MATUSETOETUS

Toetust makstakse Keila linna elaniku surma korral matuse korraldajale. Toetuse taotlemiseks esitatakse Keila Linnavalitsusele avaldus kuue kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast, mis 2022. aastal on 240 eurot.

Matusetoetust ei maksta, kui isiku matuse korraldas ning kulud kattis kohalik omavalitsus või kui isiku matmiseks on saadud toetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest. 

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus matusetoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad blankettide lehelt: BLANKETID

Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas
Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine


Sotsiaaltööspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833