« Tagasi

40.nädal 2020

 

Esmaspäev, 28.september:

Keila Mihkli kiriku lõunaseina äärde kerkivad tellingud. Algab kauaoodatud katuse remont. Töid teostab Juhan Kilumetsa firma Rändmeister. Pikihoone katust remonditakse kolmes etapis. Esimene etapp maksab ligikaudu 100 000 eurot. Alustatakse paigast, mis sai 2002.aasta juuli alguses möllanud trombist enim kannatada. Enamuse kuludest katab muinsuskaitseamet, oma panuse annavad ka Keila linn ja kogudus. Kogudus on selleks otstarbeks loonud katuseremondi fondi. Nii nagu oreli remondiga paar aastat tagasi, on kõik palutud ja kutsutud sellele tööle kaasa aitama. Tänutäheks saavad annetajad meeneks kiltkivitüki oma nimega ja tänukirja. Annetusi on võimalik teha koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Keila Miikaeli koguduse arveldusarvele: Swedbank: EE022200221052692355 ; SEB Pank: EE701010022002996009  , märksõna Katuse remondiks.

Keila piirkonna väärikate ülikool andis teada, et soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusega nakatumise eest, on Tartu Ülikooli rektoraat otsustanud sel sügissemestril väärikate ülikooli loengud ära jätta. Selle asemel pakume videoloenguid ja väikesi õpitube. Plaanidest teatame peagi.

Harjumaa Muuseumis algas Leivanädal ning alustati uue, mänguasjade näituse ülespanekut.

Kaugkütte trassi ehituseks suleti 28.septembril kolmeks nädalaks liiklusele Luha-Pae ristmik. Liiklus suunatakse ümbersõidule Tallinna maantee ja Põhja tänava kaudu.

 

Teisipäev, 29.september:

Toimus Keila Linnavolikogu 35. istung.

Vastavalt Elmet Puhmi avaldusele taastas Keila linna valimiskomisjon tema volituse Keila Linnavolikogu liikmena ja lõpetati tema asendusliikme Oksana Jõe volitused.

Professor Enn Lust kõneles vesinikustrateegiast ja vesinikutehnoloogia kasutuselevõtu võimalustest maailmas, Eestis ja Keilas. Ettekanne lõpetades kõlas saalis aplaus, seda ei tule linnavolikogu istungil tihti ette.

Linnavolikogu otsustas taotleda riigihalduse ministri 15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" kohast toetust viiele projektidele. Toetust küsitakse Keila Kultuurikeskuse tuletõkke uste paigalduseks, Keila lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja kööginurkade ehitus koos tehnika paigaldusega, Keila Tervisekeskuse ruumide remondiks,  Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli ostmiseks ning turukompleksi rajamiseks, sh vana kaubaaida lammutamiseks.

Keila Linnavolikogu otsustas suunata täiendavalt 874 700 eurot aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali suurendamiseks. Keila linna 2020. aasta eelarves on juba planeeritud 300 000 eurot suunata Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali investeeringute, sh Pargi tn 2 koolihoone juurdeehituse, toetuseks. Otstarbekas oleks aktsiakapitali suurendada, st omandada aktsiate näol linnavara 1 174 700  euro ulatuses, nimetatud summa on seotud krediidiasutuse tingimusega laenulepingu sõlmimiseks. Pärast aktsiakapitali suurendamist on AS Keila Vesi aktsiakapitaliks 6 600 000 eurot. 

Linnavolikogu otsustas City Capital OÜ-lt tasuta Keila linnale omandada kolm, 521, 691 ja 532 ruutmneetri suurused  Nurmenuku tänava transpordimaa sihtotstarbega kinnistud. City Capital OÜ soovib Keila linnale tasuta üle anda Nurmenuku tänava tupiktänavad. Antud tupiktänavad tagavad juurdepääsu 16 kinnistule ehitatud elamuteni. Tänasel päeval on mõistlikum, kui avalikult kasutatavad teed ja tänavad on kohaliku omavalitsuse omandis, sest kinnistute kuulumine linnale tagab kinnistutele rajatud tänavate avaliku kasutuse.

Keila Linnavolikogu andis MTÜ Keila Laskepaik kirjaliku nõusoleku rajada Keila linnas Tööstuse 2 asuval Aivar Antonile kuuluval kinnistul paiknevasse hoonesse lasketiir. Lasketiiru rajamisel ja kasutamisel tuleb täita relvaseadusega kehtestatud nõudeid ja jälgida laskeürituste läbiviimisel siseministri 25.03.2002 määrusega „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded" kehtestatud nõudeid. Kõik laskeüritustega seoses tekkivad jäätmed korjab kokku ja likvideerib laskeürituste korraldaja. Lasketiiru ei või rajada enne Politsei- ja Piirivalveameti vastava kirjaliku nõusoleku saamist.

