« Tagasi

13.nädal 2021.a

 

Esmaspäev, 29.märts:

Linnapea Enno Fels oli kuni 1.aprillini puhkusel. Teda asendas abilinnapea Maret Lepiksaar.

Kevadised arboristitööd on alanud, kõrghaljastuse hoolduslõikus on kavas Jõe, Tähe tänaval, Ohtu teel. Alanud on ka talveprahi koristus tänavatelt – kõnniteedelt. OÜ Turf puhastab kõnniteid ning pargiteid, AS Keskkonnateenused parklaid ja sõiduteid.

23.03.2021 a. toimus Eesti Muusikakoolide Liidu videokonkursi "Parim noor instrumentalist 2021" üleriigiline voor saksofoni eriala õpilastele. Keila Muusikakooli õpilased saavutasid väga head tulemused: II vanuserühm: Maria Nicole Garnaźa diplom (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov); III vanuserühm: Mia Rõuk II koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov), Jaan Oskar Ojastu III koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov), Liisa Kantsik III koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov) , Martha Lota Maasikas III koht, (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov), Mathias Lambing III koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov).

Saabus teade, et Lääne-Harju vallas, Illurma külas avastati eriti ohtlikku lindude grippi nakatumine . Ohustatud ja järelevalvetsoon hõlmab Lääne-Harju, Saue ja Harku valla territooriumit kui ka Keila linna.  Juhtum avastati A.K.S.S Grupp OÜ lindlas, kus on hetkel ca 20 lindu. Endiselt kehtib üle-eestiline kodulindude väljas pidamise keeld.  Kümne kilomeetri raadiuses A.K.S.S Grupp OÜ lindlast on kehtestatud piirangud. Piirangud puudutavad lindude üle arvestuse pidamist, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised.

Linnugripi peamised sümptomid: -    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;  isutus, uimasus kõhulahtisus;    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks; munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde: hoida linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega; ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde; enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud. juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti. Välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu: Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid. Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisuse enda lindude kaitseks.

Vikerkaare lasteaia Arabellade meeskond koostas ühe vahva õppematerjali. Jänes Robert (Arabella rühm osales jõuluperioodil jõulupuu konkursil,  mille raames nad jänese võitsid) käis seiklemas Keilas. Kuidas täpselt pilte kasutada, on huviliste vaba valik.  Arabellad pakuvad aga mõned ideed:  Jalutuskäik Keilas, uuritakse, kui palju tuttavaid kohti piltidelt üles leitakse (Kohapeal lapsed uurivad, kas on sama koht jne). Piltidelt uuritakse koos lastega, mis kohtadega tegemist on, suuremad saavad panna asukohad paika Keila kaardil, matkata sihtkohta. Kuna teekond tuleb üsna pikk, on võimalus punkte külastada mitmel erineval päeval. Tegutsemiseks ka hetkel kodus olevatele lastele, kes saavad koos peredega kohti otsida ja nt. lasteaeda pilte saata. Taaslavastus piltidest oma loomakesega jne. Pild Leiab SIIT

 

Teisipäev, 30.märts:

Keila Linnavolikogu 41. istung toimus teisipäeval, 30. märtsil 2021.a kell 18.00 kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetas elektrooniline süsteem ZOOM.

Keila Linnavolikogu saatis II lugemisele Keila linna 2021.aasta I lisaeelarve kogumahus 662 188 eurot. Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse I lugemisele Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve, mille maht on 662 188 eurot. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 106 147 euro võrra, millest suurem osa ehk 15 773 eurot läheb toimetulekutoetusteks. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 568 578 eurot, millest 426 540 eurot kavandatakse Pargi 2 rajatava koolihoone juurdeehituse mööbli soetamiseks. Kassajäägi arvelt planeeritakse lauluväljaku ehitamisele suunatakse täiendavalt 75 000 eurot, Tuula teele rajatava kergliiklustunneli ehitusele 140 000 eurot, Keskparki avaliku tualettruumi rajamiseks planeeritakse 60 000 eurot,  SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Avaliku ruumi liigiti kogumise taristu arendamine" raames suurendatakse tegevusala Jäätmekäitlus majanduskulusid 170 000 eurot, millest omafinantseeringu suuruseks on 70 000 eurot. Tuginedes Keila Kultuurikeskuse taotlusele teostada olulisi parendusi hoone saalis ja lavaruumis on lisaeelarves kavandatud eraldada investeeringuteks 95 000 eurot. Nimetatud summa sisaldab ka uute kardinate ja lava eesriide soetamist summas 13 000 eurot.  Harju Maakonnaraamatukogule soetatakse AS-i Cleveron raamatukapp.  Keila Linnavalitsuse hoone I korruse ruumide ümberehituseks sotsiaaltöötajatele kuluvad 56 000 eurot, millele lisandub 15 000 eurot moodustatavate töökohtade sisustamiseks. Nutikate liiklusmärkide ja autode kiirust mõõtva radari soetamiseks planeeritakse 20 000 eurot.

