« Tagasi

7.nädal 2020

 

Esmaspäev, 10.veebruar:

Selgus, et Fotojaht V Keila linnavaated jaanuaripildi võitja on õhtuse pildiga luikedest Keila luhal Tarvo Kuus.

Keila Kool avaldas teate, et MTÜ TORE aastakonverentsil pälvis Keila Kooli õpetajat HELI ISRAEL aasta TORE juhendaja tiitli eelmise, 2019. aasta eest. See on tunnustus pikaajalise töö eest TORE juhendajana ning Harjumaa TORE juhendajate nõupidamise korraldamise-, ühingu jõulukaartide töötoa organiseerimise- ja suvelaagris pesapeana toimetamise eest. Palju õnne!

Muusikakoolis oli sarjast „Kammermuusikud linnas" kontsert Muinasjutud. Esinesid Marten Altrov klarnetil, Liina Žigurs vioolal ja Kadri-Ann Sumera. Kavas Mozart, Bruch ja Schumann.

Kultuurikeskuses linastus Oskar Lutsu ainetel valminud mängufilm „Talve", suure huvi tõttu korraldati päevasel ajal ka lisaseanss.

 

Teisipäev, 11.veebruar:

Soovitame kõigil maaomanikel kontrollida oma maamaksuteateid! Maa-amet andis teada, et rahvastikuregistrist uuenenud aadressandmete ebakorrektse ületuleku tõttu on osade kodanike maksuteadetel puudu koduomaniku maksuvabastuse andmed. Kui teatel ei ole soodustust arvestatud, palume kirjutada linnavalitsuse maakorraldajale aadressil sven.andrejev@keila.ee, et ta saaks teha parandused.

Keilas käis riigihalduse minister Jaak Aab. Linnavalitsuses oli juttu üldistest omavalitsuste ja riigi omavahelistest suhetest, pikemalt ehk haldusreformist. Külastati sotsiaalkeskust ja kooli, kus räägiti valdkonnas kavandatavast. Lõpetuseks oldi noortekeskuse taga, kus vaadati seni riigi omanduses olevat endist geoloogide maja, millega linnal oleks omad plaanid - idee märksõna on loomelinnak.

Pargi tänava koolihoone projekteerimine käib. Projekteerijad Projektibüroo OÜ-st näitasid, kaugele nad on jõudnud. Ruumiprogramm hakkab looma ja on koolirahvale ülevaatamiseks antud. Kohal olid ka Keila Vesi ja Utilitase esindajad, et täpsustada trasside lähenemisteed. Abilinnapea Timo Suslovi sõnul lubab projekteerimise töögraafik alustada ehitustöödega sel sügisel, trasside ehitused võivad alata juba varem.

Linnavalitsuses toimus Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik istung.

Keila Kooli hoolekogu koosoleku peamised teemad olid põhikooli õppekava muudatused, kooli kodukorra muudatused, eelarvest, Pargi maja puhvetiga seotud küsimused.

Keila Koolis saab tutvuda rändnäitusega, mis keskendub loodusele ja kitsamalt taimede tervisele. Taimetervise rändnäituse juurde kuuluvad töölehed ning PowerPoint ettekanne taimetervise teema selgitamiseks koolitundides. Õpetaja Inga Kangur haaras võimalusest kinni ja tegi sootuks teismoodi koolitunni.

Muusikakoolis andis kontserdi ansambel Auftakt koosseisus Maila Laidna, Soo-Young Lee ja Miina Laanesaar. Kavas oli Menotti, Tiensuu, Arutjunjan.

 

Kolmapäev, 12.veebruar:

Noortetoas "Mõte Kuubis" toimus Keila Noortevolikogu koosolek.

Keilas olid Keskkonnainspektsiooni esindajad, kes soovisid saada ülevaadet Keila linna avalike pakendikonteinerite  asukohtadest ja seisukorrast. Reidi eesmärk on kontrollida taaskasutusorganisatsioonide kogumisvõrgustiku vastavust pakendiseaduse nõuetele.

Väärikate Ülikooli teema oli erinevad usundid, erinevad käitumismudelid. Kõneles  Reet Valing usuinstituutist.