Keila Linnavolikogu vabastas 25. septembrist 2020 Elmet Puhmi Keila Linnavalitsuse liikme kohustustest ja kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks alates 1. oktoobrist 2020 Keiu Valge.

Jõesaar oli ennelõunal laste kilkeid täis. Waldorfkool Lättel toimus traditsiooniline Draakonimäng.

 

Kolmapäev, 30.september:

Keila Sotsiaalkeskuse kollektiiv kuulutas oma aasta sädeinimeseks bussijuht Ain Vitsmaa. Tubli mees, kes aitab abivajajaid! Keskuse kollektiiv tähistas kevadist sotsiaaltöötajate päeva Tuula seltsimajas.

Koos teiste Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmesomavalitsustega mälestas Keila linnavalitsus eile lahkunud Lääneranna vallavanemat Mikk Pikkmetsa ja langetas Keila lipu poolde vardasse. Avaldame sügavat kaastunnet Miku perele ja lähedastele.

 

Neljapäev, 1.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 143.istung 1. oktoobril 2020.

Esimest korda osaleb linnavalitsuse istungil uus linnavalitsuse liige Keiu Valge.

Linnavalitsuse liikmetele tutvustasid enda tegemisi Keila TV tegijad Gerhard Trolla ja Karl Markus Veiberg.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. oktoobrist 2020 nelja Keila lapse lapsehoiuteenust vastvalt arvetele. Lapsed on hoiul Viimsi Mängutoas ja Lee OÜ-s.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 937,99 eurot.

Linnavalitsus väljastas Knauf Tallinn OÜ-le reklaami paigaldusloa Luha 9 hoone otsaseinale. Reklaam on nähtav Luha tänavalt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide ja jalakäijate nähtavust. Reklaamipind on ühepoolne sünteetiline võrk trükikleebisega, mõõtudega 3,0x2,0m ( 6 m²). Reklaam annab informatsiooni Keilas Luha tn 9 remonditöödel kasutatava materjali kohta. Reklaami võib eksponeerida 1.10.2020–30.11.2020. a. 

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Kastani tn 5 kinnistule üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus kehtestas Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu, millega on kinnistule määratud ehitusõigus, maakasutus- ja ehitustingimused turuhoonete kompleksi ja avaliku ristkasutusega parkla ning kergliiklustee rajamiseks. Umbes 0,4 ha suurune planeeringuala on piiritletav Keila raudteejaama ja Uus tn 17 kinnistutega ning Turu tänava ja Uus tänava liikluspindadega.  Planeeringuga on kavandatud krunt (1836 m²) turukompleksi rajamiseks. Krunt moodustatakse Uus tn 19 ja 19a kinnistutest ning Ohtu tee T1 kinnistu tükist suurusega 110 m². Ehitusõigus: krundi kasutamise sihtotstarve 100% ärimaa; suurim hoonete arv 11 (1 turuhoone + 10 kioskit või müügilettidega varjualust); hoonete suurim ehitisealune pind 1370 m² (sh turuhoone orienteeruvalt 700 m²); hoonete suurim kõrgus 9 m (max absoluutne kõrgus 45,5 m), kusjuures turuhoone põhimahu kõrgus soovitatavalt kuni 8 m (sealhulgas vajadusel platvorm), soovitatav suurim kõrgus väikestel kioskitel/varjualustel 4 m, suurtel kioskitel/varjualustel kuni 7 m. Uue tänava äärse parklate rea pikendusena on planeeritud ca 23 kohaline sõiduautode parkla. Keila raudteejaama kinnistule (riigiomand, raudtee maa) on planeeritud avaliku kasutusega jalgtee ja tänavavalgustus.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Ülejõe 2a asuva Keila Päästekomando hoone ümberehitamiseks Projekti eesmärk on hoone osaline rekonstrueerimine - tehnosüsteemid, lamekatus, meeskonna- ja olmeruumid.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa päikeseelektrijaama rajamiseks AS Eraküte omandis  Põhja tn 27 kinnistul Utilitase katlamaja lamekatusele ja kinnistu haljasalale.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Kruusa tn 10b kinnistule rajatud üksikelamule.

Linnavalitsus määras Eha tn 87 kinnisasjaga liitmiseks sellega piirneva erastatava maaüksuse aadressi, sihtotstarbe ja andmed järgnevalt: koha-aadress Harju maakond, Keila linn, Eha tn 87a; erastatava maa sihtotstarve elamumaa; ligikaudne pindala: 157 m2; maksustamishind: 400 eurot.

