« Tagasi

52.nädal 2020.a.

 

Esmaspäev, 21.detsember:

Täna salvestas KeilaTV Keila Mihkli kiriku jõulujumalateenistuse, mis avaldatakse jõululaupäeval, 24.detsembri keskpäeval koguduse kodulehel ja koguduse FB lehel. Nõnda saavad teenistusest osa ka nemad, kes ei saa või ei taha jõululaupäeval kirikusse tulla. Kiriku uksed on avatud kella 16-st 19-ni. Teenistust sel ajal ei toimu, kui ekraanilt näidatakse täna salvestatut. Väheste pealtvaatajatega teenistuse viis läbi õpetaja Matthias Burghardt, vahetekste luges Erki Fels, musitseeris Aivar Uuk orelil. Kiriku valmistas ette perekond Kelement. Salvestuse korraldas ja töötles avaldamisküpseks KeilaTV. Vaata pilte. Vaata salvestust.

Eelmisel nädalal kolmapäeval ja täna toimus Vikerkaare lasteaias õpetaja Sirje eestvedamisel lasteaiahoovis orienteerumine: "Otsime päkapikke". Rühmad orienteerusid kaardi abil hoovis, otsides päkapikke, iga päkapiku juures tuli sooritada ka ülesanne, näiteks: Olen suur ja väikene (ehk 10 kükki), ussijooks, tagurpidi kõnd ja palju muud toredat. Kui rada läbitud, sai iga rühm kotikesega piparkooke. Aitäh, õpetaja Sirjele, vahva orienteerumise korraldamise eest!

Sotsiaalkeskus kuulutas, et ootab oma meeskonda avatud meelega teotahtelist tegevusjuhendajat.

Keila Kooli juhtkonna koosolekul Teams keskkonnas otsustati, et Keila Kool jätkab distantsõppel ka järgmise aasta alguses kohe peale vaheaega so 4.-8.jaanuaril. Kuidas edasi, selgub siis, kui vabariigi valitsus on oma otsused teinud õppetöö korraldamise kohta jaanuaris peale vaheaega (alates 11.jaanuarist).

Keila linna sai Toidupangast 30 toidupakki, mis jagati sotsiaaltöötajate poolt abivajajatele.

23. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 on Harjumaa Muuseumi näitused suletud. Uurimissaali külastamine kokkuleppel.

 

Teisipäev, 22.detsember:

Keila Linnavolikogu 38. istung toimus teisipäeval, 22. detsembril 2020.a kell 18.00 kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS, mida toetab elektrooniline süsteem ZOOM ning Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu võttis vastu  Keila linna 2021. aasta koondeelarve  ja kinnitas Keila linna 2021. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Keila linna 2021. aasta eelarves on planeeritud tulusid 18,1 miljonit eurot, mis on 2,85 protsenti vähem kui 2020. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,03 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020. aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise protsessiga.

Haridusele on planeeritud 11 miljonit eurot, valdkonnale vabaaeg, kultuur, sport ja religioon 2,26 miljonit, sotsiaalsele kaitsele 1,7 miljonit ning üldisteks valitsemiskuludeks 1,26 miljonit eurot. Keila Linnavalitsuse kulud vähenevad võrreldes 2020. aastaks kinnitatuga ligikaudu 26,59 protsenti sh personalikulud vähenevad 33,42 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 3,94 protsenti. Personalikulude vähenemine on tingitud majandus-, hariduse ja sotsiaalvaldkonnas töötavate ametnike ja töötajate töötasu ja maksukulude planeerimisest vastavate tegevusalade personalikuludesse.

2021. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 467 200 eurot, sellest tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 115 000 eurot. Jäätmehoolduse korraldamiseks on planeeritud 111 580 eurot. Avalike alade puhastamiseks ja korrashoiuks, mis hõlmab linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringset hooldust ning väikeremonti, on 2021. aasta eelarves planeeritud 339 000 eurot.

