Kogukonna tegevuse toetamine

Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise korra eesmärk on kogukonna tegevuse soodustamine ja edendamine. Endise nimetusega vabaühenduste toetamise korra nimetuse muudatuse tingis asjaolu, et projektitoetust saavad alates 2021. aastast taotleda lisaks seltsingutele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ka äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetuse küsimise võimalus ei laiene aga tegevustoetusele, seda saavad jätkuvalt taotleda vaid mittetulundusühingud ning sihtasutused.

Muutunud on ka taotlemise viis. Taotlusi saab esitada e-keskkonna kaudu. Vaid erandjuhtudel saab taotluse esitada e-maili teel. Selleks tuleks eraldi võtta ühendust Linnavalitsuse ametnikuga (kontakt all).

Tegevusi toetatakse järgmistes valdkondades:

  1) kultuuritegevus;

  2) sport ja liikumisharrastus;

  3) tervisedenduslik tegevus;

  4) sotsiaalvaldkonna tegevused.

Toetuse eraldamisel lähtub linnavalitsus järgmistest kaalutlustest:

  1) kavandatava tegevuse kestvus on toetatava aasta 31. detsembrini;

  2) tegevus on selgete eesmärkidega ja vastab linna arengukavale;

  3) tegevuse vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud ja vastab avalikele huvidele, s.o. taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond;

  4) tegevuse ja/või organisatsiooni jätkusuutlikkus;

  5) tegevuseks on olemas taotleja omafinantseering;

  6) välisreise ei toetata.

Kogukonna tegevuse projektitoetus on rahastamisliik, mis on suunatud Keila linna elanikele ürituste korraldamiseks ja ühistegevuse soodustamiseks. Taotlusi saab esitada 1. veebruarini. Vabade vahendite olemasolul avaneb taotlemisvõimalus ka peale 1. veebruari.  

!!! Taotlemise link: projektitoetuse taotlus

Taotlemise dokumendid, mis on aluseks võetud e-taotlusvormil:

Kogukonna tegevuse tegevustoetus on Keila linnas tegutseva mittetulundusühingu ja sihtasutuse rahastamisliik, mis on suunatud tema igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tegevustoetus ei laiene äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, seltsingutele ja Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate asutuste kaudu toetatud mittetulundusühingutele.
Taotlemise tähtaeg on 1. veebruar.

!!! Taotlemise link: tegevustoetuse taotlus

Taotlemise dokument, mis on aluseks võetud e-taotlusvormil:

  • Taotlusvorm
  • Kogukonna tegevuse tegevustoetuse aruanne aktiveerub automaatselt toetuse saajale (näidis: aruande vorm)

Vaata ka õigusakti: Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise kord

 

Kontaktid:

Jaanus Väljamäe (taotluse sisulise osa täitmise tugi)

Tel. 6 790 700

E-post: jaanus.valjamae@keila.ee

***

Katrin Leppik (taotluse tehnilise osa täitmise tugi)

Tel. 53432138

E-post: katrin.leppik@keila.ee