« Tagasi

Keila Linnavolikogu 45. istung

 

Keila Linnavolikogu 45. istung toimus teisipäeval, 31. augustil 2021.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.           Linnapea aruanne

2.           Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 ja pani linnavalitsusele ülesande vaadata kava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga nelja aasta järel.

 

3.           Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarve

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarvet, mille kogumaht on  203 799 eurot. Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 122 180 eurot,  põhitegevuse kulud 231 161 eurot, investeerimistegevuse muutus on kogusummas 62 175 eurot. Saadud sihtotstarbelistest toetustest on kavas suurendatakse Keila linna eelarvet 25 759 eurot. Saadud tegevustoetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 93 108 eurot. Majandamiskulusid vähendatakse Keila linna eelarves 33 000 eurot. Keila linna viidasüsteemi ehitamist käesoleval aastal ei teostata. Selleks planeeritud investeeringute kulud summas 100 000 eurot suunatakse ümber Keila mõisa pargis asuva linnuse konserveerimistööde lisavajaduse katteks (26 300 eurot), koerte mänguväljaku rajamiseks )25 000 eurot)  ning jõeäärse puhkeala rajamiseks (14 000 eurot) Ülejäänud summa 34 700 eurot suunatakse kassajääki. Kassajäägi arvelt kaetakse Keila lasteaias Vikerkaar avatava uue rühma avamisega seotud kulud kokku 27 478 eurot. Keila Kooli põhjamaja köögiruumide remondi teostamiseks eraldati 20 000 eurot ja Keila Linnavalitsuse saalis toimuvate koosolekute internetis ülekandmiseks vajalik helitehnika ja veebikaamera soetamiseks 15 000 eurot.

 

4.           Piiri tn 7a kinnistu omandamisega seotud kohustuste võtmine 

Keila Linnavolikogu otsustas jätta riigilt Keila linnale tasuta omandamiseks taotletud Keilas Piiri tn 7a kinnistul asuvad hooned senise kasutaja Eesti Geoloogiateenistuse kasutusse kuni neljaks aastaks ja tasudes Eesti Geoloogiateenistuse poolse kinnisasja kasutamisega seotud kulud (heakord, turvalisuse tagamine, elektrikulu) kuni 360 euro ulatuses kalendriaastas, samuti tagada kinnistul asuvate hoonete remont.

 

5.           Rahalise kohustuse võtmine       

Linnavolikogu otsustas võtta rahalise kohustuse 4552 eurot kuus (+km), millega kaetakse Keila Linnavalitsuse poolt läbiviidud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel Vikerkaare lasteaia rühmaruumiks renditava moodulmaja kulud.

 

6.           Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine 

Keila Linnavolikogu muutis oma 27. jaanuari 2015 määrust „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" paragrahvi 4 lõiget 1, mille uus sõnastus on: „ (1) Toetust makstakse juhul, kui lapsevanema omaosalus ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust  arvestusega, et lapsevanema omaosalus ei ületa lapse kohta 70 eurot kuus."  Määruse  eesmärk on võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine munitsipaallasteaia ja eralapsehoiuteenuse kasutajate osas ning uute perede Keilasse elama asumise soodustamine.

 

7.  Keila Linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse   -  võetud päevakorrast maha.