« Tagasi

Keila Linnavolikogu 6. istung

Keila Linnavolikogu 6. istung toimus teisipäeval, 30. jaanuaril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

Õiguskorrast rääkisid Mart Meriküll Lääne-Harju piirkonnagrupist ja Keila linna piirkonnapolitseinik Madis Märdin.

Isikuvastased süüteod ja väärteod on langustrendis, varavastased tõusutrendis. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid ei olnud. Sissemurdmised on vähenenud, kuid rohkem on olnud varguseid kauplustest – ennekõike alkoholi vargused. Samuti kütusevargused tanklatest. Probleemkohad on mõned objektid/ehitised, mille hulk on vähenemas. Teine probleemteema oli alaealistega. Ka see teema on septembrist oluliselt paranenud.  Kiitus koostööle linnavalitsuse, allasutuste, abipolitseinike, mitmete asutuste-ettevõtetega (eriti G4S)  ning päästeametiga. Kehaline väärkohtlemine vastavalt (2016 – 2017) 21 – 12, avaliku korra raske rikkumine 6 – 9, joobes juhtimine 12 – 19 (suurenenud järelevalve)

 

2. Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 29. märtsi 2016 määrust nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas".  2018. aasta algusest jõustusid mitmed sotsiaaltoetusi ja teenuseid puudutavad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mis tuli linna määrusesse sisse viia. Lisaks on eelnõusse sisse viidud mõni täpsustus, mis tulenes määruse rakendamise praktikast.

Muuhulgas on reguleeritud matusetoetus saamine. Toetust makstakse Keila linna elaniku surma korral matuse korraldajale. Toetuse taotlemiseks esitatakse kuue kuu jooksul pärast isiku surma linnavalitsusele avaldus.  Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast.  2018. aasta linnaeelarvega on kehtestatud matusetoetuse suuruseks 230 eurot matusetoetuseks. Vähekindlustatud Keila linna elanikul on võimalus taotleda lisatoetust vajadusepõhiselt.

 

3. Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise korda. Määruse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna noorte mitmekülgse huvihariduse omandamise soodustamine väljaspool Keila linna huvitegevuse harrastamise osalise kompenseerimise kaudu. 

 

4. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine

Keila Linnavolikogu otsustas anda Harju maakonna vapi ja lipu kasutamise õiguse Harjumaa Omavalitsuste Liidule. Samaga määrati maakonna teenetemärkide andmise korraldajaks Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega anti kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus. Regulatsiooni kohaselt võivad maakonna vapi ja lipu kasutamist ning teenetemärkide andmist korraldada vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt, eelkõige kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu ühise ühenduse kaudu. Selleks, et vappi ja lippu kasutada ning teenetemärke välja anda, peaksid kohaliku omavalitsuse üksused volikogus võtma vastu vastavad otsused, leppides kokku, kellel on õigus maakonna sümboolikat kasutada ning kelle kaudu teenetemärkide andmist korraldatakse. Seejuures peavad sümboolika kasutuse õiguse andmiseks ja teenetemärkide väljaandmise korraldamise üleandmiseks samasisulise otsuse tegema kõik maakonna kohalikud omavalitsused.

 

5. Kaevetööde eeskiri (II lugemine)

Keila Linnavolikogu kehtestas II lugemisel Keila linna kaevetööde eeskirja. Seni kehtinud 2007.aastal kehtestatud Keila linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri vajas kaasajastamist seoses seadusandluse muutumisega ja muutunud nõuetele teedeehituse valdkonnas. Muu hulgas on lisatud on ka Leppetrahvi mõiste, mis annab Keila Linnavalitsusele võimaluse sanktsioneerida kaeveloas sätestatud tingimuste rikkumise eest. Kaevetööks loetakse maapinnase kaevamist sügavamalt või maapinna kõrguse muutmist rohkem kui 30 cm. Kehtivas kaevetööde eeskirjas on selleks määraks 30 cm ja ei käsitle kõrguse muutmist. Eeskiri lubab kaevetööd peatada, kui raieloa puudumisel kahjustatakse haljastust. Täpsemalt kirjeldati ka haljastuse taastamise nõudeid. Nii võib puude kahjustamisel elujõuetuseni nõuda puude asendusistutuse korraldamist, puude ja põõsaste juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, puu juurekael peab jääma kattest vabaks. Teekaitsevööndis on seatud kohustus paigaldada kommunikatsioonid minimaalselt 1,5 meetri sügavusele teekattest ja haljasalal minimaalselt 0,7 meetri sügavusele maapinnast.

 

6. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas kultuurikomisjoni uue koosseisu: esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok, liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Mairoos Kala, Marge Tänava, Kertu Lepiksaar,   Katrin Sassi ja Henry Heinleht.