Keila linna kliima- ja energiakava

Keila Linnavalitsus koostab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kliima- ja energiakava. Tegemist on kohaliku tasandi kliima- ja energiateemade analüüsi ja auditiga, mille eesmärk on leida lahendusi riskide maandamiseks ja energiatõhususe saavutamiseks.

Kava koostamise esimeses osas kaardistatakse linna strateegiliste valdkondade (looduskeskkond; ringmajandus; maakasutus ja planeerimine; taristu ja ehitised;  energeetika ja varustuskindlus; kogukond, teadlikkus ja koostöö; tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus) praegune olukord. Tuuakse välja igas valdkonnas, millised kliimariskid mõjutavad Keila linna ning koondatakse info juba siiani ellu viidud ja planeeritavatest tegevustest energia- ja kliimavaldkonnas. Töö teises osas seatakse konkreetsed  tähtajalised eesmärgid ühes tegevuskavaga kliimamuutustega kohanemiseks ning määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse, näiteks: energia lõpptarbimine, taastuvenergia võimsused ja toodang, kasvuhoonegaaside heide jne.

Kliima- ja energiakava koostatakse koostöös Europolis OÜ-ga. Kliima- ja energiakava koostamise projekti kogumaksumus on 29 620,00 eurot. Sellest summast 14 620,00 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus, ülejäänu on linna omaosalus. Kliima- ja energiakava valmimistähtaeg on 2022. aasta märts.

Koostamise protsess

Kliima- ja energiakava I osa kaasamiskoosolek ja töötuba toimus 08.12.2021 kell 16:30-19:30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Koosolekust võttis osa  35 inimest.  I osa kaasamis koosolekul keskenduti kliimariskidele, mis mõjutavad Keila linna.

Kaasamiskoosolekul tegid ettekande Sandra Oidsalu MTÜst Balti Keskkonnafoorum "Kliimariskid ja nende mõjud" ja Keila linna kliima-ja energiakava koostaja Raul Altnurme Europolis OÜ-st „Keila linna kliimariskid".

Kava koostamist korraldab majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus. Kui tekib küsimusi võta ühendust kliima- ja energiakava projektijuhiga: Marju Kaivapalu, tel 5344 1459, e-post: marju.kaivapalu@keila.ee.