Linnavolikogu andis Keila Linnavalitsusele nõusoleku hüvitada 1,5- kuni 3-aastase lapse kohatasu omaosalus eralapsehoiuteenuse mittekasutamisel 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta . Tänase seisuga  on eralapsehoiuteenuse kasutamise leping sõlmitud 6 erineva teenusosutajaga kokku 18. -l lapsevanemal. Maksimaalne kuu kulu lapsevanema poolt makstava kohatasu omaosaluse kompenseerimise korral 11.märtsist kuni 11. aprillini oleks 1260 eurot, maksimaalne summa ühe kasutaja puhul on 70 eurot.

Linnavolikogu kehtestas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra. Kooli toilustaja peab tagama statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse 2021/2022.õppeaastal 1.-9. klassi õpilastele Keila linna eelarvest ja 10.-12.klassi õpilaste puhul lapsevanem või eestkostja poolt. Määrusega reguleeritakse ka Vabariigi Valitsuse ja/või Terviseameti korraldusega õpilaste distantsõppele saatmise korral sooja koolilõuna asendamine toidupakiga. Toidupakid valmistatakse õpilastele, kelle vanemad või siis vähemalt 18-aastased õpilased ise  on selleks soovi avaldanud.  Avalduste kogumise, toidupakkide koostamise ja jaotamise korraldab kool koostöös kooli toitlustajaga.

Linnavolikogu muutis regulatsiooni ajakohastamiseks oma 17. detsembri 2013 määrust „Raieloa andmise tingimused ja kord". Muuhulgas on muudetud preambulat, kuna muudetud veeseadusest ja muinsuskaitseseadusest puuduvad täna preambulis viidatud sätted. Samuti on kaotatud sätetest Keskkonnaameti struktuurimuudatustest tingitult viited Keskkonnaameti regioonile.

Linnavolikogu kinnitas kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees: Ivar Krustok ning liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Urve Paltser, Anneli Pärlin, Andres-Indrek Paukson, Daniel Sei ja Pärje Ülavere.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni uue koosseisu: esimees: Viljar Paalaroos, aseesimees Mati Krusel ning liikmed Ivar Krustok, Tanel Suslov, Meelis Aab, Margus Nigol, Madis Kõrvits, Helen Reis, Priit Orusalu, Mati Õunloo ja Timo Suslov.

 

Kolmapäev, 31.märts:

Coronast: olukord Keilas pole oluliselt paranenud. Viimasel ööpäeval registreeriti 11 uut nakatumist, viimasel kahel nädalal on nakatunud 133 inimest (100 000 tuhande elaniku kohta 1 324,17. Võrdluseks suhtarv 100 000 elaniku kohta on Harjumaal 1 762,39 ja Eestis 1 286,33).

Rahandusministeeriumi tuletas meelde, et 1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.

Seoses kehtivate piirangutega Vaiksel Nädalal ja Ülestõusmispühadel tavapäraseid jumalateenistusi ei toimunus. Miikaeli kirik on avatud isiklikuks palvetamiseks järgmistel aegadel: k Kolmapäeval, 31. märtsil kell 11 – 13,  Suurel Neljapäeval (1. aprill) kell 18 – 19 (kohal õpetaja), Suurel Reedel (2. aprill) kell 11-12 (kohal õpetaja),  1. Ülestõusmispühal (4. aprill) kell 11-12 (kohal õpetaja) ja 2. Ülestõusmispühal (5. aprill) kell 11-12 (kohal õpetaja).