 

Neljapäev, 13.veebruar:

Traditsiooniliselt anti Enn Soosaare sünniaastapäeval, 13.veebruaril Harju Maakonnaraamatukogus üle Enn Soosaare eetilise esseistika auhind, mille pälvis Eero Epner 8.mail 2019 Eesti Ekspressis ilmunud artikli "Sest nad saavad" eest. Eero Epner oli kohtunud kahe kuu jooksul paarikümne psühholoogi, juristi, prokuröri, õpetaja, terapeudi, lastepsühholoogi ja ametnikuga ning kuulis neilt kõigilt erakordseid lugusid kohutavast vägivallast Eesti kodudes. Lisaks Keila linnapea Enno Fels ja Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok tervitusele kõnelesid Ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, Keila kooli õpilase Tähte Paalaroosi teksti kandis ette Andreas Kelder, geograaf ja klimatoloog Andres Tarand, Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu ning ESSA eetilise esseistika auhinna laureaat 2019 Hasso Krull.  Auhinna andis Epnerit esindanud  Sulev Vedlerile üle ESSA žürii esimees Ülle Madise. Vedler luges ette Epneri tervituse. Muusikaliselt kujundasid sündmust Erik rajamäe ja Muusikakooli saksofoniansambel. Vaata pilte.

Keila linnavalitsuse 112.istung 13.veebruaril 2020

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 1 265,00 eurot ja otsustas rahastada alates  OÜ Viimsi Mängutuba teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus edastas Keila Linnavolikogu menetlusse ettepanekud Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kohta.  Linnavalitsuse arvates võiks linnavolikogu teha Harku valla teemaplaneeringule ettepanekud siduda valla kergliiklusteede võrgustik linna omaga. Linn soovib Harku vallaga teha koostööd Keila linna piirilähedaste perspektiivsete ehitusalade kavandamisel eesmärgiga lõimida linnaäärsed asumid Keila linna ruumistruktuuri ning taristutega loogiliselt, inim- ja keskkonnasõbralikult. Samuti saab koostööd teha ühistranspordi kavandamisel. Eelnõu tekstis meenutatakse ka tunamullust ettepanekut halduspiiride muutmiseks, kui Keila pakkus välja, et linna piiridesse jääks nii omaaegne Miikaeli koguduse pastoraat, kui Korvi kalmistu ning üle vaadata Keila linna ja piirnevate alade haldusterritoriaalse ühendamise temaatika, mida käsitleb Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus „Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale".

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna ehitusmääruse muutmisest. Muudatuste eesmärk on viia määruse kooskõlla planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega.

Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu-ärihoone püstitamiseks Ülesõidu tn 1 kinnistule. Ehitusloaga meenutas linnavalitsus kehtestatud detailplaneeringuga seatud kohustusest        Roheline tn 5 kinnistule ja Roheline tänavale projekteeritud rajatiste (parkla, kõnniteed, sajuveekanalisatsioon õlipüüduriga, haljastus, lastemänguväljak, valgustus ja rekonstrueeritav sõidutee) välja ehitamise kohustust Ülesõidu tn 1 hoone kasutusloa taotlemise ajaks. Ehitusluba taotles  Stuudio KAH OÜ esindaja, Kinnistu omanik on A4 Kinnisvara Osaühing.  Mahuliselt on hoone Keskväljaku poolt 4-korruseline ja pikem põhja-lõuna suunaline osa 3-korruseline. 4. korrus on tagasiastega põhja- ja läänepoolses küljes, kuhu moodustub osaliselt varikatuse alune terrass kahele korterile. Elamusse on kavandatud kokku 27 korterit, 1. korrusele tulevad äripinnad.  

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ärihoone püstitamisel kinnistule Uus-Paldiski tee 3.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olevad Kruusa tänav kinnistu ja Sopsu-Tooma tänav lõik  Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega omada seal maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja likvideerimiseks.

Samuti otsustas linnavalitsus koormata Keila linna omandis olevad Uus-Paldiski tee T1 kinnistu ja Tähe tänav kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega omada  seal maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talitluse tagamise eesmärgil.

Seoses Pargi tn 2 kinnistu müügiga 15.01.2020 AS-le Keila vesi sinna juurdeehituse rajamiseks saatis linnavalitsus volikoguse eelnõu kinnistuga seotud vara raamatupidamisest  maha kandmiseks.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava. 

