« Tagasi

Keila Linnavolikogu 36. istung

Keila Linnavolikogu 36. istung toimus teisipäeval, 27. oktoobril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 suunates need avalikustamisele Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Avalik väljapanek toimub 28. oktoobrist 10. novembrini 2020, ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 10. novembril 16.00-ni 2020 (k.a.) kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalik arutelu toimub 10. novembril 2020 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

3.            Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarvet, mille maht on 1 669 337 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud vähenevad -272 892 eurot, suurenevad põhitegevuse kulud 33 064 eurot ja suureneb investeerimistegevus kogusummas 1 027 585 eurot.  Eelnõu suunati II lugemisele.

Seoses ülemaailmse pandeemia COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000 eurot. Plaan on vähendada ka kaupade ja teenuste müügist laekuvaid tulusid 38 600 eurot seoses õpilaste arvu vähenemisega 2020/2021 õppeaastal, millest Keila Kooli tulusid vähendatakse 28 600 eurot ja Keila Lasteaed Vikerkaar osalustasu tulusid 10 000 eurot.

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 33 656 eurot, toetusfondi lisavahendite eraldamisest suurendatakse mittesihtotstarbeliste toetuste tulusid 11 052 euro võrra ning muudel põhjustel 1 963 229 euro võrra. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldati Keila linnale 590 000 eurot. Vastavalt vahendite kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus II lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 532 494 eurot. Sihtfinantseerimise vahenditest kasutatakse Keila Tervisekeskuse pesuruumide remondi eraldiseks summas 25 000 eurot, 28 000 eurot Haapsalu maantee teekatte remonttöödeks ja 69 000 eurot Paldiski maantee äärsete parkimiskohtade loomiseks. Ülejäänud 410 494 eurot planeeritakse Keila Kooli Pargi 2 algkooli maja juurdeehituse mööbli soetamiseks. Mööbli soetuseks saadud vahendite arvelt suurendatakse 2020. aasta toetuse tulusid ja kulud kajastatakse 2021. aasta eelarves. Keila linnale kohalike teede hoiuks ettenähtud vahenditest Haapsalu maantee remontimiseks kulub 65 300 eurot. Pargi 2 kinnistu võõrandamisest laekuvad 1 344 435 eurot kajastatakse tegevusalal  Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool (KOV). Eeltoodud summast eraldatakse 29.09.2020 Keila Linnavolikogu otsusega nr 27 Keila Vesi AS aktsiakapitali suurendamiseks 1 174 700 eurot. Ülejäänud tulu summas 169 735 eurot kajastatakse kassajäägis. Seoses Keila Sotsiaalkeskuse aadressil Pargi 37 kogukonnas elamise teenuskoha valmimisega alustati septembris 2020 teenuse osutamist. Sellest tulenevalt lisatakse eelarvesse kogukonnateenuse tulud summas 21 000 eurot. 

4.            Investeeringutoetuse taotlemine ja rahalise kohustuse võtmine

Linnavolikogu kinnitas investeeringutoetuse arvelt taotletavate projektide nimekirja ja lubas Keila Linnavalitsusel 2020. aastal välja kuulutada sellega seonduvad riigihanked ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi, mille tasumise tähtaeg on kuni 31.12.2021.Toetust taotletakse  Keila Kultuurikeskuse tuletõkke uste paigalduseks, lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja kööginurkade ehituseks ja sinna tehnika paigalduseks, Keila Tervisekeskuse ruumide remondiks, Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli ostmiseks, Haapsalu mnt osaliseks rekonstrueerimiseks ning Paldiski mnt.-le parkimistaskute loomiseks. Linnavolikogu volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena esitama Rahandusministeeriumile toetuse taotlemiseks otsuses nimetatud projektide vormikohane nimekiri koos nõutud muu informatsiooniga ning tegema muid toiminguid, mis on vajalikud toetuse taotlemisel.

5.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni  uue koosseisu. Kultuurikomisjoni esimees on  Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok, liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Urve Paltser, Anneli Pärlin, Andres-Indrek Paukson ning Daniel Sei.

6.            Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu  sotsiaalkomisjoni uue koosseisu. Sotsiaalkomisjoni esimees on Kalle Kask, aseesimees Viljar Paalaroos, liikmed Andrus Loog, Lea Vahter,  Janne Sirel, Maret Väli, Riina Sippol, Pille Sakteos, Kadri Tomera ja Kertu Lepiksaar.