Autode rendiga tegelev CityBee Estonia andis teada, et nende tegevuspiirkonda on lisandunud Maardu, Saku, Saue ja Keila.

Maa-ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös on valminud 3D kaardirakendus. Selline näeb välja Keila. Vaata oma kodumaja ka üle 🙂

 

Neljapäev, 1.aprill:

Selle nädala Keila Leht ilmus pühade tõttu 1.aprillil. Esilehel Kloogaranna uuest ilmest. Uudistes linnugripist Keila lähistel, Eva-Lotta Kiibuse olümpiapiletist, koolirahu väljakuulutamisest Keilas, noormuusikute edust, Päästeameti küttesüsteemide portaalist. Saame teada korvpallikooli tegutsemisest koroona ajal ja distantsõppest koolis. Matthias Burghardt on kirjutanud Ülestõusmispühade mõtiskluse. Päevateemal - 1.aprilli puhul on huumorist kirjutanud Hillar Palamets. Palametsa pajatus on Oskar Lutsu följetonidest. Tegija on Tarmo Klaar.

Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Keila Linnavalitsuse 169.istung 1.aprillil 2021.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 1069,90 eurot ja  volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva isiku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus kehtestas tagasiulatuvalt Keila linna munitsipaallasteaias osalustasu määra 0 eurot Keila Lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja Naksitrallide rühmas perioodil 27.02-09.03.2021.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Põhja tn 20, 27, 29, 31, 33, Piiri tänav ja Põhja tänav kinnistutel. Enne ehitustöödega alustamist tuleb maaomanikke kirjalikult teavitada eelseisvatest töödest.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa veetorustiku ehitamiseks Männiku tänaval. Ehitamiseks on vajalik maaomaniku nõusolek. Enne ehitustöödega alustamist tuleb piirnevate kinnisasjade omanikke kirjalikult teavitada eelseisvatest töödest.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ärihoone laiendamiseks Paldiski mnt 35 kinnistul. Projekt käsitleb Paldiski mnt 35 kinnistul paikneva Bauhofi kaupluse välimüügiala varikatuse laiendust koos variseinte lisamisega olemasoleva hoone lääneküljele. Projektiga käsitletav ala on valdavalt kaetud asfaltiga, krundi põhja- ja idanurgas paikneb vähesel määral madal- ja kõrghaljastust. Uusi asfaltplatse ei rajata. Olemasolevat varikatust pikendatakse 7m ja varikatuse alusele välisperimeetrile paigaldatakse variseinad.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Paldiski mnt 21 kinnistule rajatud AS Entek katlamaja korstnale. Projekti käigus paigaldati olemasoleva telliskorstna kõrvale uus 25 m kõrgune korsten, kuhu ühendati suitsutorud kahest olemasolevast gaasikatlast. Uus korsten koosneb kahest isoleeritud roostevabast suitsutorust läbimõõtudega Ø800 ja Ø400 mm ning väliskestast läbimõõduga Ø1600 mm. Reservis olev kütteõli katel jääb ühendatuks vana 45 m kõrgusega telliskorstnaga, kuna seda kasutatakse vaid juhul, kui maagaasi tarnes on probleeme või mõni gaasikatel on remondis ja tipukoormus on vaja katta. Ehitise omaniku esindaja Leino Reinola sõnul oodatakse, et maagaas jõuab lähiaastatel Keilasse. Seejärel saab vana korstna lammutada. Metallkorsten paigaldati vundamendile katlamaja loodes oleva seina lähedale ca 3,5 m kaugusele seinast. Asukoht jääb olemasolevatest gaasikateldest tulevate suitsukanalite vahele.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Keila linna jalgratta- ja jalgtee eskiis" edukaks Roadplan OÜ pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega 19 690 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.  Kvalifitseerituks osutusid ka Osaühing Keskkonnaprojekt, AS Infragate Eesti ja Tuulekaru OÜ pakkumised. Projekteerimisele tuleb kuus kergliiklustee lõiku.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks „Laua- ja sülearvutite kasutusrent" e-menetlusena ning määras riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Maret Lepiksaar, kes juhib ka hankemenetlusega seotud tegevuste läbiviimiseks moodustatud komisjoni. Aasta alguses linn juba korraldas ühe hanke, kuid selle võitja ei olnud valmis hankelepingut sõlmima.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile 2021/2022 kuni 2025/2026 õppeaastaks" suhtes edukaks Baltic Restaurants Estonia AS pakkumus, mis oli vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast enim väärtuspunkte saanud pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel hindas hankija esitatud menüüd, tervisliku ja mitmekesist koolipuhvetit, ajalist operatiivsust, toitlustaja poolt lisatasuta pakutavate asjakohaste lisateenuste hulka ning päevaprae hinda.

