« Tagasi

20.nädal 2020

 

Esmaspäev, 11.mai:

Sel suvel tehakse raudteel ehitustöid 24/7. Ehitajad paluvad juba ette vabandust, et Keila ööd ei ole sel suvel nii rahulikud, kui tavaliselt. Tänasel töökoosolekul vaadati töögraafikud üle. Kõige keerulisem periood on ilmselt kohe peale jaanipäeva, kui suletakse liiklusele Ülesõidu tänav ja liiklus suunatakse nädalaks Tuula teele rajatud ajutisele ülesõidule. Liiklus Tuula tee ülesõidul saab olema ühesuunaline, liikluse suunda määrab valgusfoor. Reisirongide liiklust sel perioodil Tallinna suunal ei ole, käigus on asendusbussid. Küll aga sõidavad öösiti kaubarongid, nendele tuleb teed anda, selleks tuleb vahetult enne raudteed STOP märk. Ka jalakäijate ülekäigukohad muudavad suve kestel oma asukohti vastavalt tööde käigule. Pikemalt kirjutab suviste tööde ajagraafikust Keila Leht.

Harjumaa Muuseum andis teada, et ootavad külastajaid taas näitustega tutvuma 13. maist. Uurijatele oleme avatud tänasest, 11.maist (eelnevalt kokkulepitult). Külastada saab püsinäitust "Harju elu" ja lühikest aega enne eriolukorda avasime uue näituse "Kirst", mis jääb avatuks selle aasta septembrini. Hetkel on suletud muuseumi mängutuba ja raamatukogu (raamatukogu saab külastada eelnevalt kokkulepitult).

Aadressil https://www.fotokoda.ee/testbed/keila/miikael/  on võimalik tutvuda meie kiriku suurepärase virtuaaltuuriga, mille autoriks on Raivo Tiikmaa.

Tervisekeskuse saalis oli Doonoripäev. Keila Tervisekeskuse ujula on taas rakenduses, seal harjutavad Eesti Ujumiskoondise liikmed.

 

Teisipäev, 12.mai:

Keila Tervisekeskus teatas, et saabus kauaoodatud rõõmusõnum! Vastavalt valitsuse otsusele saame esmaspäevast (18.05) maja osaliselt avada. Avame maja saalid ning ujula taas juhendatud sporditreeninguteks. Tavaklientidele saame hetkel avada vaid jõusaali. Ujula avamine klientidele jääb hetkel veel valitsuse luba ootama.

Eesti Jalgrattaspordiliit avaldas, et Eesti Meistrivõistlused maanteerattasõidus toimuvad 22.23.augustil Keilas.

Keila Kool teatas, et esmaspäevast, 18.maist tulevad kooli ainult need õpilased, kellele õpetaja on saatnud personaalse kutse. Tundides osalemine toimub kokkuleppel lapsevanematega. Koolis jälgime kõiki reegleid, et tagada ohutu ja turvaline õpikeskkond. Õpilased, kes ei ole saanud kutset tulla koolimajja kohale, jätkavad koduõppel. Niisama, ilma õpetaja kutseta, kedagi majja sisse ei lasta. Distantsõpe toimub 5. juunini.

 

Kolmapäev, 13.mai:

Keskparki alustati pargipaviljoni püstitamist.

Keila Kooli 12. r klassi õpilane Ergo Haavasalu saavutas Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi noorte heliloojate digitaalsel heliloomingu konkursil auhinnalise II koha. Ergo teost „The Last Mechanikal Clock" võib kuulata alates video 30-minutist.

 

Neljapäev, 14.mai:

Keila Linnavalitsuse 145.istung 14.mail 2020

Linnavalitsus otsustas korraldada Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi kujunduse ideevõistluse ja kuulutab selleks välja riigihanke e-menetluse ning moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Timo Suslov.  Konkursi korraldavad koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Keila Linnavalitsus.

