« Tagasi

32.nädal 2020

Esmaspäev.  3.august:

Jätkuvad suuremahulised kaevetööd Pae ja Pargi tänaval. AS Keila Vesi tellimusel alustati juulis Pae tn vee- ja kanalitrasside rekonstrueerimisega. Töid teostab AS Terrat. Pae tn vee- ja kanalitrasside rekonstrueerimisega vahetatakse välja 1970 ja 1980 paiku rajatud kuid tänaseks amortiseerunud torutrassid. Samaga saab Keila linnaga kokkuleppel rajatud piirkonda ka sademevee trass. Kokku rajatakse ~ 220 jm veetrassi; ~ 150 jm kanalitrasse ja ~ 150 jm sadeveetrasse. Töid teostatakse: Pae 7a eest kuni Luha tn 2a hoone veeühenduseni (sh Pae tn lasteaia veeühendus). Seejuures mahukam osa tööst on Posti tn ristmikust kuni Luha tn ristmikuni. Võimalik, et järgmisel nädalal suletakse kaevetööde tõõtu liiklusele Luha tänav. Peale vee- ja kanalitrasside ehitustöid tehakse samas piirkonnas ka küttetrassid korda, seda korraldab Utilitas AS. Täna ehitatakse ajutist soojatrassi, uue trassi torud on samuti kohal. Oktoobris - novembris taastatakse tänavakatted, äärekivid, kõnniteed ja haljastuse. Vaata nädala lõpul tehtud pilte.

Pargi tänava koolimaja juurdeehituse tõttu tuleb uude kohta ümber tõsta kaugküttetrass, mis varustab ka hulka elamuid ja haigla hoonet. Tööde lõpptähtaeg on septembri lõpp. Kooliaasta alguses saab koolimajja ikka sisse. Vaata nädala lõpul tehtud pilte.

Samal ajal on töös  ka tänavavalgustuse uuendamise projekt.

3. augustist on Pääsküla ja Keila vaheline raudteelõik taas rongiliiklusele avatud.

 

Kolmapäev, 5.august:

Kontserdikorraldaja Mahlamüts kutsus Keila Jõeparki, et veeta mõnusalt sumeda augustikuu õhtu koos Jarek "Chalice" Kasariga. Kontserdil oli üle 300 kuulaja. Pildid

Kultuurikeskuses oli Komöödiateatri etendus „Pimekohting".

Keila Fotojaht V - Keila linnavaated juulipildi konkursile laekus 31 pilti 14 autorilt. Fotojahile laekunud piltide hulgas tehakse valik Keila 2021.aasta kalendrisse. Nüüd on aeg teha augustipilte, ootame kuni kolm pilti autori kohta kuni 5.septembrini aadressil foto@keila.ee

Keila vahel oli kolmapäeval- neljapäeval  liikumas isemoodi sõiduk. Rotango OÜ-s välja töötatud elektrisõiduki prototüüpi kavatsetakse tulevikus edasi arendada pambuskerele ..... Autot tutvustas keilalane Mati Koppel. Pildid.

 

Neljapäev, 6.august:

Keila Linnavalitsuse 136.istung 6.augustil 2020

Linnavalitsus otsustas toetada kolme lapse viibimist lapsehoiuteenusel Lee OÜ-s.

Linnavalitsus lõpetas kodaniku  hooldamise ja selle eest hooldajatoetuse maksmise seoses tema asumisega üldhooldekodu teenusele. Linnavalitsus suunas kaks kodanikku väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele ning otsustas ka selle eest tasumise.

Sotsiaaltoetusi maksti summas 1349,00 eurot.

Linnvalitsus väljastas ehitusloa kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Paldiski maanteel Paldiski maantee 18 kinnistu liitumiseks kanalisatsiooni tänavatorustikuga, üksikelamu püstitamiseks Kalda põik 11 kinnistul ning Jõe tänava rekonstrueerimiseks lõigul Ülesõidu tänavast Tuula teeni. Kavas on ehitada uus sõidu- ja kõnnitee, elektrivarustuse ja sadeveetorustiku ehitamiseks ning paigaldada õlipüüdur. Projekti eesmärk on parandada Keila linnas asuva Jõe tänava sõidumugavust ning tõsta liiklusohutuse taset uue jalgtee rajamisega Ülesõidu tänava ja Tuula tee vahelisel alal. Lõigu pikkus on ca 480 m. Olemasolevad teekonstruktsioonid lammutatakse, paigaldatakse uus sadevee ärajuhtimise süsteem õlipüüduriga ning äravooluga Keila jõkke, ehitatakse uus asfaltkattega sõidutee, äärekiviga sõiduteest eraldatud betoonkivikattega kõnnitee, rajatakse uus haljastus ning paigaldatakse uus liikluskorraldus. Liikluse rahustamiseks ehitatakse 3 kõrgendatud ristmikku.

