Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade
 

Keila Linnavolikogu teatab, et on algatanud 27.08.2019 otsusega nr 22 Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata 27.08.2019 otsusega nr 22 kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada mahajäetud ja räämas endisele tööstusalale uus kompaktne elamute piirkond ning määrata uutele elamutele ehitusõiguse ulatus ning hoonestusala ja -tingimused, liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning varustuse põhimõtted.

KSH jäeti algatamata kuna nelja eramu, viie ridaelamu ning kuue kahe- ja kolmekorruselise korterelamu (kokku 150 eluasemega) ehitamine olemasoleva elamuala jätkuna ei oma KeHJS mõistes olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu koostamise ja realiseerimisega kaasnevad eeldatavad tegevused ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ega heaolule. KSH algatamist ei pidanud vajalikuks ka Keskkonnaamet oma 28.05.2019 kirjas nr 6-5/19/111-2 ja Terviseamet oma 07.06.2019 kirjas nr 9.3-4/19/2786-2, kellelt Keila Linnavalitsus küsis seisukohta KSH vajalikkuse kohta.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja on Keila Linnavolikogu, tel 6790 700

Koostamise korraldaja on Keila Linnavalitsus asutusena, kontaktisik Siiri Hunt, e-post siiri.hunt@keila.ee,

tel 6790 712.

Koostaja Arhitektuuribüroo Korrus OÜ, kontaktisik Aigar Roht, e-post aigar@abkorrus.ee, tel 5263226.

Kehtestaja on Keila Linnavolikogu, tel 6790 700.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti aadressil Keskväljak 11, 76608 Keila. Digitaalselt www.keila.ee.