Vastavaks tunnistati ka Baltic Restaurants Estoni AS, Aktsiaselts Eesti Eine ja Osaühing Comlink pakkumused. Kvalifitseeriti kinnituste alusel Aktsiaselts Eesti Eine ja Osaühing Comlink pakkumine.

Linnavalitsus väljastas korduva reklaami paigaldusloa Loomaarst OÜ-le. Reklaami võib paigaldada kuni 31.12.21 Luha 13a kinnistul asuva garaaži otsaseinale. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt. Reklaamipind on ühepoolne PVC kangas suurusega 2,0 x 5,0 m, mis näitab Loomakliiniku logo ja informatsiooni Keilas tegutseva loomaarsti kohta.

Linnavalitsus kuulas Riigikogu liikme, endise Keila abilinnapea Timo Suslovi informatsiooni Keila linna vesinikuvisioonist. „Keila linnavalitsusel on tahe vaadata energia tarbimise tulevikuperspektiiviga. Tänaseks on selge, et senised energiaressursid ei ole jätkusuutlikud, midagi tuleb muuta. Eesti on kõige suurem CO2 tootja inimese kohta. Lisaks oluline on läbi mõelda kriisi ajal kriisisituatsioonid," ütles Suslov tuues näiteks ulatusliku elektrivarustuse katkestuse Võrus või kuidas hakkama saada, kui reoveepuhasti on elektrita.

Nendele küsimusele vastust otsides on Keila linn leidnud spetsialistid, kaasanud koostööpartnereid Tartu Ülikoolist ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika instituudist (KBFI) ja koostanud nende abil vesinikuvisiooni. Keila linn on huvitatud olemast Eestis pilootprojektiks vesinikutehnoloogia arendamisel ja rakendamisel. Strateegiat tutvustades kinnitab Suslov, et Keilal on vesiniku pilootprojektiks on infrastruktuuriliselt hea asukoht. Strateegia eesmärk on võtta kasutusele vesiniku bussid Keila linna bussiliinil ja maakonna bussiliinil aastaks 2026, rongidele mõeldud vesiniku tankla 2027 aastal  ja vesiniku tankla 2030 aastaks. Ehitiste energiajulgeoleku parandamiseks võiks olla Keila Vesi AS-i reoveepuhastisse päikeseenergial põhineva vesiniku tootmise üksuse loomine aastaks 2026 ja sarnase lahenduse loomine PJV hooldushaigla jaoks aastaks 2028. Rohelise vesiniku tootmiseks on lähimad taastuvenergia tootmisvõimsused Paldiski lähedal asuvad tuulepargid. Tasub uurida Keila vesiniku tootmiseks sobiva võimsusega päikeseparkide loomise võimalusi. Strateegia väljatöötamist toestas Hollandi riik.

Linnavalitsuse ees on koha leidnud vesinikutankla aparaat. Tankla veel ei tööta, kuid sellest pole hullu, sest Eestis on vaid loetud hulk vesinikku tarbivaid sõidukeid. Keila on esimene omavalitsus, kellel on koostatud oma vesinikustrateegia.

Linnavalitsus kinnitas Keila linnale kuuluva maatüki Keskväljak 11 ca 174 m² suuruse osa  eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja kuulutas pakkumise võitjaks ainukese pakkumise esitanud Mahlamüts OÜ, pakkumine hinnaga 75 eurot kuus, mis tasutakse ühekordselt (st kokku 300 eurot) lepingu sõlmimisel kogu üüriperioodi eest ette.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega nõustumisel tagataks projekti „Keila Põhja 12a lasteaiahoone energiatõhususe parandamine" omafinantseering 59,9% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 659 000 eurot perioodil aprill 2021 kuni 31.12.2023.

