« Tagasi

2.nädal 2021.a

Esmaspäev, 11.jaanuar:

Täna algasid Harju KEKi peahoone konstruktsioonide lammutustööd.  2019 Keila linnavalitsuse poolt läbi viidud küsitlusel linna arengu perspektiivide kohta, tuli linnakodanikelt palju kommentaare teenuste või tegevuste kohta, mida täna linnas ei pakuta – olgu see seotud tervishoiu, meelelahutuse, kaubandusega või muuga.  Algatatud detailplaneeringu järgi on Harju KEK-l võimalus Keila Tööstuspargi territoorium ümber planeerida selliselt, et 9 ha suurune ala Ehitajate tee ja Paldiski mnt poolsest küljest on uue liikluskorralduse ja hoonete paigutusega linnarahvale igapäevateenuste kasutamiseks avatud. Sellega seoses tuleb olemasolev amortiseerunud või taastamiseks tehniliselt piiratud lahendustega hoonestus osaliselt või täielikult lammutada. Harju KEK`i tegevjuht Janek Lehtmets: "Kogu territooriumi arendus on planeeritud ellu viia mitmes etapis. Esimeses etapis on plaanis rajada multifunktsionaalne koguperekeskus. Hetkel töötame välja projekti kontseptsiooni. Millised saavad olema konkreetsed teenused ja funktsioonid, on täna veel vara kinnitada. Samuti ei ole hetkeks teada projekti täpne realiseermise ajakava.  Keila inimesed väärivad rikkalikku elukeskkonda. Keskkond ja majanduslikud võimalused on pidevas muutumises nagu ka pea kõigi inimeste elukorraldus. Kõik see on loonud olukorra, kus suurlinna elumugavused on oma tähendust kaotamas ning inimeste vajadus privaatsuse ja looduslähedasema keskkonna järele vaid kasvab. See on võimalus Tallinna lähipiirkonna keskustele sealhulgas Keilale tõsta oma tähendust ja tähtsust, seda eelkõige inimeste jaoks.  Meil on võimalus muuta Keila õigete otsuste ja valikutega atraktiivsemaks, energilisemaks ja tuntumaks. Ja seda kõike meie kõigi jaoks.  Keila patrioodina lisan: „Sellist Keilat ma tahan - pidevalt arenev linnakeskkond, uued ärivõimalused, lisanduvad töökohad. Soovime pikaajaliselt panustada Keila linna arengusse.""

Terviseradadelt: rajameister Raido Notton on asfaltpõhjaga suusaradade kõrvale nüüd lükanud eraldi raja jalutajatele. Nii on jalutajatele loodud võimalus liikuda suusaradu rikkumata.

Kelgumäel ikka juhtub, et plastmassist kelgud katki lähevad. Palve kelgutajatele, et purunenud kelgu tükid jõuaksid mäe all oleva prügikasti sisse või äärmisel juhul selle kõrvale, et rajameistri kallis aeg ei kuluks nõlva koristamisele.

Jõe tänava korvpalliplatsile on Keila skaudid valanud jääväljaku. Kohalikud valavad jääd ka Mudaaugu korvpaliplatsile.

Riigi Ilmateenistus andis Erakorraline teabena teada , et 12.01.21 on oodata tihedat lumesadu ja tuisku ning kagutuule tormi. Ööpäeva jooksul lisandub orienteeruvalt 10-15 cm. Liiklusolud muutuvad keeruliseks! Tihe lume- ja lörtsisadu halvendab nähtavust. Teedele tekkivate tuisuvaalude ja tugeva külgtuule tõttu sõidukite juhitavus halveneb. Tormituul võib puid murda ning põhjustada elektri- ja veekatkestusi.

Harju maakonnaraamatukogu Oranzil seinal on kuni 29.jaanuarini Haapsalu Fotoklubi näitus „Luhal ja niidul. Matsalu loodusfilmide festivalil".

Harjumaa Muuseum alustas oma Facebooki lehel uue rubriigiga, milleks on kuu museaal. Esialgsete plaanide kohaselt on kavas iga kuu tutvustada ühte eset muuseumi  kogudest. Esimesena esitleti luust uiske (aastast 1900-1940). Uisud seoti saabaste külge. Uisud valmistati hobuse kodarluust, ninaots lõigati ülespoole kaarduvaks ning põhi lihviti lamedaks. Uisud saadud Vihterpalust Tõnistemäe talust.

