« Tagasi

5.nädal 2020

 

Esmaspäev, 27.jaanuar:

Vikerkaare lasteaed tähistab 35. sünnipäeva nädalat: esmaspäev - juubelinädala avamine saalis ;  teisipäev - värvijaht lasteaia hoovis; kolmapäev - "Karupätsu sünnipäev" õpetajate etendus lastele saalis; kolmapäev ja neljapäev - küpsisetortide meisterdamine rühmades; neljapäev - viktoriin saalis "Kes - keda"; reedel "Sünnipäevatrall, tants käib vikerkaare all" väiksematele ning "Sünnipäevadiskol saalis, kohal Keila omad staarid" suurematele lastele. Vaata pilte.

Vana vabrik Jaama tänava ja Haapsalu maantee nurgal on saamas uut hingamist elu- ja äripindadena. Täna käis tehtut vaatamas linnavalitsuse ehitiste vastuvõtmise komisjon. Ehitustööd on lõppenud. Paigaldamata on veel hulk valgusteid, samuti on üürikorterid suures osas möbleerimata. Kahte ühesugust korterit - üüripinda majas ei ole. Võimalikult palju on jäetud nähtavale vanu detaile - karniise, puittalasid, erinevaid originaalpindu, mis on hoolikalt töödeldud. Lõpetamist vajab ka haljastus. Täna käis objekti vaatamas ehitustööde vastuvõtu komisjon. Vaata pilte.

Keila piirkonna väärikate ülikooliga käisid kõnelemas linnapea Enno Fels, abilinnapead Eike Käsi ja Maret Lepiksaar.

 

Teisipäev, 28.jaanuar:

Keila Linnavolikogu 28. istung

Keila Linnavolikogu 28. istung toimub teisipäeval, 28. jaanuaril 2020.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava  ja otsustas selle avalikustada see koos Estonian, Latvian, Lithuanian Environment OÜ poolt 2019 koostatud välisõhu mürakaardiga Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Keila linna välisõhu mürakaardi ja välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub 29. jaanuarist kuni 11. veebruarini 2020. Ettepanekuid Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskavale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 11. veebruarini 2020 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee.  Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalik istung toimub 11. veebruaril 2020 algusega kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Keila linna välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Mürakaarti saab uurida SIIT.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2020. aasta koondeelarve, kus on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 18 613 870 eurot, põhitegevuse kuludeks 16 888 619 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 637 000 eurot, vahendid finantseerimistegevust puuduvad ja likviidsete varade muutus summas + 714 196 eurot. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 63,23 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega.

Koos eelarvega määrati Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad . Sünnitoetus on 400 eurot lapse kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;  muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel,   et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot; juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot; puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot; sügava puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 70 eurot; raske puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 35 eurot; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus; eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär -360 eurot ühe lapse kohta kuus.

Linnavolikogu võttis esitatud dokumendi teadmiseks ja tegi ettepanekud Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseväljatöötamise kavatsuse kohta. Linnavolikogu tegi ettepaneku teha koostööd Keila linna piirilähedaste tiheasustusalade kavandamisel eesmärgiga lõimida linnaäärsed asumid Keila linna ruumistruktuuri ning taristutega loogiliselt, inim- ja keskkonnasõbralikult. Lisaks soovitab linnavolikogu Lääne-Harju vallal reserveerida maa Tammermaa piirkonda tee rajamiseks, mis tagab linnale kolmanda raudteeülesõidu. Tammermaa elanikud saaksid siis lühemat teed pidi Keila lõunaosa parkidesse, puhkealadele ning Ohtu rabasse (suur metsamassiiv, alternatiiv Niitvälja soole ja parkmetsadele) jalutama, samuti Tööstuse tänava tehnoparki tööle ning linna lõunapoolse ümbersõidu valmimise järel kiiremini (Keila kesklinna läbimata) Tallinna. Linnavolikogu pööras tähelepanu ka raudteele, paludes informeerida linna, millised veosed täpsemalt kavandatakse raudteele. Keila linna läbival raudteel peab kaubavedu olema ohutu ning keskkonnasäästlik ning ei tohi halvendada elurajoonide elamistingimusi. Valla ÜP KSH-s hinnata kaubavedude ja ohtlike veoste mõjusid Keila linnale. Linnavolikogu soovitab vallal kaaluda linna ja valla halduspiiride muutmist lähtudes Keila kraavi ja Tõllaaugu hooldamise otstarbekusest ja tulevase Tallinn-Paldiski maantee kui maastiku poolitaja trassi asukohast. Tähelepanu pööratakse ka kergliiklusteedele, et valla kergliiklusteede võrgustik oleks seotud linna võrgustikuga.

