« Tagasi

Keila Linnavolikogu 48.istung

Keila Linnavolikogu 48. , tõenäoliselt selle koosseisu viimane istung toimus teisipäeval, 12. septembril 2017. a kell 18.00 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve  kogumahus 618 815 eurot. Keila linna eelarve põhitegevuse tulud suurenesid 452 883 euro, põhitegevuse kulud 479 383 eurot, investeerimistegevus kogusummas 103 500 eurot ja likviidsed varad -130 000 euro võrra.

Esimest korda on eelarves kajastatud 1. juuni 2017. a seisuga riigilt Keila linnale üle tulnud munitsipaalmuuseum Harjumaa Muuseum. Esitatavas lisaeelarves on Harjumaa Muuseumi tulude ja kulude maht 157 930 eurot.

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 423 951 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Ühtekuuluvusfondi projekti Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega raames eraldatakse toetust summas 57 132 eurot, nimetatud summas suurendatakse tegevusala Raudtee projekt investeeringuid. Vastavalt lepingutele eraldas Ettevõtluse Arendamise SA vahendeid Keila Lipuväljaku rajamiseks  summas 28 800 eurot ja lasteaed Vikerkaar köögi kaasajastamiseks summas 80 000 eurot.  Haridus- ja teadusministeerium eraldas Keila Noortekeskusele projekti „Usk-Lootus- Armastus - Kukesammul Parema Mina Poole" läbiviimiseks 2 401 eurot. Haridus- ja teadusministeerium eraldas Keila Koolile riigieelarvelist toetust asüülitaotlejate hariduse korraldamiseks ja rändekavaga saabunud pagulaste haridusliku lõimumise toetamiseks summas 8 387 eurot. Keila Koolile eraldas Kaitseressursside Amet 800 eurot, mille raames on plaanis õppekäigud Tallinna Maleva Tagalakeskusesse ja Eesti Sõjamuuseumi. Sotsiaalministeeriumilt eraldati matusetoetust summas 500 eurot.  Riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu alusel laekub Harju Maavalitsuselt kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks I kooliastmes 3 225 eurot. Toetudes Harju Maavalitsuse alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetusele laekus 2 000 eurot. Eesti Kultuurikapitalilt eraldati linnavalitsuse hallatavale asutusele Keila Kultuurikeskus kolme lepinguga kokku 745 eurot. Nimetatud vahendid kavandatakse Keila Kultuurikeskuse üritusteks. Sihtasutus Innove eraldas tegevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus" projekti „Üheskoos tugevamalt edasi!"  elluviimiseks 2017.a. 2999,50 eurot. Vahendite võrra suurendati lasteaed Vikerkaar koolituskulusid.  SA Archimedes eraldas 350 eurot Lasteaiale Vikerkaar koolitusega kaasnevate  lähetuskulude katteks.  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) laekub Keila Koolile ProgeTiiger projekti raames 1 943 eurot ja Digitaristu täiendamise toetuseks 44 062 eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Keila Kooli  Keskkonnateadlikkuse õppeprogramme Keila Kooli õpilastele 2016/2017 summas 6 060 eurot, mille raames saavad 4. ja 8. klassi õpilased käija loodusõpperadadega tutvumas. Vahenditest 823 eurot suunatakse projektijuhi tasudeks ja 5237 eurot majanduskuludesse.  Keila Ühisgümnaasiumi toetuseks eraldab Keskkonnainvesteeringute Keskus 2 699 eurot, loodusteemaliste õppematerjalide soetamiseks. Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ eraldas projekti "Igal lapsel oma pill" raames Keila Muusikakoolile 2 880 eurot 2 tšello ja 2 altsaksofoni soetamiseks ning Keila Kultuurikeskusele 700 eurot muusikariista kellamäng soetamiseks. Avatud Noortekeskuste Ühenduse MTÜ toetab Keila Noortekeskust noorte ideede projektifondi "Nopi Üles" tegevuste raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames projekti „Keila poiste kokandusring" 666 euroga.  Eesti Noorsootöö Keskuse projekti Varaait vol 13 raames eraldati Keila Muusikakoolile projekti „Harjutamine teeb meistriks" pilli soetamiseks 600 eurot.  Eesti Noorsootöö Keskusega sõlmitud riigihanke „Raamlepingute sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste ostmiseks Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Viljandi, Pärnu, Rapla, Harju, Järva ja Tartu maakonnas" tulemusena sõlmitud  Raamlepingu alusel sõlmitud hankeleping Noorsootöö teenuste osutamiseks koostöös Vasalemma vallaga on Hankelepingu alusel eraldatud toetust perioodiks 23.05.2017- 30.03.2018 kokku 47 803 eurot, 2017.a. kirjendatakse 38 240 eurot tegevusalal 081092 Vabaaja üritused – Noorte Kohvik , sh personalikuludes 2 517 eurot ja majanduskuludes 35 723 eurot. Seoses Harjumaa Muuseumi üle tulekuga Keila linnale eraldas Kultuuriministeerium 2017 aastaks kavandatud, kuid seni  kasutamata vahendid summas 138 061 eurot linnale. Nimetatud summast eraldatakse 72 189 eurot Harjumaa Muuseumi töötasu vahenditeks ja 66 372 eurot majanduskuludeks ja võttes arvesse lahkumishüvitiste tasumist ja lisanduvaid ülesandeid 2500 eurot Keila Linnavalitsuse personalikuludesse. Harjumaa Muuseumi majanduskuludes on arvestatud ka Eesti Kultuurkapitali teotusega 600 eurot ja transporditoetusega  100 eurot MTÜ-lt  Hea Laine.

 Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 38 464 eurot Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest. Sellest on raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 15 037 eurot, huvitegevuse toetus 8 709 eurot. Sporditegevus majanduskulud ja koolieelsete lasteasutuste toetus summas 14 718 on vastavalt laste arvule jaotatud alljärgnevalt: Lasteaed Vikerkaar töötasu vahenditesse 7764 eurot, lasteaed Miki töötasu vahenditesse 2930 eurot ja OÜ-le Alusharidus eraldatakse 4024 eurot.

Kaupade ja teenuste müügi ja muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet      156 399 euro võrra.  Tuginedes 7 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele suurendati prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2017 aastal 105 000 euro võrra .Täiendavate vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Teede -ja tänavate investeeringud 90 000 euro võrra (Ülesõidu tn. parendamine ja Tuula tee, Koidu tn. ja Vaikse tn. projektid), 15 000 eurot suunati EAS-le tagasimakstud eraldise katteks.

 Võttes arvesse 1. augustiks k.a laekunud trahvirahasid suurendatakse eelarves artiklit "Laekuvad trahvid"  15000 euro võrra ja sama summa võrra suurendatakse tegevusala Linnavalitsus kulu liik Kahjutasud.  Haapsalu Kutsehariduskeskuselt laekus koostöölepingu alusel, lapsehoidja eriala õpilase õppepraktika tasu 450 eurot, mille arvelt suurendatakse Miki lasteaia personalikulusid. Tervise Arengu Instituut eraldas Projekti „Imelised aastad" tegevuskuludeks 1 280 eurot. Loksa Linnavalitsus eraldas 1 000 eurot Loode regiooni noorema astme klaveri ja löökpilli konkurssi korraldamiseks, kulud kajastatakse Keila Muusikakooli majandamiskuludes 800 eurot ja 200 eurot personalikuludes. Harjumaa Muuseumi majandustegevust toetatakse Paldiski Linnavalitsuse poolt 969 euroga.  Projekti „Kaitstud töö teenuse tellimine" raames laekub 2017 aastal prognoositavalt 7 000 eurot lisaks kavandatule, mille arvelt suurendatakse tegevusala Kaitstud töötamise teenus toetusi 4000 euro ja personalikulusid 3000 euro võrra. Sotsiaalkeskuse pilootprojekt - Isikukeskse erihoolduse riigihanke  alusel suurendatakse sotsiaalkeskuse erihooldusteenuse tulusid 5000 eurot , 2000 euro võrra suurendatakse Sotsiaalkeskuse personalikulusid ja 3000 euro võrra majandamiskulusid. Harjumaa Muuseumi tegevusega suurenevad omatulud 20700 euro võrra ( piletite müük 4500 eurot, renditulu 700 eurot, kaupade müük 2000 eurot ja muud tulud 13500 eurot) Kõik nimetatud vahendid suunatakse Harjumaa Muuseumi majanduskulude katteks.

Eelarve kulusid suurendatakse kassajäägi arvelt  130 000  euro võrra.  Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse läbiviimise kulud kaeti tegevusala Valimised  vahenditest. Tehtud kulutuste katmiseks eraldatakse 5000 eurot nimetatud tegevusalale. Vastavalt 28. märtsi 2017 aasta Volikogu otsusele nr 12 sõlmiti 05 aprillil k.a. Tallinna notar Priidu Pärna notaribüroos võlaõiguslik leping „Detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks ning kinnistute ja tehnorajatiste tasuta võõrandamiseks kinnistu müügiks" Nimetaud lepingu punkti 2.2.4. tekkinud kohustuse katteks eraldatakse kassajäägi arvelt 100 000 eurot tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid kululiigile 1551 Materiaalsete varade soetamine. Lisaeelarvega suurendatakse 25 000 euro võrra tegevusala Muu vaba aeg, kultuur, religioon majanduskulusid. Vahendid kavandatakse linnarahvale suunatud tänuüritustele, linna iseseisvust tähtsustavatele kampaaniatele ning senisest kavadest jõulisematele üleskutsetele Keila sissekirjutuse vajalikkusest.

