Keila linna jäätmekava 2021-2026


Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna  uue perioodi jäätmekava eelnõu. Jäätmekava on koostatud aastateks 2021-2026, avalik väljapanek toimub 3. mai - 30. mai 2021 ning materjalidega saab tutvuda Keila linna kodulehel. Kava koosneb põhiosast ja lisadest, andes ülevaate jäätmehoolduse õiguslikest alustest, jäätmemajanduse olukorra kirjeldusest, jäätmekava rakendamise mõjust keskkonnale. Tegevused aastateks 2021-2026 on kirjeldatud põhiosa tegevuskavas.

Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse kehtivas riigi jäätmekavas, jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätetatut, tegevused aastateks 2021-2026 on kirjeldatud põhiosa tegevuskavas.

Jäätmekava avalik arutelu toimub 8. juunil 2021. a Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Dokumendid tutvumiseks:
Keila linna jäätmekava 2021-2026
Lisa 1. Jäätmehoolduse õiguslikud alused
Lisa 2. Jäätmekava rakendamise mõju keskkonnale
Lisa 3. Jäätmehoolduse hetkeolukorra kirjeldus

Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduda:

Inge Angerjas
Abilinnapea
Inge.angerjas@keila.ee
5230863