Linnavolikogu kinnitas Keila Kooli põhimääruse uue redaktsiooni. Oluline muudatus käsitles õppekeelt. Keila Kooli õppekeel on ka edaspidi eesti keel. Keila Kooli põhikooli osades klassides on õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9. klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis,  2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis, 2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026 õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9. klassis.

Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse 37 Keila linnas asuvat maaüksust.

Vastavalt Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekule otsustas Linnavolikogu määrata 1000 euro suurune Keila linna kultuuripreemia 2020. aastal Kai Kulbokile, kes on noorte hääle võimendaja, mentor ja eeskuju;  Kaja Hõimojale, kes on aktiivselt kogukonda kaasates rikastanud Harju Maakonnaraamatukogu tegevust ning  Keila Sõpruslinnade Seltsile, kes on linna kultuurimälu hoidja ja sõprussidemete edasi kandja. Keila linna 2020. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaatidele üle Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel, mis toimub Keila Kultuurikeskuses 21. veebruaril 2020 algusega kell 18.00.

Noortevolikogu kohtus täna linnavalitsuse juhtkonnaga. Kohtumise peateema oli omavahelise koostöö korraldamine.

Abilinnapea Maret Lepiksaar osales Porikuu festivali kokkuvõtete tegemisel Turba Kultuurimajas.

Keila mehed Andres Lell ja Priit Ross startisid täna Budapest - Bamako ralli stardi suunas. Sel korral kavatsetakse trass läbida tsiklitel.

Miki lasteaias oli  suur karnevalipidu, tähistati roti- aasta saabumist.

 

Kolmapäev, 29.jaanuar:

Noorsootöö tunnustusüritusel Maarjamäe lossi õuel kuulutati aasta omavalitsuseks Tallinn ja Keila. Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Aasta kohaliku omavalitsuse kategoorias olid auhinna nominendid kõrvuti laureaatidega ka Tartu ja Pärnu. Esildisest:"Keila linn on noortevaldkonda teadlikult arendanud juba 17 aastat - alates sellest, kui loodi Keila Avatud Noortekeskus, mis on tänaseks üks suuremaid kogu Eestis. Hiljuti loodi ka vanematele noortele mõeldud noortetuba Mõte Kuubis, kus noored saavad omaalgatuslikke ideid ellu viia. Linna tugevus on uuendusmeelsus – vaatamata stabiilselt heale noorsootööle, soovitakse teha aina paremini ja uudsemalt, näiteks osaleb KOV arenguprogrammis ja teeb oma noorsootööle restarti, et see veelgi enam noorte vajadustele ja huvidele vastaks. Lisaks tehakse koostööd väga paljude erinevate asutuste ja organisatsioonidega, et oma noortele aina paremat noorsootööd pakkuda. 2019. aastal loodi ka noortevolikogu, kui võeti vastu selle põhimäärus ning novembris toimusid juba esimesed noortevolikogu valimised."

Harju Elekter andis teada, et eesmärgiga lihtsustada müügi- ja turundustöö koordineerimist ja Soome tütarettevõtete juhtimist, otsustas Harju Elekter 2020. aasta jooksul liita Satmatic Oy-ga tema tütarettevõtted Finnkumu Oy ja Kiinteistöyhtiö Ulvilan Sammontie 9. Järgmise sammuna viiakse kõik Soomes asuvad kinnisvarad Harju Elekter Kiinteistöyhtiö Oy alla ning seejärel nimetatakse Satmatic Oy ümber Harju Elekter Oy-ks.

Abilinnapea Eike Käsi osales Tervise Arengu Instituudis paikkondliku tervisedenduse ekspertrühma koosolekul. Ekspertrühma tegevuse eesmärk on kavandada tegevusi, mis aitaksid kohalikul tasandil valdkondadeüleses koostöös elukeskkonda inimsõbralikumaks arendada, julgustada inimesi ise vastutama enda ja lähedaste tervise eest.