Linnavalitsus kuulas informatsiooni Keila Tarbijate Ühistuga sõlmitava kohtuliku kompromissi täitmise kokkuleppe kohta, millega vähendatakse Keila linna sissesõidul Luha tänava ääres asuva reklaamtulba igakuist reklaamitasu viieks aastaks 107 euro võrra, et hüvitada TÜ menetluskulud. Nimetatud tulba reklaamitasuks jääb perioodil 1.oktoobrist 2020 kuni 2025.aasta 30.septembrini 432 eurot kuus.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Felsi puhkusele 5. oktoobril 2020 ja 7. oktoobrist 16. oktoobrini 2020 ning kinnitas linnapea asendajaks 5. oktoobril 2020 ja 7. oktoobrist 13. oktoobrini 2020 abilinnapea Timo Suslovi ja 14. oktoobrist 16. oktoobrini 2020 abilinnapea Eike Käsi.

Linnavalitsus suurendas Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel summas 1 174 700 eurot emiteerides 11 747  uut aktsiat nimiväärtusega a`100 eurot, mille tulemusel on Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali uus suurus 6 600 000 eurot. Aktsiakapitali suurendamine toimub rahalise sissemakse teel aktsionäri Keila linna poolt summas 1 174 700 eurot, omandades täiendavalt 11 747  Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiat.  Uute aktsiate eest tasutakse rahalise sissemakse teel summas 1 174 700  eurot aktsiaseltsi Keila Vesi pangakontole hiljemalt 30 novembriks 2020 aastal. Aktsiaseltsi Keila Vesi aktsiakapitali on vaja suurendada seoses äriühingu poolt investeeringute tegemise vajadusega – Pargi 2 kinnistule koolihoone juurdeehituse rajamisega ja krediidiasutuse tingimuste täitmiseks selleks vajaliku laenulepingu sõlmimisega. Aktsiakapitali suurendamisega oli nõus ka Keila Linnavolikogu.

Täna oli rahvusvaheline Muusikapäev. Keskpäeval esines Keila Kooli aatriumis 66. lennu bänd „KEGEL".  Varem oli muusikaklassis esitanud säravaimaid klassikalise muusika pärleid pianist Erik Rajamäe. Kell 17.00 algas muusikakooli saalis Keila Muusikakooli ja Tabasalu Muusikakooli õpilaste kontsert.

Keila Noortekeskus on 18-aastane. Palju edu ja õnne! Linnapea Enno Fels ja abilinnapea Maret Lepiksaar viisid sel puhul noorteka töötajatele kommi, peamiselt Tiina nimelist kommi. Suurem tähistamine peaks olema koolivaheajal.

Keila Rattapood andis teada, et alates 01.10.2020a asub kauplus aadressil Paldiski mnt 31 (Harju Elektri peahoones, endise elektritarvete kaupluse ruumides). Kõik ülejäänud kontaktandmed on samad.

Alates, 1.oktoobrist on viiruse leviku tõrjumise meetmena linnavalitsuse uks lukustatud. Eelregistreerinutel vastuvõtule pääsemiseks tuleks helistada telefonil 679 0700. Keila Lehega saab kontakti telefonil 658 8569.

Saku II liiga: Keila Korvpallikool II/Balteco mängis kodus Rapla Korvpallikooliga ja kaotas 75:85.

Algas Loode-Eestit hõlmav ja terve kuu kestev Porikuu festival.

 

Reede, 2.oktoober:

Keila Leht õnnitles õpetajaid nende päeva puhul ja tutvustab mitut õpetajat. Esiküljel artikkel neljast vaprast muruniidukist Keila keskpargis. Uudistes Rõõmu kaubamaja uutest puldikassadest, Glamoxi uuest tehasest Keilas, muljeid Mihklilaadast, pianistide edust Tobiase konkursilt. Saame teada ümberkorraldustest linnajuhtimise: Elmet Puhm tagasi volikogusse ja Keiu Valge linnavalitsuse liikmeks.  Palametsa alustab raudteed käsitlevate pajatustega - kõigepealt Inglismaalt. Tegija on Ewa-Kaisa Plakk. Keila Lehe vahel on Noorteleht.

Õpetajate päev Keila Koolis. Ja võim antigi üle. Uus direktor on Kristopher Muraveiski, gümnaasiumi õppealajuhataja kohuseid täidab Fred Ross.  7.-9. klasside õppealajuhataja ametisse asus Rasmus Lumiste ja 4 .- 6. klassid võttis enda juhtida Maibrit Kraam. Põhikooli huvijuhiks on 1. oktoobril Karoliina Asumaa ja Kai Kulbokiks hakkas  Janar Prantsten.  Kommunkatsiooni teeb Herman Nikolajev ja personali värbab  Kathreen Trolla. Keila Koolis on täna õpetajate päev. Sel aastal on teemaks "Koduõppe päev koolis." Uus juhtkond kostitas hommikul koolisaabujaid  magusa vitamiiniga. Loomulikult toimus enne  ametlikku võimuvahetust büroos koosolek ja  uue direktori ees kõrgus hiiglaslik saiakuhi.

