« Tagasi

35.nädal 2021

 

Esmaspäev, 30.august:

Tänasest on Keila linnaaednik Anu Rei. Põllumajandusülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala lõpetanud Anu Rei töötas Keila linnavalitsuses ka 2006 - 2013, siis oli ta keskkonnanõunik. Vahepealsetel aastatel oli Anu Nõmme Linnaosa Valitsuses linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja ning õppis samal ajal Räpina Aianduskoolis aiandust.

Keila linnavalitsuse tiimi on oodatud 2 lastekaitsetöötajat ja ehitusnõunik.

Keila linn läheb sellel aastal huvitegevuse toetuste taotlemisel elektroonilisele süsteemile SPOKU. Sellega seoses valmistame ette koolitusmaterjali taotlejale. Esimesena tulevad menetlemisele baasitoetuste taotlused, mille esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Keilas on tänase seisuga teada 15 aktiivset coronojuhtu.

Eesti Lennuspordi Föderatsioon andis teada, et keilalane Sergei Usanov käib jälle mööda täpsusmaandumise võistluseid, seekord Türgist maailma karika etapilt 3. koht.

 

Teisipäev, 31.august:

Keila Linnavolikogu 45. istung

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 ja pani linnavalitsusele ülesande vaadata kava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga nelja aasta järel.

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarvet, mille kogumaht on  203 799 eurot. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 122 180 eurot,  põhitegevuse kulud 231 161 eurot, investeerimistegevuse muutus on kogusummas 62 175 eurot. Saadud sihtotstarbelistest toetustest on kavas suurendatakse Keila linna eelarvet 25 759 eurot. Saadud tegevustoetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 93 108 eurot. Majandamiskulusid vähendatakse Keila linna eelarves 33 000 eurot. Keila linna viidasüsteemi ehitamist käesoleval aastal ei teostata. Selleks planeeritud investeeringute kulud summas 100 000 eurot suunatakse ümber Keila mõisa pargis asuva linnuse konserveerimistööde lisavajaduse katteks (26 300 eurot), koerte mänguväljaku rajamiseks )25 000 eurot)  ning jõeäärse puhkeala rajamiseks (14 000 eurot) Ülejäänud summa 34 700 eurot suunatakse kassajääki. Kassajäägi arvelt kaetakse Keila lasteaias Vikerkaar avatava uue rühma avamisega seotud kulud kokku 27 478 eurot. Keila Kooli põhjamaja köögiruumide remondi teostamiseks eraldati 20 000 eurot ja Keila Linnavalitsuse saalis toimuvate koosolekute internetis ülekandmiseks vajalik helitehnika ja veebikaamera soetamiseks 15 000 eurot.

Keila Linnavolikogu otsustas jätta riigilt Keila linnale tasuta omandamiseks taotletud Keilas Piiri tn 7a kinnistul asuvad hooned senise kasutaja Eesti Geoloogiateenistuse kasutusse kuni neljaks aastaks ja tasudes Eesti Geoloogiateenistuse poolse kinnisasja kasutamisega seotud kulud (heakord, turvalisuse tagamine, elektrikulu) kuni 360 euro ulatuses kalendriaastas, samuti tagada kinnistul asuvate hoonete remont. Kinnistut soovib linn, et luua sinna loomelinnak noorte huvitegevuse võimaluste laiendamiseks ja vabaühenduste tegevusteks.

Linnavolikogu otsustas võtta rahalise kohustuse 4552 eurot kuus (+km), millega kaetakse Keila Linnavalitsuse poolt läbiviidud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel Vikerkaare lasteaia rühmaruumiks renditava moodulmaja kulud.

Keila Linnavolikogu muutis oma 27. jaanuari 2015 määrust „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" paragrahvi 4 lõiget 1, mille uus sõnastus on: „ (1) Toetust makstakse juhul, kui lapsevanema omaosalus ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust  arvestusega, et lapsevanema omaosalus ei ületa lapse kohta 70 eurot kuus."  Määruse  eesmärk on võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine munitsipaallasteaia ja eralapsehoiuteenuse kasutajate osas ning uute perede Keilasse elama asumise soodustamine.