Keila Koolis toimus võimlemispidu „Keila Kooli suusabaasis on tantsupidu." Tegemist oli äärmiselt lustaka peoga, kus tõsised etteasted vaheldusid humoorikate kavadega. Publikut hullutati 8 erineva etteastega. Loomulikult astus püünele ka õpetajate võimlemisrühm. Päeva juhtisid Tähte Paalaroos ja vilistlane Carlos Kuiv.

Kultuurikeskuses oli laval Ari Matti Mustonen  kavaga "Hüppa!".

 

Neljapäev, 30.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 110.istung 30.jaanuaril 2020

Linnavalitsus muutis hooldajatoetuse määramise ja maksmisega seotud korraldusi tulenevalt linnavolikogu määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutumisest ja kehtima hakanud 2020.aasta linnaeelarvest.  1.jaanuarist 2020 kehtiva määruse kohaselt ei ole hooldajatoetuse määraks riigieelarvega kehtestatav sotsiaaltoetuste määr, vaid Keila linnavolikogu poolt eelarve vastuvõtmisega kehtestatavad määrad. Seeläbi tõusid nüüd ka hooldajatoetuse määrad.

Linnavalitsus tegi otsuseid hoolduse seadmiste ja hooldajatoetuse maksmiste kohta ning volitas sotsiaaltöötajat esindama linnavalitsust linna eestkostel oleva isiku eestkostja ülesandeid. Sotsiaaltoetusi maksti summas 3290,96 eurot.

Linnavalitsus otsustas rahastada OÜ Aatomiku Lastehoid ja Kohvipesa OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust.

Linnavalitsus kinnitas Keila linna 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keila raudteejaama seadme- ja töökohakonteinerite hoone rajamiseks, Tööstuse 16 asuvale tootmishoonele juurdeehituse-olmekorpuse püstitamiseks, Jõe 82 kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks ning Raba 80 kinnistule üksikelamu rajamiseks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keskväljak 12 asuva kultuurikeskuse saali ventilatsioonisüsteemile ning Kalda põik 13 ja 15 paariselamule.

Linnavalitsus vaatas üle lähteülesande Keskväljak 11 linnavalitsuse hoone laienduse projekteerimistööde teostamiseks. Plaanis on linnavalitsuse hoone I korruse katusealusesse rajada juurde linnakodanike enim teenindavate spetsialistide kabinette, koosoleku ruumid, infosaal  ja avalik WC.

Linnavalitsus annab otsustuskorras  Niidu tn 3 korteriühistu kasutusse Niidu tn 7 asuva  Niidu tn 3 kinnistuga külgneva rajatise osa üldpinnaga 74 m2, tähtajaga 1.02.2020 kuni 1.02.2025, üürihinnaga 100 eurot aastas parkla ehituseks.

Linnavalitsus otsustas viia 1. veebruarist 2020  linnavalitsuse struktuuriüksuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisust  1 majandusjuhataja töökoht üle linnakantselei koosseisu ning nimetada  ümber kantselei assistendi töökohaks. 1. märtsist 2020 luuakse linnavalitsuse struktuuriüksuse haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisus tähtajaline, s.o. 1. märtsist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 1 eestkostespetsialisti ametikoht  ning vaatas üle nende ametikohtade linnapea käskkirjaga kinnitatavad ametijuhendid.

Linnavalitsus kinnitas Keila Noortekeskuse struktuurimuudatuse, mille järgi kaotatakse koristaja ametikoht. Nüüdsest  on noortekeskuses lisaks juhataja ametikohale 6 noorsootöötaja ametikohta.

 

Linnavalitsus kinnitas konkursi Aasta Tegija 2019 ja Keila Aasta Sündmus 2019 võitjad. Aasta tegijaid on sel korral kaks. Mõlemat Tegijat ning Aasta Sündmuse korraldajaid  tunnustatakse tänukirja ja auhinnaga, mis antakse üle 21. veebruaril Keila linnas korraldataval Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel, mis toimub Keila Kultuurikeskuses algusega 18.00.

Keila Aasta Tegija 2019 on Anu Saluäär-Kall Keila legendaarse kirikuõpetaja Ado Köögardali päevaraamatute korrastamise, käsikirjaliste tekstide arvutisse sisestamise ja 1944. aasta sündmusi käsitlevate sissekannete raamatuks toimetamise eest.

