Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Oja tn 3 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. 

Oja tn 3 kinnistu on moodustatud Jõe tn 59c detailplaneeringu (edaspidi planeering) alusel, mis on kehtestatud Keila Linnavolikogu 14.10.2005 otsusega nr 53. Planeeringu elluviimise tulemusena on rajatud Oja tänav ja 5 üksikelamukrunti.

 

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis ja väljavõte detailplaneeringust on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 27.09.-11.10.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kullerkupu tn 2d kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 
Krunt on moodustatud Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu alusel ning mõeldud üksikelamukrundi rajamiseks. Projekteerimistingimuste taotleja soovib projekteerimistingimusi, mis võimaldab üksikelamut ehitada ca 25 m² ulatuses (garaaž) planeeringuga määratud hoonestusalast väljapoole (sh elektriliini kaitsevööndisse) ja katusekallet 15° (planeeringus on lubatud 30°-45°). Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1, projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisiga ning detailplaneeringu põhijoonisega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine.  Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 14.06-30.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kalda põik 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 katastriüksustele üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks. 

Katastriüksustel on ehitamise aluseks Keila linn, Tuula tee 5 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt on kaheksale katastriüksusele ette nähtud neli paarismaja. Projekteerimistingimuste taotlejad soovivad projekteerimistingimusi, mis võimaldavad paarismaja asemel ehitada igale krundile ühe üksikelamu.

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1 ning seotud materjalidega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 31.05-16.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Pargi tn 37 kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Pargi tn 37 kinnistule tuleb kogukonnas elamise teenuse maja 5 + 5 psüühilise erivajadusega noorele inimesele. Kinnistu asub Keila loodeosa elurajoonis, mis on vastavalt üldplaneeringule väikeelamumaa. Kinnistu kuulub Keila linnale ning on praegu hoonestamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 29.03-12.04.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.