Investeerimistegevuse koondeelarve on -1 398 900 eurot. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskavale 2021-2024  on 2021. aastal kavandatud alustada investeeringutega lauluväljakule (kolmeaastase projekti kogumaksumus 1 300,0 tuhat eurot sh 800,0 tuhat eurot linna osalus. Riigi poolt eraldatud Covid-19ga  590,0 tuhande euro suuruse investeeringutoetusest kasutatakse 426,5 tuhat eurot Pargi tn 2 koolihoone juurdeehituse inventari soetamiseks. Omavahendeid kavandatakse eelarves uue koolihoone inventari soetuseks 90,0 tuhat eurot. Linnamajanduse investeeringuteks planeeritakse 804,4 tuhat eurot, millest omavahendite arvelt investeeritakse 775,0 tuhat eurot. Eelpool nimetatud pikaajaliste projektide projekteerimisteks kavandatakse 184,4 tuhat eurot (lauluväljak 75,0 tuhat eurot ja Keila turu arendamine 80,0 tuhat eurot) Linna tänavaid renoveeritakse 520,0 tuhande euro ulatuses (sh Ohtu tee 200,0 tuhat eurot, Pargi tn alad 125,0 tuhat eurot, Ülesõidu ja Männiku kõnniteed 195,0 tuhat eurot). Keila linna viidasüsteemi ehitamiseks nähakse ette 100,0 tuhat eurot.

1. jaanuari 2021. aasta seisuga on Keila linnal finantskohustus summas 7 900,0 tuhat eurot, millest 341,0 tuhat eurot kuulub tasumisele 2021. aastal.

2021.aastal makstakse Keilas sünnitoetust 400 eurot lapse kohta;  eestkostel oleva lapse toetust 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse transpordi toetust kuni 160 eurot igas kuus millal toimub õppetöö,( isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,11 eurot  kilomeetri kohta); suure pere toetust – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetust kuni 150 eurot lapse kohta aastas; laste huviringi- ja laagritoetust kuni 200 eurot lapse kohta aastas; ravimitoetust kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetust kuni 400 eurot aastas; koolieelse lasteasutuse osalustasu toetust kuni 70 eurot lapse kohta kuus; juubelitoetust 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetust – 120 eurot lapse kohta; matusetoetust 240 eurot lahkunu kohta; puudega lapse hooldajatoetust 70 eurot lapse kohta kuus ning täisealise isiku hooldajatoetust 70 eurot hooldatava kohta kuus. Eralastehoiu ja eralasteaia toetuse kehtestatav piirmäär  on kuni 380 eurot ühe lapse kohta kuus

Linnavolikogu muutis oma 26. veebruari 2013 määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend", mille tulemusel on linnavalitsuses kokku 37 teenistuskohta, neist ametnikke 24 ja töökohti 13.  Muudatuste eesmärk on linnavalitsuse ülesannete täitmiseks piisaval hulgal oskusteavet omavate pädevate ametnike teenistusse võtmiseks võimaluse loomine. Esimese taseme teenistuskohtade loetelust kustuti majandusjuhataja ning loetelu on täiendatud planeeringuspetsialisti, kantselei assistendi, eestkostespetsialisti,  erivajadustega laste spetsialisti ja e-teenuste arendusspetsialistiga. Planeeringute valdkonna abilinnapea alluvusest on majandusjuhataja üle viidud linnasekretäri alluvusse ning ümber nimetatud kantselei assistendiks, planeeringute valdkonna abilinnapea alluvusse on lisatud planeeringute spetsialist, sotsiaalhoolekande valdkonna abilinnapea alluvusse on lisatud eestkostespetsialist ja erivajadustega laste spetsialist, arendusvaldkonna abilinnapea alluvusse on lisatud e-teenuste arendusspetsialist ning linnasekretäri alluvusest on 2 infotehnoloogia spetsialisti viidud arendusvaldkonna abilinnapea alluvusse. Muutus  linnavalitsuse teenistuskohtade koosseis: töökohtade hulgast on eemaldatud majandus-, ehitus- ning keskkonnateenistuse koosseisust majandusjuhataja töökoht ja lisatud planeeringuspetsialisti töökoht, linnakantselei koosseisu on lisatud kantselei assistendi töökoht, haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisu on lisatud erivajadustega laste spetsialisti ja eestkostespetsialisti ametikoht ning arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistuse koosseisu on lisatud e-teenuste arendusspetsialisti töökoht ja 2 infotehnoloogia spetsialisti töökohad. Planeeringuspetsialisti töökoht luuakse 2021. aastast, planeeritakse täita 1. aprillist 2021, ning sellega seotud kulud planeeritakse 2021. aasta eelarvesse. Eestkostespetsialisti töökoht on linnavalitsuse poolt loodud eelarvevahendite olemasolul 2020. aastal täitmata lastekaitsetöötaja ametikoha asemel, edasised kulud planeeritakse 2021. aasta eelarvesse. Kantselei assistendi töökoht on loodud linnavalitsuse poolt eelarveliste vahendite olemasolul senise majandusjuhataja töökoha asemel, edasised kulud planeeritakse 2021. aasta eelarvesse. Erivajadustega laste spetsialisti ametikoht tuuakse  Keila linnavalitsuse koosseisu 2021. aastast linnavalitsuse hallatava asutuse Keila Sotsiaalkeskuse koosseisust. E-teenuste arendusspetsialisti töökoht 2021. aastast, planeeritakse täita 1. aprillist 2021, ning sellega seotud kulud planeeritakse 2021. aasta eelarvesse.

