« Tagasi

Keila Linnavolikogu 8.istung

Keila Linnavolikogu 8. istung toimus teisipäeval, 26. aprillil 2022.a Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

 

2.Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. aprilli 2018 määrust nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" nii, et osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine" alusel, on 0 eurot kuni 31.detsembrini 2022 ."

Keilasse jõudnud Ukraina sõjapõgenike lastele, kes on avaldanud soovi panna oma lapsed Keila lasteaeda, on Keila Miki lasteaias kiiresti loodud vajalikud tingimused. Kuna sõjapõgenike leibkonnad on reeglina majanduslikult raskes olukorras ning ühe vanemaga (emaga), ja nende laste eest tasub riik 2022. aasta lõpuni õpilasepõhise pearaha, milleks alushariduses/hoius on 465 eurot, on võimalik ja põhjendatud kehtestada samaks tähtajaks osalustasu määr 0 eurot

 

3.            Keila linna jäätmehoolduseeskiri

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni. Määrusega reguleeritakse jäätmehoolduse korraldamist ja arendamist Keila linna haldusterritooriumil eesmärgiga vähendada jäätmeteket, suurendada tekkinud jäätmete kordusvõi taaskasutust ja keskkonnaohutut kõrvaldamist. Samaga tunnistati kehtetuks Keila linnavolikogu 25. veebruari 2016 määrusega kinnitatud Keila linna jäätmehoolduseeskiri. Uue redaktsiooniga viidi jäätmehoolduse nõuded kooskõlla kehtiva jäätmeseaduse nõuetega, samuti täpsustati sätete sõnastust lähtudes uutest jäätmekorralduse nõuetest. Eeskirjas on välja toodud nimekiri jäätmeliikidest, mida tuleb tekkekohas eraldi koguda. Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid: paber ja kartong; plastid; metallid; klaas; biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastujäätmed, köögi- ja sööklajäätmed); pakendid; puit; tekstiil; suurjäätmed; probleemtoodete jäätmed; ohtlikud jäätmed; üle jäävad olmejäätmed. Taaskasutuseks kõlbmatud jäätmed, mis ei ole kaetud jäätmekäitluslepingutega, kõrvaldatakse tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervise- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas, sealhulgas jäätmejaam, jäätmepõletustehas või prügila või antakse käitlemiseks üle keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Eeskirja on lisatud nõuded jäätmekäitluse korraldamisele avalikel üritustel.

 

4.           Keila linnas asuvate Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnisasjadele sundvalduse seadmine avaliku kasutusega kergliiklustee talumiskohustuse kehtestamiseks

Linnavolikogu seadis Keila linna kasuks tähtajatu sundvalduse kergliiklustee rajamiseks Pargi tn 1 ja Pargi tn 3 kinnistu osadele. Sundvalduse ala pindala on Pargi tn 1 katastriüksusel ligikaudu 27 m² ja Pargi tn 3 katastriüksusel ligikaudu 45 m². Sundvaldus seatakse avalikult kasutatava kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks teede võrgu toimimise tagamise eesmärgil.

 

5.            Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Linnavolikogu kehtestas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja korra. Määruses on esitatud põhimõtted tänava- ja turukaubandusele ja kauplemisele avalikul üritusel. Juhul, kui avaliku ürituse korraldaja on linnavalitsuse hallatav asutus (nt Keila Kultuurikeskus, kes korraldab Keila Päeva laata), siis tegutsevad kauplejad linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja lausel. Kaupleja peab tagama oma tegevuses majandustegevuse nõuete täitmise, eelkõige toote või teenuse ohutuse, nõuetele vastavuse, vastava kauba käitlemise või teenuse osutamise nõuete täitmise. Piirangud teatud kaupade ja teenuste müügil on sätestatud eriseadustes (nt alkoholiseadus, tubakaseadus). Määrus reguleerib Keila linnas avalikult kasutataval maa-alal kauplemist ning kauplemist avalikul üritusel. Avalikult kasutatav maa-ala võib olla ka eramaa, kuid kui see koht on avalikkusele avatud (nt Rõõmu Kaubamaja parkla, Selveri parkla jmt), siis kehtivad käesoleva määruse nõuded ka sellisel maa-alal kauplemisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid koduõues kauplemisele, kuna koduõued ei ole avalikult kasutatavad. Kauplemine avalikult kasutataval maa-alal tänavakaubanduse korras on lubatud linnavalitsuse määratud kohtades ja tasu müügikoha kasutusse andmise eest määrab samuti linnavalitsus. Tänavakaubanduse müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust; müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;  müügikoht ei takista heakorranõuete täitmist; müügikoht on kavandatava kauba müügiks sobiv; müügikoht ei sega avalike ürituste läbiviimist; kaupleja on kohustatud kauplemise ajal ja kauplemise lõpetamisel hoidma müügikoha ja selle ümbruse korras;  müügikoha juurde on paigaldatud vähemalt üks mahuti jäätmete kogumiseks, tekkivad jäätmed käideldakse nõuetekohaselt; müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra. Linnavalitsus võib kehtestada müügikohale täiendavaid tingimusi. Turukaubandus on lubatud Keila linnas Uus tn 19 ja 19a kinnistul.