Linnavalitsus tegi otsuseid hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise seadmise ja lõpetamise kohta.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu volituse andmisest koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamisest. Eelnõu kohaselt küsib linnavalitsus nõusolekut hüvitada 1,5- kuni 3-aastase lapse kohatasu omaosalus eralapsehoiuteenuse kasutamisel ja mittekasutamisel 16. märtsist kuni 12. aprillini 2020 maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta ning  13. aprillist kuni 31. maini 2020 mittekasutamisel maksimaalselt 70 euro ulatuses kalendrikuu kohta.

Linnavalitsus otsustas kehtestada alates 18. maist 2020 kuni 31. maini 2020 Keila linna lasteaedades teenuse mittekasutamisel osalustasu määr 0 eurot ning teenuse kasutamisel arvestatakse osalustasu määr proportsionaalselt kohalkäidud päevade arvu järgi,  lähtudes Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018. a määruse nr 6 "Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine" §-s 2 sätestatud osalustasu määradest.  Samad osalustasu määrad kohaldatakse ka eralasteaias Rukkilill alates 18. maist 2020 kuni 31. maini 2020.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olevad Jõe tänava ja Tallinna maantee osad Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega, mille sisu on õigus omada kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus määras 31-le seni reformimata riigimaa hulka kuuluva ja munitsipaalomandisse taotletava  katastriüksuse ning 17-e riigi omandisse jääva katastriüksuse koha-aadressid, teenindusmaa suurused ja sihtotstarbed. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Haapsalu maanteel ehitatud kanalisatsiooni- ja veetorustikule Haapsalu mnt 1a kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikuga.

Linnavalitsus kiitis heaks Keila linna konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande ning saatis selle kinnitamise eelnõu Keila Linnavolikogu menetlusse.

Keila Linnavalitsus küsib Linnavolikogult luba võtta Keila linnale laenu kuni 8 miljonit eurot.  Volikogu otsus on vajalik Keila linnas Ehitajate tee 1 asuva Keila Kooli, Harju Maakonnaraamatukogu ja Keila Muusikakooli kasutuses oleva Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva kinnistu ostmine. Volikogu menetlusse läks ka eelnõu, millega nõustumisel omandada linn hinnaga 7 900 000 eurot Keila linnale Keila Hariduse Sihtasutuselt Keilas Ehitajate tee 1 asuv hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa pindalaga 29416 m2.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogusse I lugemisele Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 8 222 313 eurot. Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud vahenditest summas 418 170 euro võrra. Riigi lisaeelarvega eraldatakse Keila linnale kohaliku teede hoiu toetuseks 165 625 eurot, millest suunatakse teede ja tänavate investeeringuteks 140 274 eurot ja korrashoiud lisatakse 25 000 eurot. Lisaks teede hoiu toetusele eraldas riik täiendavad toetusfondi vahendid tulubaasi stabiliseerimiseks summas 252 545 eurot. Tulubaasi stabiliseerimise vahendeid kasutatakse kaupade ja teenuste müügitulude vähendamiste katteks 38 500 eurot . Keila Tervisekeskuse tulubaasi stabiliseerimiseks läheb 53 000 eurot. Seoses eriolukorra ajal kehtestatud lasteaia kohatasude soodustusega kaetakse lasteaedade saamata jäänud tulu 74 400 eurot. Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 112 900 euro võrra. Keila Linnavalitsus võttis 23. aprillil 2020. a. vastu otsuse Keila Päeva üritus ära jätta. Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast jäävad ära ka mitmed teised Keila Kultuurikeskuse poolt kavandatud üritused. Sellega seoses vähendatakse Kultuurikeskuse tulusid summas 23 500 eurot.  Harjumaa Muuseum on suletud eriolukorra tõttu alates märtsikuu keskpaigast. Eeltoodud põhjusel vähendatakse Muuseumi pileti-, kaupade ja varude müügi tulu 15 000 euro võrra. Eriolukorrast tingituna kehtestati lasteaia kohatasudele soodustus, mille tõttu vähendatakse lasteaedade tulusid. Lasteaed Miki tulusid vähendatakse 27 000 euro võrra ja lasteaed Vikerkaar tulusid vähendatakse  47 400 euro võrra.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega tunnistataks kehtetuks Keila Linnavolikogu 14.06.2011 määrus nr 12 „Keila linnas projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord" on alates 01.07.2017, millal jõustus noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 kehtetuks tunnistamine.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega nõustumisel astuks Keila linn Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu Keila linna põhimääruse muutmisest. Ettepanek on muuta põhimääruse üheksat  punkti. Olulisemad muudatused hõlmavad linnavolikogu komisjonide, linnavolikogu ja linnavalitsuse töö võimaldamist virtuaalkeskkonnas. Täpsustatakse ka linna arengukava koostamise ja  Keila linna kultuuripreemia määramist.