Noortekeskus avas meelelahutusliku kahooti - nr.10 "Pidu Ja Naer". Mäng toimus koostöös The Vintro Show ninamehe Maikel Mõttusega. Voorud: I Eesti Varia. II varia laiast ilmast III Maikel Mõttus ning lõpetuseks IV. nagu ikka inimlikku tunnetuslikku poolt ning õnne vajavate küsimuste voor.

Täna veidi enne kella 16:00 toimus liiklusõnnetus Keilas, Jaama tn ja Haapsalu mnt ristmiku piirkonnas. Ülekäigurajale sõitis küll kiivrit kasutanud laps, kuid veendumata oma tegevuse ohutuses ja põrkas kokku Jaama tn-le pööranud sõidukiga.  Õnneks olid mootorsõiduki kiirus väike ja kogu juhtum kiirus vaid 10a tõukeratturile esialgu ehmatusega. Politsei piirkonnavanem Mart Meriküll pööras linnakodanike tähelepanu, et ülekäigurada tuleb ületada mitte sõites, vaid jalgsi liigeldes. Põhjus väga lihtne: kui sõidad, oled juht ja mootorsõiduki juhil puudub otsene kohustus teed anda, kui liikled jalgsi, siis oled jalakäija. Liiklussituatsioonis ei pruugi sõidukijuht kiirema liiklejaga ülekäigurajal ka arvestada . Enne igat manöövrit liikluses, veendu oma tegevuse ohutuses, sest kannatajaks jääb alati nõrgem pool – jalgratta-, tõukeratta-, või muu sarnase liikumisvahendi juht. Lapsevanemad, palun räägime oma lastele see teema veelkord üle, et ei juhtuks midagi hullemat!  Ka turvavarustuse kandmine peale kohustusliku kiivri, säästab õnnetuses (ka ise kukkudes) liiklejat, kirjutas turvalist Keilat soovides Mart Meriküll.

Harjumaa Muuseum meenutas, et 1.aprill on karjalaskepäev ja naljapäev. Karjalaskepäev tähistab karjatamisperioodi algust ning kuulub väga vanade tähtpäevade hulka. Karjalaskmispäeval on kari esimest korda välja aetud, olgu või üle hange.

1.aprillil oli tervisekeskuses Keila eakate vaktsineerimine covid 19 vastu.

Keila piirkonna ohvriabitöötaja on Helin Kapsta ja ta võtab eelneval kokkuleppel abivajajaid vastu Keila konstaablijaoskonnas (Keskväljak 8a, Keila) neljapäeviti. Helin Kapsta kontaktid on  5781 1396, e-post: Helin.Kapsta@sotsiaalkindlustusamet.ee . Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Lähemalt loe https://www.palunabi.ee/

 

Reede, 2.aprill

Hommikupoole öösel vastu laupäeva, 3 sõitis Keilast mööda suurveos Jüris asuvas ettevõttes Estanc valmistatud hiigelsuure boileriga, mis transporditakse Paldiski sadamast laevaga Uruguaysse sealsesse tselluloositehasesse. Boilerit transporditi spetsiaalselt Soomest toodud veoki ja haagisega, mille kogupikkus ulatub 50 meetrini. Veidi alla 300-tonnisel haagisel on 26 telge ja 104 ratast ning eriveose kõrgus küünib ligi 8 meetrini  ja laius 7 meetrini. Päevaks peatus suurveos Paldiski maanteel, Valkse juures asuvale aeglustusrajale.

Spordisemu korraldas lastele orienteerumismängu. „Jänku Juss kalpsas hommikul Keila linna vahel ringi ja peitis kõik munad ära. Munad leiab üles kaardi järgi," kirjutas Spordisemu ehk Urmas Paejärv Facebookis. Lisaks avaldas ta mõned pildid: suurematele munaotsijatele 3D piltidega kaart ja väiksematele algajate kaart Keilast koos munade asukohtadega

Suure Reede Jumalateenistused kanti üle interneti. Miikaeli kirikus salvestatud teenistusel teenis Matthias Burghardt, orelil mängis Aivar Uuk, liturgia viis läbi Volli Nugis, eestlaulja oli  Kristjan Kelement, luges Kristjan Kannukene.  Video tootis Raul Raudsepp.

 

Pühapäev, 4.aprill:

1.Ülestõusmipüha Jumalateenistus on salvestatud.