Linnavalitsus väljastas korduva reklaami paigaldusloa Loomaarst OÜ reklaami paigaldamiseks Luha 13A kinnistul asuva garaaži otsaseinale. Reklaam on nähtav Luha tänavalt ja Paldiski maanteelt nii, et see ei sega sõidukijuhtide nähtavust. Ühepoolne 2 x 5 m suurune reklaam on kinnitatud garaaži otsaseinale ning see sisaldab Keilas asuva loomakliiniku informatsiooni. Reklaami eksponeeritakse 01.10.2019 – 31.12.2020. a. 

Linnavalitsus küsib linnavolikogult luba viia läbi 7 riigihanget, mille tulemusel sõlmitaks lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Linnavalitsus küsib luba korraldada avatud hankemenetlus „Keila linna parkide ja haljasalade aastaringe hooldamine aastatel 2020-2023"  tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetlus „Liisingfinantseerimise raamleping (IT vahendid, bürootehnika, mööbel)" tähtajaga kuni 2 aastat, lihthankemenetlus „Sõiduauto hankimine", lepingu tähtajaga kuni 4 aastat, alla lihthanke piirmäära hange „Tarbesõiduki kasutusrent", lepingu tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetlus „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas aastatel 2021-2026", lepingu tähtajaga kuni 5 aastat, alla lihthanke piirmäära hange „Lõhnava käoraamatu ja Eesti soojumika kasvukohtade hooldus Niitvälja soos", lepingu tähtajaga kuni 2 aastat ning avatud hankemenetlus „Linnavalitsuse hoone 1. korruse ümberehitus", lepingu tähtajaga kuni 1,5 aastat.

Eesti Laul 2020 esimeses poolfinaalis viimasena esinenud Synne feat. Väliharf lauluga "Majakad" (Sünne Valteri) pääses finaali.

Arheoloog Villu Kadakas leidis Eesti muuseumide veebiväravat lehitsedes Eesti Kunstimuuseumi varade hulgast tundmatu baltisaksa kunstniku väikesemõõtmelise maali, millel on kujutatud Põhja-Eesti kirikut ja postijaama. Vähese uurimisega tuvastas kogenud ajaloolane, et tegemist on ilmselgelt Keila praeguse Keskväljakuga. Dateering on maalile 1840 - 1860. Kuna tänapäevase välimuse sai kirik 1851. aastal, siis võib oletada, et tegemist on vanima tänase kujuga Keila kiriku jäädvustusega.

Endine ehitusnõunik Imbi Grünberg tegeleb linnavalitsuse ehitusarhiivi korrastamisega. Selle käigus on ta taasavastanud hulga projekte-eskiise, mis ei ole erinevatel põhjustel täitunud. Täna riputas Imbi mõned näited arhiiviruumis üles, et neid noorematele kolleegidele tutvustada. Vaata pilte.

Täna on linnavalitsuses oma jäätmekäitlusest kõnelevat diplomitööd tutvustamas Rainer Vakra. Plagiaadikahtluse tõttu kaitses Vakra hiljuti Tallinna Ülikool uue diplomitöö teemal „Keskkonnateadlikus ja jäätmenõustamise roll Nõmme linnaosa näitel".

Muusikakoolis andis kontserdi Klassikatähed 2020 saatesse pääsenud keilalane Helin Hallik.

Muusikakoolis oli ka akordionikontsert, kus esinesid Lasnamäe Muusikakooli õpetaja Momir Novakovici õpilased.

Miki lasteaias toimus maakonna alushariduse juhtide infopäev.

Keila Koolis toimus sõbrapäeva play-Box 4.-6.klassidele, algkoolimajas oli teema „Eesti laulud 2000-ndatel".

 

Reede, 14.veebruar:

Keila Lehe esiküljel on sõbrapäeva puhul juttu Sõbralt Sõbrale poest. Uudistes lõpetavast Hiirekese Perekeskusest ja alustavast Pesapuu perekeskusest, Saame teada, et Keila Päev toimub 30.mail, suurest rahvamuusikapeost ja Heli Israeli auhinnast. Pikemalt hollandlastest Keilas.Leht loetleb üles vabariigi aastapäeva sündmused. Leht näitab Tarvo Kuusi Jaanuaripilti. Palamets pajatab meie sõjaväe demobiliseerimisest. Tegija on Helina Saarniit. Järgmine leht ilmub tehnilistel põhjustel 20.veebruaril.