Keila Linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse võeti päevakorrast välja, sest hommikul oli Riigikogu valinud Eesti uueks Presidendiks Alar Karise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lähiajal tasub autoga vältida Pargi tänavat. Lapsi autoga kooli toojad peavad leidma parkimiskoha kuskil kaugemal. Pargi tänava koolimajade ees täna asfalteeritakse. Ehitajad on lubanud kooli territooriumil asfalteerimise täna lõpetada, küllap nii ka läheb. Teetööd sellega piirkonnas päris valmis siiski ei saa ja jätkuvad veel mõnda aega. Homsest, 1.septembrist hakkab Pargi tänaval kehtima uus liiklusskeem. Pargi tänav on Paldiski maanteest kuni Männiku tänavani on  ühesuunaline. Liigelda saab vaid suunaga Paldiski maanteest Kruusa tänava poole. Ehituse ajal Pargi tänaval parkimiskohti napib. Tipptunnil segab ka peatumine kaasliiklejaid.

Keila Lasteaed Vikerkaar teatas: Mida külvad, seda lõikad! Vikerkaare lasteaia mõlema maja rühmade taimekastid annavad saaki nii maitse- kui ilumeelele. Lapsed külvasid rühma meeskonnaliikmete juhendamisel kevadel rühmatubades, samuti õues otse peenardesse ning on kasvamise protsessil hoolega silma peal hoidnud. Külvamise juures on veel üks vahva võlutrikk - külvates headust, lõigatakse headust, külvates hoolivust, lõigatakse hoolivust jne. Aastaringselt muide!


Kolmapäev, 1.september:

Keila Koolis tavapäraseid kooliaasta alguse aktuseid ei toimunud. Võimalus oli üle Webi vaadata koolirahu väljakuulutamise aktust. Vaata pilte 1.klasside esimesest tunnist. 

Keila Kooli Pargimajas alustab kooliteed seitse 1.klassi 132 õpilasega, neist üks väikeklass. Põhjamajas on hetkeseisuga statsionaarses õppes 926 õpilast, neist gümnaasiumis 179, sh 10.klassis 61 õpilast. Hetkel teadaolevatele andmetele tuginedes asub statsionaar[1]ses osas Keila Kooli õppima 1561 (eelmisel aastal sama ajaga võrreldes 1433), mittestatsionaarses osas 99 (eelmisel aastal 105) õpilast, kokku 1660 (eelmisel aastal 1538). Keila Kooli erinevate majade vahel jagunevad õpilased järgmiselt: Pargimaja 514, Loodemaja 121 ja Põhjamaja 1025, sh 99 mittestatsionaarses õppes. Need arvud ei ole lõplikud, kindlasti tuleb veel liikumisi, lõplik õpilaste arv fikseeritakse 10. novembri seisuga. Waldorfkoolis Läte tuleb prognoosi kohaselt kooli 175 last, nendest 1. klassi 17. Seega on Keilas on augusti lõpu seisuga kokku 1835 kooliõpilast ja 708 lasteaialast.

Täna, 1. septembril keskpäeval kuulutati Keila kooli lipuväljakul piduliku tseremoonia käigus välja algava õppeaasta Koolirahu. Koolirahu juhtkiri on „Alati toeks ja abiks".