Keila Aasta Tegija 2019  on Arndt Matthias Burghardt, Keila Miikaeli koguduse õpetaja,  silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses, sh Keila kihelkonnapäevade ja Mihklipäeva laada ürituste traditsiooni algatamise eest.

Keila Aasta Sündmus 2019 on näidendi „Isamaa Pääsukesed" lavastamine ja etendamine Keila Kultuurikeskuses Eesti Draamateatri ja Nargen Opera poolt EV 100 teatrisarja raames, mis sai suure publikumenu osaliseks ning tegi head reklaami Keila linnale tervikuna.

 

Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Muuseumi nõukogu koosseisus nõukogu esimees: Maret Lepiksaar- Keila linna kultuurivaldkonna eest vastutav abilinnapea, liikmed Keila linna sotsiaal- ja haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Eike Käsi, Keila linna MTÜ-de esindaja Anneli Pärlin, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse turismikoordinaator Hülle Saarts ja Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Mati Mandel. Muudeti ka  Harjumaa Muuseumi nõukogu töökorra punkt 3.1, mille uus sõnastus on „3.1 nõukogu esimees on Keila linna kultuurivaldkonna eest vastutav abilinnapea, nõukogusse kuuluvad Keila linna sotsiaal- ja haridusvaldkonna abilinnapea, mittetulundusühingute esindaja ning teised muuseumide ja turisminduse valdkonna asjatundjad. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega."

Linnavalitsus kinnitas Harju Maakonnaraamatukogu nõukogu koosseisus Keila linna kultuurivaldkonna eest vastutav abilinnapea Maret Lepiksaar, Keila linna sotsiaal- ja haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Eike Käsi, Harjumaa Muuseumi direktori kohusetäitja Gea Mossin, Keila linnavolikogu kultuurikomisjoni liige Merle Liivand, Keila Kooli raamatukogu juhataja Helve Rehepapp ja Keila Lasteaed Miki direktor Lenne Nõu.

Linnapea Enno Fels lubati järgmiseks nädalaks puhkusele.

Toimus  linnavalitsuse ajutise Keila koolivõrgu ümberkujundamise nõuandva komisjoni esimene töökoosolek algusega kell 17.oo linnavalitsuse saalis. Päevakorras komisjoni töö eesmärkide ja töökorra tutvustamine, ülevaate andmine senitehtust ja planeeritavatest tegevustest.

Täna külastas Harju Elekter Teletehnika tootmist Keila Kooli noored. Oleme enam kui kindel et pildil olevatest tublidest noortest mitmedki valivad tööstuse, kas inseneri või mõne muu ameti vaates. Harju Elekter toetab neid sel teel! Keila Koolis õpetatakse valikainena ka Solid Edge joonestamist ja ühe eesmärgina vaadati kuidas tööstuses käib joonestamine ning kuidas saab 3d mudelist valmis detail/toode.

Tervisekeskuses võitis kodumängus Keila Korvpallikooli esindusvõistkond Reinar Halliku Korvpallikooli tulemusega 103:34. Keila poolel oli resultatiivseim Andre Reinart 35 punktiga. Turniiritabelis hoiab Keila Korvpallikool esikohta 15 võidu ja 1 kaotusega.

Keila Kultuurikeskus korraldas filmiõhtu kunagise Eesti esimese glämm-rock ansambliga Polyphon. Filmi juhatavad sisse filmi autor Heino Maripuu ja ansambli liikmed Rein Laaneorg ja Allan Ladvas, modereerib Margus Minn. Esmakordselt suurel ekraanil linastuv Heino Maripuu kokku pandud muusikadokk räägib ansamblist ja selle karismaatilisest liidrist, heliloojast ja sõnaseadjast Oleg Sõlest. Tema loodud lihtsa meloodia ning sõnumiga laulud on pidanud vastu juba üle 40 aasta. Sihilikult oma glämm-kostüümide, isetehtud püroefektide ning provokatiivse lavakäitmusega tuntust kogunud ansambel sai lõpuks 1978. aastal esinemiskeelu. Põhjuseks 1977. aastal toimunud esinemine Liepajas, kus peale kontserti rahvas laamendama hakkas - ümber lükati 2 trammi, lõhuti paljude hoonete aknad ning "kontrrevolutsioonilised jõud" sodisid pronksist Lenini tagumiku peale punase viisnurga. Keila Kultuurimajale esitati kahjukulude katteks arve 1,5 miljonile rublale. Ansambel Polyphon jätkas uue nime - Consilium - all. 2005. aastal tehti comeback võimsa kontserdi näol, kuid edasised plaanid peatas Oleg Sõle surm 2006. aasta märtsikuus. Nende laulud elavad kõigele vaatamata rahva seas edasi.  Vaata pilte.