Reoveepuhastusjaama kõrval Uus-Paldiski tee 6 avati Keila Jäätmejaam. Keila Jäätmejaama saab viia liigiti kogutud kodumajapidamises tekkinud jäätmeid – elektroonika, ravimid, suured kodumasinad, värvid, õlid, paber ja papp, pakendid, vanad rehvid, tekstiil. Uues jäätmejaamas on olemas prügipress, mis annab võimaluse suuri pakendijäätmeid lihtsalt ära anda. Keila jäätmejaam on avatud viiel päeval nädalas, puhkepäevad on esmaspäev ja teisipäev. Kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on jäätmejaam avatud kell 10-18, laupäeval ja pühapäeval kell 10-14. Täpsemat informatsiooni jäätmejaama kohta leiab lähipäevil kodulehelt keilajaatmejaam.ee .  Jäätmejaama külastades peaks alati kaasas olema ID kaart, sest selle alusel kontrollitakse tooja elukohta kohaliku omavalitsuse täpsusega. Keila linna elanikule on paljude liigiti kogutud jäätmete äraandmine tasuta. Vaata pilte.

Jäätmejaama rajamine läks maksma 460 000 eurot, summa hulka on arvestatud nii maa soetamine, ehituslik maksumus kui ka vajalik inventar ja juurdepääsutee rajamine. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 150 000 euroga. Ülejäänud kulu kaeti Keila linna eelarvest. Jäätmejaamas hakkab tegutsema  operaatori hanke konkursi võitnud AS Keskkonnateenused.

 

Harjumaa muuseum korraldas õhtul peo – Sivasõbrunemise.

Muusikakoolis oli klaverikontser. Pianistid Ivari Ilja, Mihkel Poll, Mantas Šernius ja Hyewon Chung esitasid Bachi, Beethoveni, Chopini, Mendelssohni ja Medtneri loomingut.

 

Laupäev, 15.veebruar:

Sel laupäeval kuuleb Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul lugu sellest, kuidas  väike Ilon ja tema parim sõber Sammeli leiavad  mahajäetud majast enneolematud tegelased. Kes need imelikud sellid on ning kuidas kulgeb nende elu Iloni kodus, kuulete, kui tulete kuulama. Ilon Wikland sai 5.veebruaril 90.aastaseks ning tema imearmsate piltide ning südamliku jutuga raamat "Kartulilapsed" on tore lugu sõprusest ja sallivusest.

Muusikakoolis on Eesti Pianistide Liidu III üle-eestiline klaveripäev. Oodatud 13 õpilast on kuuest erinevast muusikakoolist.

 Harjumaa Muuseumis alustatakse kirivöö kudumise koolitusega. Juhendaja Maret Lehis on lõpetanud 1995. aastal Tallinna Kergetööstustehnikumi rahvusliku käsitöö eriala, 2003. aastal Tartu Ülikooli ärijuhtimise diplomiõppe ning 2013. aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia magistriõppe. Alates aastast 2002 tegutseb ta eraettevõtjana. Tema juhitava OÜ Pileum`i tegevusaladeks on peakatted ning rahvuslik tekstiil – valmistatakse muuhulgas ajaloolisi peakatteid, rahvarõivaid, seelikukangaid, erinevaid tekstiilseid vöid.

Tervisekeskuses on saalijalgpalliturniiri Keila CUP 2020 raames väljakul võistlusklass T-2006 ehk TU-15.

 

Pühapäev, 16.veebruar:

Muusikakoolis saalis Suur Rahvamuusik Pidu „Kummardus maestrole". Mängisid kadrina Kapell, Saue Kapell, Mõllav Meri ja Harju KEKi RMO. Mängiti Uno Veenre loomingut ja teisi toredaid pillilugusid.

Tervisekeskuses on saalijalgpalliturniiri Keila CUP 2020 raames väljakul võistlusklass P 2004 ehk U-17.

Tervisekeskuse ujulas on SK Grant ujumisvõistlus.