Lepingu allkirjastasid Keila linnapea, haridus- ja teadusminister, MTÜ Lastekaitse Liidu president ning Eesti Õpilasesinduste Liidu, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Sihtasutuse, SA Kiusamisvaba Kooli ja MTÜ Vaikuseminutid esindajad. VAATA PILTE

Sündmuse juhatasid sisse Keila linnaorkester ja trummarid. Eesti hümni esitas Keila Kooli 3. B klassi õpilane Ella Marie Mäger. Päevajuht oli Ketlin Mändla, Keila Kooli 7. A klassi õpilane. Kõnelesid Keila Kooli direktor Mait Tõitoja, Keila Kooli abiturient Tähte Paalaroos, Haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg, Võru abilinnapea Toomas Sarapuu, kes andis Keila linnapea Enno Felsile Koolirahu "teatepulga", Enno Fels. Koolirahu lepingu luges ette Keila Kooli 11. klassi õpilane Kriselda Kisel.

Leping: Soovides, et 2021/2022 õppeaasta jooksul on meie koolis töine ja sõbralik õhkkond ning kogu koolipere koostöö tugineb üksteise mõistmisele ja usaldusele. Oleme kokku leppinud järgnevas:

• märkame, kuulame ja tunnustame üksteist;

• oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist;

• teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus,

armastame õppimist ja õpetamist;

• hoidume vaimsest ja füüsilisest vägivallast ja meelemürkidest ‒ kool peab olema turvaline ja mõnus paik!

Oleme üksteisele heaks eeskujuks -muutused algavad meist endist!

Koolirahu lepingu allkirjastasid Haridus- ja teadusministeeriumi minister Liina Kersna, Keila linnpea Enno Fels, Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg, Noorteühingu TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) juhatuse liige Epp Priimägi, Integratsiooni Sihtasutus, Tallinna eesti keele maja juhataja Hedvig Evert, Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Anette Viin, Sihtasutus Kiusamisvaba Kool, tegevjuht Carmen-Kristiina Parik, MTÜ Vaikuseminutid juhatuse liige Rainer Melts. Koolirahu lepingud said Keila Kooli pargimaja, Keila Kooli loodemaja, Keila Kooli põhjamaja, Keila Waldorfkooli Läte ja Keila Noortekeskus.

Esimest koolikella helistas 1. klassi õpilane Laura Purde.

Keila Kooli 5.B õpilased esitasid Riine Pajusaare laulu „Maailm on tore paik" - juhendajaks õpetaja Anu Matteus, kitarridel Kristofer Apri ja Madis Loorents. Nende eestlaulmisel kõlas aktuse lõpetuseks ka Keila Kooli laul.

Aktuse salvestus.

Keila kolmes lasteaias saab linn pakkuda kohti 720-le lapsele, millest on hetkel täidetud 708. Sel õppeaastal alustab oma lasteaiateed kokku 146 sõimeealist last (Vikerkaare majas 57, Sipsiku majas 30, Mikis 30 ja Rukkililles 29). Rühmi töötab kokku 36 (Vikerkaare kahes majas 18, Mikis 9, sh üks väikerühm  ja Rukkililles 9). Kokku on Rukkililles 204 lasteaiakoht, Vikerkaare kahe maja 18 rühmas 340 last, Miki 9 rühmas 170 last.

Keila Rukkilille  Lasteaed pidas täna Tarkusepäeva ja oma kuraditosina sünnipäeva õpetaja Helle Suitslepp juhendamisel. Koolieelikud said pidulikult heisata tänase päeva puhul riigilipu ja kõik - nii Jaaniussid  kui Kiilid - lubasid  kindlasti järgmisel  aastal  kooli minna! Tantsiti, võimeldi, mängiti ja kõige lõpuks söödi uhket torti.

Kui kõik lapsed ja täiskasvanud olid 1.septembri hommikul Vikerkaare lasteaeda jõudnud ja maitsvad hommikusöögid ära söönud, tordid jm maiused valmis pannud (mõned rühmad tegid eelmisel õhtul), siis siirduti rõõmsalt sisehoovi. Lapsi ootasid seal vahvad kostümeeritud tegelased, kes etendasid kolmes osas näitemängu „Kolm põrsakest". Etendus meeldis kõigile väga. Peale etendust soovis direktriss Kaia kõigile head algavat uut aastaringi lasteaias. Iga rühm sai lastele lasteaias mängimiseks üllatuskingituseks kaks „Pop It" mängu. Huvitav olid see, et enamus lapsi oskas kohe hüüda, millega tegu. Näidendi tegelasi tänati lilledega. Suur aitäh tublidele organiseerijatele, esinejatele ja kõigile tublidele osalejatele! Lasteaed soovib kõigile põnevalt mängulist ja tarkuseteradest tulvil õppeaastat! Vaata pilte