Linnavolikogu otsustas tagada Keila-Pääsküla raudtee ja Tuula tee ristumiskohas jalakäijate tunneli rahastamine 50 % ulatuses AS Eesti Raudtee poolt korraldatava vastava ehitushanke edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumusest, kuid mitte rohkem kui 250 000  euro suuruses summas, mis tasutakse 3 aasta jooksul, perioodil 1.01.2021 kuni 31.12. 2023, tingimusel, et AS Eesti Raudtee teeb Keila Linnavalitsusega igakülgset koostööd raudteemaale piirdeaedade rajamisel Keila linnas, võttes arvesse liikumisteid põhja ja lõuna suunas. Samaga volitas volikogu Keila Linnavalitsust sõlmima AS-ga Eesti Raudtee kokkulepet riigihanke korraldamiseks nimetatud jalakäijate tunneli ehitamiseks, samuti sõlmima muid vajalikke kokkuleppeid ning tegema toiminguid, mis on vajalikud Tuula tee jalakäijate tunneli rajamiseks.

Keila Linnavolikogu muutis oma 27. augusti 2019 määrust nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord", et laiendada Keila linnas kogukonnale vajaliku ühekordse tegevuse toetuse ja projektitoetuse saajate ringi. Muudatuse üks eesmärk on ka inimeste ettevõtlikkusele julgustamine.  Määrus on ümber sõnastatud selliselt, et kogukonna tegevuse läbiviimiseks saavad lisaks Keila linna osaluseta mittetulundusühingule, sihtasutusele, seltsingule ja nende isikute võrgustikule toetust taotleda Keila linna osaluseta osaühing ning füüsilisest isikust ettevõtja ja nende isikute võrgustik.

Harju Maakonnaraamatukogu andis teada, et nende korraldatud jõulukuu otsimismäng lastele jõudis eile lõpule . Kokku osales otsimismängus 88 last ja, et tulemus veel uskumatum tunduks, mainime ära, et nooremas vanusegrupis vastanuid oli 55, vanemas 33.  Täna loositi  vastajate vahel välja ka auhinnad.  Fortuunadeks kaks raamatukogu külastajatest tütarlast ja raamatukoguhoidja Tuuli. Kuna ülesannete lehed olid kahe erineva raskusastmega, siis loosisime ühe raamatu asemel välja hoopis kaks. Jõuluajal  ikka saab! Kõigi õigesti vastanute ( 44 last)  vahel naeratas loosiõnn järgmiselt: Noorem vanusegrupp- raamat "Madli-Liis ja varjupaigakoer"- TÄHE-RIIN; vanem vanusegrupp - raamat "Madli-Liis ja lugemiskoer" - ANNI ADEELE. Lisaks loositi kõigi osalejate vahel välja 3 märkmepaberitega komplekti, mille omanikeks said KENERT; KATARINA; MARIAN. Auhinnad saab kätte raamatukogu lasteteeninduse letist, võitjatele on teavitused saadetud.

Harju Maakonnaraamatukogu külastajate ja töötajate silmi rõõmustavad armsad tikitud linnukesed.  Keila Kooli õpetaja Külli Kalamees juhendamisel valmisid 8.b klassi tütarlaste osavate näppude all linnukesed, mis nüüd jõulukroonide all kenasti koha sisse võtsid. Suur tänu õpetajale ja tüdrukutele, et tulite mõttele tegudega kaasa!

