ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja kõigis eluvaldkondades osalemise suurendamine, vähendades selleks teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Vajadusel abistatakse teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

Isikliku abistaja teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Isikliku abistaja teenus on teenusesaajale tasuta.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab taotluse esitada blanketil: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks - rtf

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Lisainfo:
https://www.riigiteataja.ee/akt/404122020007

http://www.keilasots.ee/images/PDF/Sotsiaalkeskusehinnad012021.pdf

http://www.keilasots.ee/index.php/teenused

Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Sotsiaalnõunik: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726