Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Keki tn 5 kinnistule tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala muuta ja suurendada. PT avalik väljapanek toimub 15.10-29.10.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 29.10.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Link eelnõu materjalidele: Keki tn 5 PT

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Piiri tn 1 kinnistul olemasoleva üksikelamu lammutusprojekti ja korterelamu/ärihoone ehitusprojekti koostamiseks. PT avalik väljapanek toimub 24.09-08.10.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil  ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I- korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 08.10.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Link eelnõu materjalidele:  Piiri tn 1     

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste (PT) avatud menetluse Põhjakaare tn 6 kinnistule kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala muuta ja suurendada. PT avalik väljapanek toimub 09.09-23.09.21. Materjalidega saab tutvuda allpool toodud lingil ja soovi korral Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis. Arvamusi PT kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee hiljemalt 23.09.21. Keila LV ettepanekul toimub menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Link eelnõu materjalidele:  Põhjakaare tn 6 PTKeila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Vasara tn 15 kinnistule korterelamu ehitusprojekti ning ümbritseva piirkonna heakorrastusprojekti koostamiseks. 

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

20.-29.11.2020 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Laekunud arvamuste põhjal otsustab linnavalitsus projekteerimistingimuste eelnõu avaliku arutelu korraldamise vajaduse ja aja. Avalikku arutelu ei toimu, kui projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitata kuni 29. novembrini 2020 (kaasa arvatud) kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused võetakse projekteerimistingimustes arvesse.

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas gaasitorustiku ehitusprojekti koostamiseks Keila linna kinnistutel Ringtee 20, Jõe tn 62, Männiku tänav T1, Ehitajate tee 3, Vaikne tänav, Turu tn 1 // Keila raudteejaam, Linnamäe tee, Haapsalu maantee, Jõe tn 62a, Ringtee 22, Linnamäe tee 27, Kaare tänav, Pargi tänav T2, Jõe tänav T1, Männiku tänav T2, Ehitajate tee, Ringtee 16, Männiku tänav, Pargi tn 4a, Ringtee, Jõe tn 62b, Kaare tn 4, Paldiski mnt 21, Ehitajate tee 6, Pargi tn 2b, Paldiski mnt 7, Pargi tn 2, Pargi tänav T2, Paldiski maantee, Piiri tänav, Piiri tn 8, Pae tn 10 ja Pae tänav.

Gaasitorustik on vajalik Utilitas Eesti AS kuuluva katlamaja ja Harju KEK territooriumil asuva katlamaja liitumiseks gaasivõrguga, mille ühenduspunkt asub Lääne-Harju valla, Ohtu küla Keila metskond 55 kinnistul. Lisaks saavad gaasivõrguga liituda teised projekteeritavasse piirkonda jäävad Keila tarbijad.

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis on avaldatud Keila linna kodulehel.

Projekteeritakse B kategooria gaasitorustik maksimaalse lubatud töörõhuga 5 bar. Gaasitorustiku magistraaltoru pikkus on orienteeruvalt 3,2 km.

AS Gaasivõrk sõlmib kinnistute omanikega isikliku kasutusõiguse lepingu või taotleb Keila Linnavalitsuselt sundvalduse seadmist AS Gaasivõrk kasuks uute rajatiste paigaldamisel kinnistute koormamiseks.

30.10.-13.11.2020 saab linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Linnavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste määramist avalikku istungit läbi viimata.

Olar Barndõk

Ehitusinsener

Keila Linnavalitsus

olar.barndok@keila.ee

Tel. 6790706

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas kinnistule nr  2177002 (koosneb Paldiski mnt 14 ja 16 katastriüksustest) max 16 korteriga elamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

03.-19.04.2020 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata. 

 


Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Tööstuse tn 16 kinnistule olemasoleva tootmishoone laienduse ehitusprojekti koostamiseks. 

Kinnistu hoonestamise aluseks on jätkuvalt Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse 7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotleja (Tööstuse tn 16 omanik) soovib muuta planeeringu alusel projekteeritud olmekorpuse asukohta osaliselt väljapoole planeeringuga määratud hoonestusala, millega seoses on vajalik täpsustada planeeringut projekteerimistingimustega ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel (projekteerimistingimustega saab asjakohasel juhul täpsustada hoone detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest) 4,2% ulatuses.

Keila Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.

13.-29.12.2019 saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata. 

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Oja tn 3 kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu olemasolul. 

Oja tn 3 kinnistu on moodustatud Jõe tn 59c detailplaneeringu (edaspidi planeering) alusel, mis on kehtestatud Keila Linnavolikogu 14.10.2005 otsusega nr 53. Planeeringu elluviimise tulemusena on rajatud Oja tänav ja 5 üksikelamukrunti.

 

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas. Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis ja väljavõte detailplaneeringust on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 27.09.-11.10.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kullerkupu tn 2d kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 
Krunt on moodustatud Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu alusel ning mõeldud üksikelamukrundi rajamiseks. Projekteerimistingimuste taotleja soovib projekteerimistingimusi, mis võimaldab üksikelamut ehitada ca 25 m² ulatuses (garaaž) planeeringuga määratud hoonestusalast väljapoole (sh elektriliini kaitsevööndisse) ja katusekallet 15° (planeeringus on lubatud 30°-45°). Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1, projekteerimistingimuste taotluse ja eskiisiga ning detailplaneeringu põhijoonisega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine.  Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 14.06-30.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

 Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Keilas Kalda põik 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19 katastriüksustele üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks. 

Katastriüksustel on ehitamise aluseks Keila linn, Tuula tee 5 kinnistu ning selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt on kaheksale katastriüksusele ette nähtud neli paarismaja. Projekteerimistingimuste taotlejad soovivad projekteerimistingimusi, mis võimaldavad paarismaja asemel ehitada igale krundile ühe üksikelamu.

Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas, mis koos Lisa 1 ning seotud materjalidega on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 31.05-16.06.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Pargi tn 37 kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Pargi tn 37 kinnistule tuleb kogukonnas elamise teenuse maja 5 + 5 psüühilise erivajadusega noorele inimesele. Kinnistu asub Keila loodeosa elurajoonis, mis on vastavalt üldplaneeringule väikeelamumaa. Kinnistu kuulub Keila linnale ning on praegu hoonestamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning esialgne eskiis on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine. Avalik väljapanek toimub nimetatud veebiaadressil 29.03-12.04.2019. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.