Triathlon Estonia suusa(jooksu)sari 2020 etapp.

 

Reede, 31.jaanuar:

Keila lehe vahel on esimene Noorteleht. Keila lehe esiküljel 2019.aasta Tegijatest ja Sündmusest. Uudistes Põhja tänava mänguala laiendusest, Harjumaa etluskonkursist, muudatustest sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, Eva-Lotta Kiibusest, Keilast - Eesti parimast omavalitsusest noorsootöövaldkonnas, Harju Elektri plaanist ühendada Soome äriühingud, kergejõustikust, bussiliiklusest ja tööõnnetustest. Palamets pajatab Tartu rahu sõlmimisest. Tegija on Andrus Nuudi.  Noortelehes on juttu  noortevolikogust, Noorte Lemmikust Madis Loorentsist, tuntud keilalasest Eve Kallastest. On küsitlus koolitoidust, uudiste veerg, ristsõna, koomiks, horoskoop ja juhtkiri.

Tõnu Eelmäe ja Kaido Külasalu, kes õpivad Tallinna Ülikoolis Haapsalu Kolledžis Liiklusohutuse kolmandal kursusel, viivad oma praktika raames  ja koostöös Keila Linnavalitsusega läbi uuringut "Keila Ühistranspordi igapäevane kasutamine või kui on siis, soovitusi selle parandamiseks".  2020 aastal lõpus lõppeb bussitranspordi leping Keila siseliinidel. Lähtuvalt Keila Ühistranspordi uurimistulemustest, saab esitada täpsemat nõudlust bussiliikluse korraldamiseks.  Sestap algatasid tudengid uuringu "Keila Ühistransport " ja  viivad selleks küsitlust. Vastamine on anonüümne ja võtab aega umbes viis minutit. Viimane  vastamiskuupäev on 13.02.2020.a. Küsitlus on SIIN.

Oli ligi 25 aastat Keila linnavalitsuse majandusjuhataja Andrus Nuudi viimane tööpäev enne vanaduspensionile minekut.

Muusikakoolis esineb kontserdiga  „A nagu Amor" segakoor K.O.O.R.

Keila Õllesaal / SNCO Pruuli tuleb külla ja esinema noor ning andekas bandžomängija Merlin Purge.

Harju Maakonnaraamatukogu käis külas Viimsi ja Püünsi raamatukogudel.

 

Laupäev, 1.veebruar:

Harju Maakonnaraamatukogul tuleb sünnipäev ja mis sünnipäev see ilma kingituseta on. Sel laupäeval tehakse kingitus raamatukogu väiksematele lugejatele. Oodatakse vaatama Lasteteater Mäng etendust " Kadunud kuningas" . Uhke kuningas on liiga edev, et päriselu näha. Pääsemine laevaõnnetusest toob ta uuesti kahe jalaga maa peale. Kas lugu lõppeb ka õnnelikult? Laste lood on ju ikka õnneliku lõpuga. Etendus sobib lastele alates 3.eluaastast ja nooremale koolieale.

Harjumaa Muuseumis on Nõuandelaupäev. Käesoleva aasta esimesel nõuandelaupäev annab ülevaate Eesti rahvapärastest ehetest. Kasulikke ja praktilisi nõuandeid ning tehnikaid saab hõbeehete hooldamisest...  Sõled kaasa!  Lahkeid nõuandeid jagavad Lembe Maria Sihvre, Silja Nõu ja Maret Lehis. Toimub helmekeedu töötuba.

Saalijalgpalliturniiril Keila CUP mängivad Tervisekeskuses P-2010/U-11   vanuserühm.

Laupäevast alates lõpetab teenindamise kommertsliin 177, teistel meie kandi bussiliinidel vahetub vedaja ja tulevad uued sõiduplaanid. Keila linnaliinidel muudatusi ei tule.

 

Pühapäev, 2.veebruar:

Saalijalgpalli turniiril Keila CUP mängivad Tervisekeskuses P-2007 / U-14 vanuserühm.