« Tagasi

Keila Linnavolikogu 7. istung

Keila Linnavolikogu 7. istung toimus teisipäeval, 29. märtsil 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2 „Rahalise kohustuse võtmine" muutmine
  3. Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse nr 12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas" muutmine
  4. Keila Lasteaed Miki põhimääruse kinnitamine
  5. Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
  6. Keila linna kliima- ja energiakava heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

 

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna kliima- ja energiakava (juurde lisatud) ja otsustas selle avalikustada see Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Keila linna kliima- ja energiakava avalik väljapanek toimub 4. aprillist kuni 18. aprillini 2022. Ettepanekuid Keila linna kliima- ja energiakava kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 18. aprill 2022 kella 16.30-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna kliima- ja energiakava aastateks avalik arutelu toimub 26. aprillil 2022 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Kliima- ja energiakava peamine eesmärk on suurendada Keila linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Keila linna kasvuhoonegaaside heidet. Kava on koostatud koostöös Europolis OÜ-ga. Sarnane kliimakava on teadaolevalt vähem, kui kümnel Eesti omavalitsusel. Kliimakava olemasolu võib hõlbustada keskkonda säästvatele projektidele rahastuse leidmist.

 

Linnavolikogu muutis oma 22.02.2022 otsust „Rahalise kohustuse võtmine", parandades punkti 1.4, mille uus sõnastus on  „1.4. avatud hankemenetlus „Tahvel- ja sülearvutid Keila Koolile", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat;". Keila Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 2 punktis 1.4 nimetatud hanke, lepingu tähtajaga 4 aastat, läbiviimisel lähtuti hankeplaanis kinnitatud maksumusest. Hankeplaanis oli selleks fikseeritud hanke ühe aasta eeldatav maksumus, 21000 eurot. Kõik pakkumused ületasid hanke eeldatavat maksumust oluliselt ning hankija tunnistas hanke nurjunuks.  Keila Kooli õpetajatel on jätkuvalt vajalik soetada tahvel- ja sülearvuteid õppetöö läbiviimiseks. Keila linnavalitsuse IT- spetsialisti hinnangul oleks mõistlik lepingu maksimaalne periood 5 aastat. Keila Kool soovib hankida koolile 60 sülearvutit, 75 tahvelarvutit ja 30 sülearvuti dokkimisjaama. Hanke eeldatav kogumaksumus 5-aastase lepingu perioodi korral on 65000€+km.

 

Keila Linnavolikogu muutis oma 30. oktoobri 2018 määrust „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas".  Uue sõnastuse järgi vabastatakse lasteasutuses käiv laps toidukulu tasumisest täies ulatuses lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui toidukulu maksumus on kuni 2 eurot ja 20 senti. See vabastus kehtib kui lapse ja tema mõlema vanema, üksikvanema, eestkostja või hooldaja elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või  laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks, või lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine" alusel.".  Kui lapse ühe vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn vabastatakse laps toidukulu tasumisest 1 euro ja 10  sendi ulatuses toidukulu maksumusest lasteasutuses kohal käidud päevade eest. Määrus rakendub 1.aprillist 2022.

 

Linnavolikogu muutis Keila Lasteaed Miki põhimääruse § 7 lõiget 2, mille uus sõnastus on „(2) Lasteasutuses moodustatakse vastavalt vajadusele ja võimalustele sõimerühmad, lasteaiarühmad, liitrühmad ja sobitus- või erirühmad." Muudatus tehti, et saaks Miki lasteaias luua Ukraina sõjapõgenikest lastele liitrühm.

 

Linnavolikogu kehtestas Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu  (OÜ Hendrikson & Ko töö number: 2546/16), millega on nimetatud kinnistule määratud ehitusõigus, maakasutus-ja ehitustingimused kaasaegse multifunktsionaalse hoone (kauplus, kohvikud, kino jm) ehitamiseks koos vaateplatvormiga ja jõeäärne promenaad.  Planeeritav maa-ala asub Keila linnas Tallinn-Paldiski maantee, Keila jõe ja Maxima kaupluse vahelisel alal ning on praegu hoonestamata (valdavalt rohumaa). Planeeringuga hõlmatakse Vesiveski I kinnistu (katastriüksuse tunnus: 29601:007:0260, pindala: 10 276 m², maakasutuse sihtotstarve: sihtotstarbeta maa) ja osaliselt Tallinna maantee kinnistu. Vesiveski I kinnistu kuulub Kinnisvaravalduse AS-le ja Tallinna maantee kinnistu Keila linnale. Planeeringuala suurus on  ~1,5 ha. Planeeringuga on kavandatud krundi kasutamise sihtotstarve on 100% äri- ja ühiskondlike hoonete maa; suurim lubatud hoonete arv on 1; suurim ehitusalune pind maa peal on 2000 m² ja maa all 1600 m²; suurim hoonestuskõrgus 14 m. 40 parkimiskohta on planeeritud pos 1 kinnistul (sh 1 invakoht) ja 48 parkimiskohta on ette nähtud planeeritud hoones -1 korrusel ning 23 kohta (sh 1 invakoht) on transpordimaa kinnistul Tallinna maantee. Jalakäijate tarbeks planeeringuga kavandatud avalikult kasutatav jalgtee jääb planeeritud hoonest itta. Hoone aktsendina on kavandatud ruumiline viide ajaloolisele veskikohale, mida arhitektuurse ideekavandiga markeerib kohviku funktsiooniga konsoolne maht jõe pool.