Järgides Terviseameti soovitust, mis saabus esmaspäeval, 11. jaanuaril, alustavad Keila Kooli 1.- 4. klasside ja kõikide eri- ning tõhustatud toega klasside õpilased ( 1.- 9. kl.) kontaktõppes alates teisipäevast, 12. jaanuarist.

 

Teisipäev, 12.jaanuar:

Linnavalitsus ootab informatsiooni asbestijäätmete kohta Keila kinnistutel. Asbest võib olla kasutuses (katusematerjal eterniit, asbestpapp, asbestplaadid jne.) või juba kasutusest kõrvaldatud.  Informatsioon on vajalik, et planeerida järgmisteks perioodideks vahendeid asbesti sisalduvate ohtlike jäätmete kogumiseks. Info edastab linnavalitsus Keskkonnaministeeriumile.  Linnavalitsus palub kõikidel kinnistu omanikel  täita hiljemalt 25.jaanuariks küsimustik ja anda teada nii eterniidijäätmetest kui muudest asbesti sisaldavatest materjalidest, millest sooviksite vabaneda. Palume märkida eterniidi kogus (1m2 eterniiti kaalub ca 15 kg) ja oletatav asbestijäätmete kogus. Vastata saab SIIN

Harjumaa Muuseum kuulutas välja registreerumise 15.-18.veebruarini toimuvale Vastlapäeva programmile. Programmis tutvustatakse vastlapäeva rahvakombeid ning näidatakse vanaaegseid suuski, kelke ja uiske. Kui on lund, lastakse vastlaliugu, kui lund pole, aetakse kada metsa. Sihtrühm on lasteaiad ja I-II kooliaste.

 

Kolmapäev, 13.jaanuar:

Keila Kool avaldas loodusfotode konkursi "See hetk..." võitjate tööd. Vaata SIIT

Keila Kooli staadionile rajati kooli kehalise kasvatuse õpetajate initsiatiivil suusarada. Rajad ajas sisse Keila Tervisekeskuse rajameister Raido Notton.

 

 

Neljapäev, 14.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 157.istung 14.jaanuaril 2021.

Linnavalitsus otsustas rahastada Käo Tugikeskuses päevakeskuse teenusel viibiva kodaniku teenust 883 euro ulatuses ühes kuus. 

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks kolm oma korraldust hooldajatoetuse maksmisest. Vajadus korralduste kehtetuks tunnistamiseks tuleneb asjaolust, et 1. jaanuarist 2021 kehtivast määrusest tulenevalt on hooldajatoetuse määramise pädevus antud linnavalitsuselt kui kollegiaalorganilt pädevale ametnikule, mistõttu saab hooldajatoetuse muudatused otsustada linnavalitsuse asemel pädev ametnik, kes teeb isikute abivajaduse hindamise järel uued otsused isikutele sobivate sotsiaalteenuste ja -toetuste määramiseks.   

Linnavalitsus määras kolme Eha tänava äärse kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna. Eha tn 79 ( 600 m², elamumaa) liitmiseks sellega piirneva erastatava maaüksuse koha-aadress on Harju maakond, Keila linn, Eha tn 79a; erastatava maa sihtotstarve elamumaa; ligikaudne pindala: 168 m²; maksustamishind: 345 eurot. Eha tn 81 kinnisasjaga (pindala 600 m², elamumaa) liidetava erastatava maaüksuse koha-aadress on Harju maakond, Keila linn, Eha tn 81a; erastatava maa sihtotstarve elamumaa; ligikaudne pindala: 166 m²; maksustamishind: 350 eurot.

Eha tn 83 kinnisasjaga (pindala 600 m², elamumaa) liidetava erastatava maaüksuse koha-aadress Harju maakond, Keila linn, Eha tn 83a;  erastatava maa sihtotstarve elamumaa; ligikaudne pindala: 164 m²; maksustamishind 335 eurot.

Eha tn 85 kinnisasjaga (pindala 600 m², elamumaa) liidetava erastatava maaüksuse koha-aadress Harju maakond, Keila linn, Eha tn 85a; erastatava maa sihtotstarve elamumaa; ligikaudne pindala: 162 m²; maksustamishind: 320 eurot.