Miki lasteaia Teadmistepäev. Vaata pilte 

Septembrikuus saab Harju Maakonnaraamatukogu lastealal vaadata näitust aabitsatest ning juubilarist lastekirjanik Jaan Rannapi raamatute näitust. Noortekirjanduse riiulilt leiab raamatukogu  suviste malevlaste raamatusoovitused ning lastetoas on suvelugemises osalenud laste joonistuses oma lemmikraamatutest. Suvelugejate raamatusoovitused on aga lastealal lugemiseks.

Tänane päev oli nii mõnelegi lapsele täna topelt pidulik, teatab Harju Maakonnaraamatukogu. Raamatukogu lugejaks registreerimine ja raamatukogu lugejakaardi saamine on samuti ülitähtis hetk meie elus.  Selleks, et lapsed saaksid raamatukogust raamatuid  koju laenutada, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita ja allkirjastada vastav nõusolek. Selleks tuleks tulla esmalt koos lapsega raamatukogusse või saata digiallkirjastatud nõusolek meili teel. Lähemalt saab lugeda siit.

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta sügisvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober kell 16.30. Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot. Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).

 

Neljapäev, 2.september:

Keila Linnavalitsus 193.istung 2.septembril 2021.

Linnavalitsus otsustas algatada kaasava eelarve menetluse. Järjekordse Keila linna kaasava eelarve ettepanekuid on võimalik esitada 3. septembrist 2021 kuni 30. septembrini 2021, otsustas täna Keila Linnavalitsus vastavat menetlust alustades. Samaga moodustas linnavalitsus komisjoni kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks, analüüsimiseks ja rahvahääletusele pandavate ettepanekute väljavalimiseks. Komisjoni juhib linnapea Enno Fels, . Lisaks kuuluvad komisjoni abilinnapead Inge Angerjas ja Maret Lepiksaar, linnaarhitekt Ramul Saarniit, Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Viljar Paalaroos, linnasekretär Maris Mäger, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe, pressiesindaja Valdur Vacht, SA Keila Leht juhataja Agu Veetamm ning Keila Noortevolikogu esindaja.

Linnavalitsus otsustas seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks kolmele Nurmenuku tänava kinnisasja osale.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks ka Linnamäe tee ja Ühendustee kinnistu osale. 

Linnavalitsus määras Turu tn 1 // Keila raudteejaam kinnisasja jagamisel uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Turu tn 7, asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% transpordimaa ning Keila raudteejaam // Turu tn 1// Jõe tn 70c, asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Linnavalitsus määras Haapsalu mnt 4 katastriüksuse ja Haapsalu mnt 6 katastriüksuse piiride muutmise tulemusel moodustatud reaalosale koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Haapsalu mnt 4 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa ning Haapsalu mnt 6 asukoht Harju maakond, Keila linn, sihtotstarve 100% elamumaa.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused kaugküttetorustiku projekti koostamiseks Roheline tn 4a ja Ülesõidu tn 5a kinnistule.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Paldiski mnt 7, 5b, Pargi tn 1, 2, 1a, 2b, 2d, 4a, Pargi tänav T2 kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu püstitamiseks Tuula tee 2d ja 2e kinnistul. Projekteeritud korterelamud on kolmekorruselised, hoonetes on kaks trepikodadesse viivat peasissepääsu. Projekteeritud on mõlemasse elamusse 13 korterit, millest 2 on kahetoalised, 10 on kolmetoalised ning 1 on neljatoaline.