Linnavolikogu ette läheb ka Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra eelnõu.

Linnavalitsus arutas eriolukorrast väljumise meetmeid. Eriolukord  lõpeb eelduslikult 18. maist. Tänaseks (14.maiks) on linnavalitsuse teenistujad valdavas enamuses kohapeal tööl. Samas ei ole kadunud võimalus nakatuda Covid-19 haigusesse ja riigi poolt vähendatakse eriolukorra raames seatud piiranguid järk-järgult.

Linnavalitsus soovib oma töötajate ja klientide ning külaliste tervist jätkuvalt kaitsta, mistõttu on ka eriolukorra järgselt mitmeid erisusi võrreldes tavapärase tööga :

1)            põhjendatud juhtudel ning juhul, kui töö iseloom seda võimaldab, tagatakse linna asutuse töötajale otsese juhi nõusolekul kokkulepitud tingimustel ja kooskõlas töökorralduse reeglites sätestatud nõuetega võimalus teha kaugtööd. Linnaelanike vastuvõtud toimuvad reeglina vaid vastuvõtuaegadel ning linnavalitsuse töökoosolekud linnavalitsuse II korrus saalis. 1. juunini on linnavalitsuse hoone välisuks avatud vaid vastuvõtuaegadel.

2)            Harju Maakonnaraamatukogust saab jätkuvalt kontaktivabalt laenutada ettetellitud raamatuid. Raamatukogu töötab E-R 10-18. Avatud on kasutamiseks piiratud mahus üks internetiarvuti ja võimalus lugejaks registreeruda. Sisenedes peab külastaja desinfitseerima käed ja kandma maski!  Avariiulid, lugemissaal ning lastetuba jäävad esialgu suletuks.

3)            Harjumaa Muuseum ootab külastajaid taas näitustega tutvuma 13. maist. Uurijatele ollakse eelneva kokkuleppe alusel avatud juba käesolevast nädalast. Lisaks püsinäitusele on Muuseumis näitus „Kirst".

4)            Keila Noortekeskus jääb esialgu suletuks. Noorsootöötajad keskenduvad õuetegevusteks noortega. Jätkuvad ka veebikontaktid.

5)            Keila Muusikakool jätkab distantsõpet, vajadusel toimuvad kohtumised õpilaste ja õpetajatega. Uute õpilaste vastuvõttu korraldatakse juuni alguses 2+2 reeglit järgides.

6)            Keila Kultuurikeskuse kantselei on avatud tavapärastel aegadel.

7)            Keila Tervisekeskus:  ujula on avalikkusele suletud, kasutada saavad vaid treeningrühmad.  Külastajad saavad kasutada vaid jõusaali, kus tohib treenida korraga kuni 10 inimest. Jõusaali jaoks käivitatakse broneerimissüsteem. Spordiklubid saavad tervisekeskuses käia tunniplaanide kohaselt. Kooli spordisaalid jäävad kinni, sest need ruumid on koolimajaga seotud.