Linnavalitsus määras oma varasema korralduse muutmisega Eha tn 87 kinnisasjaga liidetavale maaüksuse maksustamishinnaks 320 eurot.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Aiandi tänaval ehitatud kanalisatsiooni- ja veetorustikule Aiandi tn 5 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Pargi tänav T2 (sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 11839 m²) kinnisasjale 0,4 kV õhuliini ümberpaigutamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega tunnistataks Jõe tn 64-5 korteriomandiavalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamine osavõtjate puudumise tõttu nurjunuks ja enampakkumise menetlus lõppenuks.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna heakorraeeskirja muutmise eelnõu. Eeskirjas sätestatakse kasutusest väljas olevas sõiduki definitsiooni, mille kohaselt kasutusest väljas olev sõiduk on sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus rohkem kui 60 päeva või tehnoülevaatus rohkem kui 60 päeva või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära. Eeskirja täiendatud sõnastuse kohaselt on keelatud kasutusest väljasoleva sõiduki ja romusõiduki parkimine avalikul teel või muul üldkasutataval maa-alal või korterelamu maal ilma maavaldaja loata või romusõiduki parkimine kinnistu tänavaäärses osas. Samuti keelatakse avalikul territooriumil vabalt elavate lindude ja loomade toitmine kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.

Eesti Vabariigi Valitsus võttis vastu otsuse, et koolid lähevad üle kontaktõppele alates 25. jaanuarist. Kuni sinnamaani jätkub õppetöö praeguse korra järgi.

Selgusid Eesti Muusikauhindade nominendid. Auhindu jagatakse kokku 19 kategoorias. Nende seas antakse välja ka tiitel Panus Eesti Muusikasse ning rahvahääletuse tulemusel selgub Aasta Artist. Enim nominatsioone on nublul, kes kandideerib auhinnale nii Aasta Hip-Hop/Rap/R'n'B Artisti, Aasta Debüütalbumi, Aasta Meesartisti, Aasta Muusikavideo kui ka Aasta Albumi kategoorias. Lisaks on nublu nomineeritud kahe looga ka Aasta Parim Laul tiitlile. Eesti Muusikaauhinnad on galakontsert, mida Eesti Fonogrammitootjate Ühing korraldab eesti muusikute ning muusikalise loomingu tunnustamiseks.

Tihe lumesadu on teinud tööd lumekoristusega tegelevatele ettevõtetele. Kui teede korrashoiuga on linnavalitsus üldjoontes rahul, siis kõnniteede korrashoiuga linn rahul ei ole. Abilinnapea Timo Suslov saatis hooldusega tegelevale Keskkonnateenustele märgukirja kõnniteede ebakvaliteetsest koristusest.

 

Reede, 15.jaanuar:

Keila Lehes: esiküljel looduse aasta tegijatest. Uudistes Harju KEKi peahoonest, Keila kirikust postmargil, distantsõppest, eterniidi kaardistamisest, romusõidukitest, muusikute konkursist, Leht teeb kokkuvõtte 2020.aasta esimese poole kronoloogiast. Palamets pajatab idasuunalisest hansakaubandusest. Tegija on Kadri Leping.

Oli  viimane päev esitada kandidaate Keila linna kultuuripreemiale, Keila 2020.aasta sündmuseks  ja Keila 2020.aasta tegijaks.

Selgusid 15 Keila linna elanike kampaania 300 euro suuruse auhinna võitjat. Võitjate nimed avalikustatakse pärast võitjalt sellekohase nõusoleku saamist. Aasta lõpus, elanike kampaania ajal registreeris end Keila elanikuks ja sai selle eest 100 eurose preemia 138 inimest. Loosimisest: aastavahetuse seisuga oli Keila linna elanike registris 10 072 inimest. Täisealised inimesed seadsime vanuse järgi nimekirja. Loosimise viis läbi komisjon koosseisus linnapea Enno Fels, linnasekretär Maris Mäger, personalispetsialist Janne Käsi ja pressiesindaja Valdur Vacht.

Värsked andmed COVIDirindelt: Keila elanikel on viimase kahe nädala kestel registreeritud 68 haigusjuhtu, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 667,02. Viimasel ööpäeval diagnoositi Keilas 1 haigusjuhtum.

 

Pühapäev, 17.jaanuar:

Viimane õhtu, kui Kuusepargi jõulukuusel tuled põlevas.  Koos kuuse tuledega kustuvad ka kingipaki tuled, sest pühad on läbi. Põlema jäävad kuuse pargis valgusketid ja ülejäänud kaunistused kultuurikeskuse ees, puutuled, purskkaev.