Vikerkaare lasteaed:  detsember on olnud tulvil palju maagiliselt kauneid hetki. Kaunistati ruume, õpiti luuletusi ja laule, lugemispesades loeti jutukesi, meisterdati, maaliti ning mängiti. Küpsetati ja glasuuriti piparkooke. Õues toideti linde ja otsiti päkapikke. Rühmade armsaid  jõuluüritusi nägid lapsevanemad sellel aastal piltidelt või video vahendusel. Kedagi külastas jõuluvana, kedagi jõulumemm või hoopis lõbus jõulupreili. Mõni rühm käis jõuluvanal ise külas. Laste iga päev on muinasjutuline ja põnevalt õpetlik. Kauneid pühi kõigile!

Vikerkaare Arabella rühm saavutas Kumna Kultuuriaida poolt korraldatud "Fantaasiakuuse konkursil" auväärse 3.koha. Pildil istub auhinnaks saadud vahva Jänku koos diplomi, kommikarbi, helkurite ja pastapliiatsitega fantaasiakuuse kõrval. Konkursile saadeti pilte  paljudest Eestimaa paikadest. Fantaasiakuuskedest pilte hinnati neile tänapäevaselt laike jagades. Jõulude aeg on imede aeg.

Maa-amet avalikustas kohalike kaardirakenduse, kuhu on peale kantud omavalitsuste kõrgeimaid tipud. Keila linna territooriumi kõrgeim maapealne punkt on terviseradadel asuv nimetu kõige kõrgeim küngas, mis on Amsterdami 0-st ehk Euroopa kõrgussüsteemi lähtenivoost 58,4 meetri kõrgusel.

Suri endine Keila Linnavolikogu liige, tunnustatud geoloog, Eesti Paeliidu liige Elmar Kala (15.12.1934 – 22.12.2020).

 

Kolmapäev, 23.detsember:

Vabariigi Valitsus kehtestas 28. detsembrist -17. jaanuarini kehtivad piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal. Piirangud puudutavad meelelahutusteenuste osutajaid, toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaale, spordiobjekte, kirikuid. Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja –õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelisele rühmale ja treenerile. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Birstonase linnameedia teadaandel kustutati Leedus kell 19 üheks tunniks kõik jõulutuled, et mälestada COVIDi ohvreid.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Keila Tervisekeskus andis teada, et seoses Eesti Vabariigi valitsuse sätestatud piirangutega alates 28.12.20-17.01.2021 on Keila Tervisekeskus ajutiselt suletud. Avatuks jääb majutus. Kõik kuu- ja mitmekorrakaardid pikenevad automaatselt kinnioleku aja võrra.

 

Neljapäev, 24.detsember:

Jõuluõhtu möödus Keila Mihkli kirikus rahulikult. Rahvast käis kolme tunni ja kolme salvestatud teenistuse ettemängimise kestel veidi üle paarisaja inimese, kõik maskides.  Pandi küünlaid, vaadati ekraanilt teenistuse salvestust, mõtiskleti, suheldi kirikuõpetajaga. Õpetaja Matthias Burghardt tänab kõiki kirikus käijaid vastutustundliku käitumise eest. Ka talle oli see alates 1997.aastast esimene kord, kui ta ei pidanud jõuluõhtul teenistust läbi viima, vaid sai sel eriskummalisel moel jõuluõhtut tähistada. Teenistus avaldati ka Youtube keskkonnas ja  Kiriku kodulehel

Keila Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt 24.detsembri Jõuluteenistusest Miikaeli kirikus: "Inimeste kogunemise vältimiseks reaalajas teenistust ei toimu. Teenistuse salvestust saab jõululaupäeval vaadata kas interneti vahendusel (koguduse kodulehel ja koguduse lehel FB-s) või kirikus kella 16-st 19-ni."

Kogudus palus kõigil kirikusse tulijail kanda maski, desinfitseerida käsi ning hoida  distantsi. Koguduse esindajad jälgivad, et kirikus ei tekiks korraga liiga suurt inimeste hulka.

Keila Baptistikirikus toimus teenistus tavapärasel moel, kuigi hoiti kinni soovitustest olla hajutatult ja kanda maski. Teenis pastor Gunnar Üprus. Teenistust kanti üle interneti vahendusel.

Koronaviiruse põhjustatud haigusjuhtumeid on Keilas viimase kahe nädalaga registreeritud 61.

 

Reede, 25.detsember:

Eduard Pukkonen avaldas oma blogis  mälestused Keila korvpalliloost.

 

 

Pühapäev, 27.detsember:

Keila Baptisti Koguduses toimus Aastalõpu jumalateenistus. Teenis perekond Sepp. Kehtisid Terviseameti poolt kehtestatud erinõuded.