Linnavalitsus väljastada Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale reklaami paigaldusloa Paldiski mnt ääres Vasara T1 kinnistule. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt, ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust.

Linnavalitsus määras heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" läbiviimiseks moodustatud komisjoni isikkoosseisu ja  riigihanke erimenetlusega „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas" seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni isikkoosseisu linnaaednik Anu Rei. Samaga arvati nende komisjonide koosseisust välja senine linnaaednik Mall Heinla, kellega on töösuhe lõpetatud.

Linnavalitsus volitas Keila linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus andis üürile ühe sotsiaaleluruumi ja muutis teise sotsiaaleluruumi kehtivuse aega.

Linnavalitsus teeb hanke alusdokumentide tingimustele vastava pakkumuse esitanud pakkujale Cramo Estonia AS-le ettepaneku hankelepingu sõlmimiseks lepingu tähtajaga 3 aastat, rendihinnaga 4552 eurot kuus, millele lisandub käibemaks. Leping sõlmiti täna õhtul.

Linnavalitsus otsustas rahastada kolme Lee OÜ teenusel viibiva lapse lapsehoiuteenust vastavalt arvetele.

Tänase seisuga on Keilas 17 aktiivset coronajuhtumit.

 

Reede, 3.september:

Tavapärasest paksemas Keila Lehes: esiküljel koolirahust. Ka kolmanda külje päevateema on asjakohane - abilinnapea Eike Käsi kirjutab linna koolidest ja lasteaedadest. Uudistes Keila oma aabitsast, Anu Reist - uuest linnaaednikust, 25-aastasest Keila Sotsiaalkeskusest ja sotsiaalvaldkonna selle aasta sädeinimesest Lea Türksonist, kooliehituse objektijuhist Annegrete Külaotsast, suvelugemisest, teatetantsust, nutikatest prügikastidest, kuuekordsest Eesti meistrist Jaanus Väljamäest, lauatennisest, "nutikaelast" ning busside sõiduplaanist. Leht meenutab, et Pargi tänava ajutine liikluskorraldus ei soovitab Pargi tänava koolimajja jalgsi minema. Palamets jätkab pajatustega Villem Ernitsast. Tegija on Meeta Prillop. Keila Lehe vahel on Noorteleht

Tänasest algas kaasava eelarve ideekorje. Järjekordse Keila linna kaasava eelarve ettepanekuid on võimalik esitada kuni 30. septembrini 2021.

Info ja viide ankeedile: https://www.keila.ee/kaasav-eelarve

Ankeet: https://forms.gle/gQYmnCbEHnxm1r3VA

Keila Haiglas on vaktsineerimine. Kell 13.00-15.00 saab vaktsineerida ka Kibuvitsa Perearstikeskuses.

 

Pühapäev, 5.september:
Ringkäigud Keilas korraldab Mälestustahvliretke. Kui hästi tunned Keilat? Teeme üheskoos koduloolise jalutuskäigu linnatänavatel ja vaatame üle kohad, kus asuvad praegu või on asunud minevikus mälestustahvlid, ausambad ja mälestuskivid. Retke hind 5 EUR/inimene. Kohtume Keila kirikuaia väravate juures. Kestus 4-5 km ja 2-3 h (sõltuvalt sellest, kui jutuhoogu satume). Kas tead, kus asuvad Keila vanimad reeperid? Mis on saanud ENSV perioodil Keskpargis asunud punarevolutsionäär Alice Tisleri büstist? Kuhu on kadunud Keila 1918. aasta lahingu kommunistlik mälestusmärk? Mitme muusiku haud Keilas on mälestuskiviga tähistatud? Kui palju on meil hariduse andmisega seotud mälestustahvleid ja -kive? Kus on säilinud vanade maanteetrasside kilomeetripostid? Kui mitu Eduard Vildega seotud mälestusmärki on asunud Keilas ja Keila lähiümbruses? Tule Mälestustahvliretkele ja saad teada! Giid on Kadri Aller.