Sõidutee ja kõnnitee ehitusprojekti koostas Roadplan OÜ, elektriülekandeliinide ehitusprojekti koostas MYOHLIV OÜ ja sadeveetorustiku ning õlipüüduri paigalduse projekti koostas Merindorf OÜ. Projektid kooskõlastasid AS Keila Vesi, Telia Eesti AS ja Elektrilevi OÜ.

Kasutusloa said Aukamäe tänaval ehitatud kanalisatsiooni- ja veetorustiku täiendavatele liitumispunktid Aukamäe tn 22 kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni tänavatorustikuga ning korterelamu  Mäe tn 9  kinnistul.

Linnavalitsus kinnitas müügikoha müügipileti hinnad Keila kihelkonna laadal kauplemisel. Müügikoha suurusega kuni 1x3 m müügipilet sõltuvalt pakutavast kaubast on 5 – 8 eurot päevas, müügikoha suurusega kuni 30 m2 müügipilet lõbustustel, atraktsioonidel on 25 eurot päevas. Kaubanduse korraldajal (Keila Kultuurikeskusel) on lubatud linnaelanikele suunatud üritustel erandkorras väljastada müügipiletid kauplemiseks tasuta heategevuslikul eesmärgil kauba müügi/teenuse pakkumise korral.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2020. aastal vabaühenduste projektitoetust seltsingule Mahlamütsid projekti „Piknikukontsert Keila jõepargis" korralduskulude osaliseks katteks 800,- eurot.

Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Muuseumi direktori ametikohale senine direktori kohusetäitja Gea Mossini. Harjumaa Muuseumi direktori leidmiseks läbi viidud avaliku konkursil laekus avaldus kolmelt kandidaadilt.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks oma määrused, mille andmise aluseks olnud volitusnormid on kehtivuse kaotanud. Kehtetuks tunnistati 2008 määrused „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja täitmise aruandluse kord";  „Kaeveloa avalduse ja tänava sulgemise avalduse ning kaeveloa ja tänava sulgemise loa vormide kinnitamine" ja  „Keila linna taksoveo kord"; 2010.aasta määrused  „Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitamine" ja  „Keila linna eelarvest kultuuritegevuse toetamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine" 2011.aasta määrus „Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduse, sünnitoetuse taotlemise avalduse, sõidukulude aruande ja lapsehoiuteenuse kulude aruande vormide kinnitamine";  2014 määrus  „Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemise avalduse vormi kinnitamine" ning 2015 määrus „Lapsehoiuteenuse toetuse taotluse ja lepingu vormi kinnitamine".

Muusikakoolis oli Tallinna Kammerorkestri keelpillikvartett/Beethoven 250. Kavas oli Tormis ja Kõrvits ning juubilar Ludwig van Beethoveni keelpillikvartett nr 1. Laval Mari Targo (viiul), Elo Tepp (viiul), Katrin Sarv (vioola) ja Johannes Teppo (tšello).

 

Reede, 7.august:

Uue hooaja esimese Keila Lehes: esiküljel raudtee remondist. Uudises tunnustusest Keskpargile, avalikest joogiveekraanidest, Rehbinderi hauaplaadi parandamisest, kodust dementsetele. Kolmandal küljel on suur ülevaade Hoovilugude Päeva kavast, lehe vahel on Hoovilugude Päeva flaier. Kuues külg on pühendatud Keila vallutanud võõrliigist lusitaania teeteost (lähiajal on tulemas teateid linna korraldatud abinõudest võõrliigi tõrjumiseks). Palamets pajatab Eduard Vilde muljetest 1900.aasta Berliinist. Tegija on Madis Kõrvits.