8)            Keila Kooli tulevad esmaspäevast, 18.maist ainult need õpilased, kellele õpetaja on saatnud personaalse kutse. Tundides osalemine toimub kokkuleppel lapsevanematega. Koolis jälgime kõiki reegleid, et tagada ohutu ja turvaline õpikeskkond. Õpilased, kes ei ole saanud kutset tulla koolimajja kohale, jätkavad koduõppel. Niisama, ilma õpetaja kutseta, kedagi koolimajja sisse ei lasta. Distantsõpe toimub 5. juunini. Spordisaalid on treeninguteks suletud.

9)            Lasteaiad  töötavad ja sel aastal juulikuus kollektiivpuhkuseks suletud ei ole.

10)         Keila Sotsiaalkeskuses jätkub tavapärane  töö sotsiaalmajas,  dementsusega inimeste päevahoiu,  koduhoolduse ja sotsiaaltranspordi pakkumisel, mis ei ole vaatamata eriolukorrale ka katkenud. Küll aga on jätkuvalt töö ümberkorraldatud erivajadusega inimeste töökeskuses, kus kliendid  käivad  kahes vahetuses, kokku kuni 12 inimest päevas ( 6+ 6). Järgime tööruumis 2+2 reeglit nii, et tellimustööd kui ka kohustuslikud töötunnid tehtud saavad. Jätkuvad erihooldusvaldkonna ringide tööd – seal ei ole grupid suured.  Uuel nädalal pakume sooja toitu ka  töökeskuse inimestele, seni viisime toitu koju vaid eakatele. Vanemaealiste  päevakeskuse tegevus on selleks hooajaks lõppenud, et sügisel jätkuda.

Kõigile linna asutuste hoonetesse tulijatele on tagatud desinfitseerimisvahendid. Töötajatele tagatakse isikukaitsevahendid. Tööprotsessis peetakse reeglina kinni 2+2 nõudest, sama nõuet palutakse järgida ka kõigil külalistel. Ühiskasutatavaid pindu desinfitseeritakse regulaarselt.

Edaspidised töökorralduse muutused toimuvad vastavalt üldisele olukorrale ja terviseameti juhenditele, neist saab teada Keila linna ja linna asutuste meediakanalite kaudu.

Linnavalitsuses toimunud üldplaneeringu koosolekus oli teemaks ehitustingimused ja eelnõu ettevalmistus väljapanekuks.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus annab teada: eriolukorra lõpuga seoses toimuvad muudatused ühistranspordis alates 18.05.2020. Alates esmaspäevast, 18. maist, on taastatud reisijate sisenemine ainult esiuksest. Valideerimine ja piletimüük on kohustuslik. Eelnevalt peatatud Harju maakonna avalike bussiliinide perioodipiletid aktiveeritakse automaatselt alates 18.05.2020. Tulenevalt pidevast asjaolude muutumises täiendatakse infot pidevalt keskuse kodulehel www.ytkpohja.ee

 

Reede, 15.mai:

Keila Lehes: esiküljel suvistest töödest raudteel ja nende mõjudest keilalaste elule. Leht kirjutab sammudest eriolukorrast väljumisel, abilinnapea Maret Lepiksaar kogukondlikest keskustest. Kadri Pihelo artikkel on distantsõppest muusika ja liikumisõpetuse tundides, lisaks on ta teinud intervjuu tööõpetuse õpetaja Rene Pedaiga. Uudistes saame teada kirjade saatmise hinnast, kodukunstnike otsimisest, veebiviktoriinist "Salakeel". Leht avaldab mõned Keila Kooli omaloominguringi liikmete luuletused. Koduloo rubriigis on juttu Keila esimesest purskkaevust. Palamets pajatab loku löömisest mõisas. Tegija on Viljar Paalaroos.

Varahommikul jõudis Keilasse uus raudteejaama juhtimishoone. Veel täna on kavas hoone ka ma uude asupaika tõsta. Pärast vajalike ühenduste tegemist on võimalik lammutada vana, üsna ilmetu juhtimiskeskus. Pool 10 ajal tõsteti konteiner paika.