Saabuva õpetajate päeva tähistamiseks austati Keila Kultuurikeskuses toimunud kontsert-aktusel linna õpetajaid ja noorsootöötajaid. Linnavalitsuse tänukirja pälvisid Kristi Ööbik, Eleri Kuningas ja Elve Rapp Miki lasteaiast, Laura Lilleorg, Anna Mäsak, Aivi Tugedam, Kaidi Kink ja Maire Adoberg Vikerkaare lasteaiast, Helle Suitslepp, Larissa Friedenthal ja Kadi Kodu Rukkilille lasteaiast, Egmont Välja, Mart Aus ja Tiina Kalvet Keila Muusikakoolist, Leonardus Petrus, Johannes Buijs, Pille Keller, Indrek Roosi, Helle Suurlaht ja Jaanus Gross Waldorfkoolist Läte, Lisett Liiv Keila Noortekeskusest ning Keila Koolist Tiina Murdla, Rene Pedai, Heli Israel, Anni Toom, Liina Tamm, Aire Brandmeister,  Marina Kopijetskaja, Oksana Orotško,  Inna Õunapuu, Geithy Plakk ja loominguline meeskond, kes rakendas uuenduslikke võtteid õpilaste õpetamisel koosseisus Ebelii Barndõk, Irma Erendi, Mirjam Pärtel, Evelin Süvari-Hein, Jaana Siig, Kaidi Naur, Kairi Arula, Marge Asik, Liisi Viigisalu. Samuti anti üle Keila linna Teenistusmärgid kauaaegsetele linna ellu panustajatele.  Kõnelesid linnajuhid: linnapea Enno Fels, abilinnapea Eike Käsi ja linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees Erki Fels ning Keila Kooli direktor Mait Tõitoja. Kontserdi andis Rahvusooper Estonia meeskvintett. Vaata pilte.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond peab oma esimese mängu I liigas võõrsil KK Viimsi/Notoga.

Keila Linnaorkestrile saavutas Eesti Puhkpilliorkestrite  Turniiril C kategoorias 2. koha! Punkte 86.

 

Laupäev, 3.oktoober:

Keila Linnaorkester osaleb Estonia Kontserdisaalis toimuval Eesti Puhkpilliorkestrite turniiril.

Terviseradadel toimus Laskesuusatamise õhkrelva noortesari  Even Tudebergi auhindadele  MN7 – MN13 M/N IV etapp.Varem pole Keilas sellisel alal võisteldud. Vaata pilte.

 Keilas, Scottish Housis oli Mustangi klubi kokkusaamine.

Keila JK esindusvõistkond kohtub kodus Paide U21 satsiga, et saada väärtuslike punkte liigatabelisse juurde. 9.-10.koht on väljalangemise tsoon ning 8.koht läheb üleminekumängudele. Mäng  oli väravaterohke, esimene värav löödi juba viiendal minutil ja poolajaks oli seis 3:6. II poolajal enam väravaid ei löödud. Pealtvaatajaid oli pisut üle 50.

Keila Võrkpallikool: sel nädalavahetusel toimuvad üle vabariigi U-18 Eesti karikavõistluste tsooniturniirid. Meie neiud mängisid Tartus ja noormehed Põltsamaal.  Neiud võtsid kõik võidud ja liikusid edasi esimesse finaali, kus üritavad Eesti karikale käe sirutada. Eesti karikavõistluste I finaalgrupp U-18 neidudele toimub 20. - 22. novembrini Viljandis.  Noormehed on samuti väga tublilt hooaega alustanud. Põnevates kohtumistes pakkusid vastastele südikat vastupanu ja noppisid ka enda arvele ühe võidu. Noormehed mängivad, samadel kuupäevadel, finaalgrupp aga alles täpsustamisel. Keila Võrkpallikool tänab korraldajaid, Tartu Spordiselts Kalevit ja Põltsamaa Spordikooli.

Keila Korvpallikooli U10 poisid osalesid Kohila Sügisturniiril. Kohila Spordikompleksis toimunud ühe päevasel turniiril kohtuti alagrupimängudes Rapla Korvpallikooli ja Korvpalliklubi Pauluse ning kohamängus SK Nordi võistkondadega. Mängudest saadi vajalikke kogemusi ja mängurõõmu. Poisid olid tublid ja andsid endast maksimumi. Kokkuvõttes neljas koht. Tulemused:  Keila - Rapla KK 28:30, Keila - KK Paulus 45:8, Keila - SK Nord 14:31.