudteest erinevates kohtades on tähtis?

Kas raudteejaamast peab pääsema mugavalt jalgsi igale poole?

 

6.novembril 2018 toimunud Keila linna Üldplaneeringu koostamise tutvustavale avakoosoleku slaidid.

Keila linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise eesmärgiks on Keila linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine kooskõlas Keila linnas kehtivate strateegiliste dokumentidega ning ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.

Keeruline lause, mis üldjoontes määrame ära linnas potentsiaalsed elamualad, ettevõtlusalad. Arutame miljöö temaatikat kesklinnas, hoonete kõrgusi, kitsendavaid tingimusi  ehitusel jne.

Keila linnavalitsus alustas üldplaneeringu koostamise protsessiga sellel 2018 aastal. Hange läbi viidud, koostööpartner Entec Eesti OÜ välja valitud, kelle puhul on tegemist väga kogenud konsultandiga. Eriti head meelt teeb see, et kaasatud on ka 2002 aastal kehtestatud üldplaneeringu koostajad.

Kehtiv üldplaneering on aastast 2002 ning vajab uuendamist. Selle otsuse tegi Keila linnavolikogu 27.03.2018 ning korraldas Keila linnavalitsust seda läbi viima.

Koostöös konsultantidega oleme üle vaadanud üldplaneeringu koostamise kavandi ning moodustanud töögrupid, kes siis lähevad süvitsi vastava teemaga. Töögruppe on 3 tk -  miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm; transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm; ettevõtluse arengu töörühm.

Hetkel tegeletakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lähteseisukohtade koostamisega. Lisaks on esimesed koosolekud olnud erinevate töögrupil. Kõik on alles algusjärgus ning kaardistatakse olemasolevat olukorda ja kogutakse materjali erinevatelt ametitelt (nt Maanteeamet).

Lisaks arutame koostöös kodanikega läbi kõik teemad, nii avalikel aruteludel kui ka töö käib küsitluste koostamisega. Peatselt valmib küsitlusleht, mida saavad soovijad täita.

Kõik kellel soovi kaasa rääkida saab seda teha kas avalikel koosolekutel või saab oma tähelepanekuid kirjutada Keila  linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee. Esialgset ajakava on kättesaadav Keila linna kodulehelt www.keila.ee (Hetkel  oluline)