 Seoses toetusfondist eraldatava koolitoidu riikliku jälgimisega suurendatakse tegevusala Koolitoit majanduskulusid summas 217 306 eurot ja vähendatakse tegevusala Keila Kool riik (kaudsed kulud) majanduskulusid 189 503 eurot ja tegevusala 092202 Keila Ühisgümnaasium riik (kaudsed kulud) majanduskulusid 27 803 euro võrra. Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile on täpsustatud tegevusalade kulude kirjendamist. Lisaeelarves on vähendatud tegevusala  Teede korrashoid majanduskulusid 25 000 eurot ja tegevusala Elamu- kommunaalmajandus majanduskulusid 25 000 eurot ja samas suurendatud tegevusala Pargid ja puhke baasid  majanduskulusid 50 000 eurot.

 Arvestades järgnevate aastate tegevuskava ja EAS-i poolt eraldatud toetuseid  investeeringuteks vähendatakse kavandatud investeeringuid  95 000 eurot (KÜG fassaad 25 000 eurot,  Keila Lipuväljaku vahendeid 10 000 eurot  ja lasteaed Vikerkaar köögi investeeringute vahendeid 60 000 eurot). Vabanevate vahendite arvelt suurendatakse investeeringuid tänavavalgustusse 8500 eurot. Allasutuste majanduskulusid suurendatakse 60 000 euro võrra ( lasteaed Vikerkaar 37 000 eurot, lasteaed Miki 16 000 , Keila Kultuurikeskus 7 000 eurot ). Kulude suurenemise põhjus eelkõige arvestusprintsiipide muutus , mille tulemusel kõik haldusega seotud kulud kirjendatakse vastavale objektile . Suurendati majanduskulusid ka  tegevusalal  Avalike alade puhastus summas 22 500 eurot ja tegevusalal 05400 Heakord 4000 eurot.

 

3.            Piiri 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Keila Linnavolikogu kehtestas Piiri 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega on nimetatud kinnistule   määratud maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused uute ärihoonete ehitamiseks. Planeeritud krundile (aadressi ettepanek Põhjakaare tänav 3, suurus on 24 463 m2, sihtotstarve 100% ärimaa ) on lubatud kaks 2 - 3 maapealse ja 1 maaaluse korrusega ärihoonet, kõrgusega kuni 15 m, kokku võib olla nende ehitusalune kuni 12 200 m2 ja suletud brutopind 19 980 m 2. Krundile on planeeritud 213 parkimiskohta. Planeeringuga on määratud servituudi vajadused ja kitsendused. Krundil on kitsenduseks T-8 Tallinn-Paldiski maantee teekaitsevöönd 50 m laiuselt maantee äärmise sõiduraja servast. Detailplaneering muudab Keila Linnavolikogu 15.10.2002 määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringut maa juhtfunktsiooni osas.

 

4.            Linnavara müük avalikul kirjalikul enampakkumisel

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata Piiri tn 16 (kinnistu pindala 24 463 m²) 29.08.2017 Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringu kohaselt ärimaa sihtotstarbega kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega ja määras enampakkumise alghinnaks 418 000 eurot. Enampakkumise korraldamiseks tuleb Keila Linnavalitsusel moodustada komisjon, mille esimeheks määrata kohtutäitur Mati Kadak.

 

5.            Rahalise kohustuse võtmine

Linnavolikogu andis Keila Linnavalitsusele loa välja kuulutada ning läbi viia avatud hankemenetlused koos rahalise kohustuse võtmisega elektrienergia ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 3 aastat ning   moodulite rendiks Keila Lasteaed Miki rühmaruumideks lepingu tähtajaga kuni 2 aastat.

 

6.            Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Linnavolikogu otsustas Noorsootöö seaduse § 15² lõigetes 1 ja 2 sätestatud linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeerida Keila Linnavalitsusele.

 

7.            Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seaduse § 23  ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 alusel ja linnasekretäri ettepanekut arvestades moodustas Keila Linnavolikogu 15. oktoobri 2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjon nr 1  ning jaoskonnakomisjon nr 2 ja nimetas nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Jaoskonnakomisjon nr 1 esimees on Aadu Kroon, komisjoni liikmed Katrin Sassi, Aare Lepiksaar, Eve Maibak, Sirje Kaur, Evi Rosin ja Anne Taklaja ning asendusliikmed Riina Heina ja Riina Kask.

Jaoskonnakomisjon nr 2 esimees on Raili Särev, komisjoni liikmed Viktor Kauler, Sven Andrejev, Marju Kullerkupp, Malle Vesker, Ave Kivinukk ja Eve Eelmäe ning asendusliikmed Piret Puolokainen ja Tarmo Rande. Sama tunnistas volikogu oma 17. mai 2017 otsus nr 23 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine" kehtetuks.